"to pass on" translation into Finnish

EN

"to pass on" in Finnish

EN to pass on
volume_up
{verb}

Perhaps you could pass on these remarks to the Italian Presidency?
Voisitteko kenties välittää puheenjohtajavaltio Italialle tämän huomautuksen?
You may be able to pass on this request formally to the presidency.
Voitte välittää tämän pyynnön virallisesti puheenjohtajavaltiolle.
Moreover, the US authorities want to pass that data to US surveillance networks.
Lisäksi Yhdysvallat haluaa välittää nämä tiedot yhdysvaltalaisille valvontaverkostoille.

Context sentences for "to pass on" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
EnglishI think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
Luulen, että viestinne kuultiin, mutta se välitetään tietenkin myös pyydetysti.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Pyydän häntä välittämään kiitokseni valiokunnan puheenjohtajalle Gérard Deprez'lle.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Kulkuluvassa lukee yksiselitteisesti: voimassa vain Euroopan unionin alueella.
EnglishThat is very good news, which I wanted to pass on to colleagues this morning.
Se on erittäin hyvä uutinen, jonka halusin ilmoittaa kollegoilleni tänä aamuna.
EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
Lopuksi, emme voi sivuuttaa kollektiivista pohdintaa energiapolitiikastamme.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Komission jäsen McCreevy, jolle nämä asiat välitän, sitoutuu tähän mielellään.
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
(FR) Hyvä jäsen Cashman, välitän pyyntönne eteenpäin ja tulokset kerrotaan teille.
EnglishAll of the three planned corridors pass through important population centres.
Kaikki kolme suunniteltua käytävää kulkevat merkittävien väestökeskusten halki.
EnglishI will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.
Välitän myös vapaata yliopistoa koskevan viestin komission jäsen Figel'ille.
EnglishThe Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Jäsenvaltiot velvoitetaan sallimaan näytteiden toimittaminen niiden alueen kautta.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Asun Brennerin solan kautta Veronaan kulkevan tärkeän rautatiereitin varrella.
EnglishA national judge should not and cannot pass judgement on the validity of derived law.
Kansallisen tuomarin ei pidä eikä hän saa arvioida johdetun oikeuden sitovuutta.
EnglishI will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.
Välitän henkilökohtaisesti selkeän viestin teiltä kollegalleni Cathy Ashtonille.
EnglishIf you pass the left brain, you have to take care of logic and common sense.
Jos hyödyntää vasenta aivolohkoa, täytyy huolehtia logiikasta ja maalaisjärjestä.
EnglishI shall pass on the honourable member's concern to the Commission and Council.
Tulen esittämään arvoisan edustajan huolenaiheet komissiolle ja neuvostolle.
EnglishWe therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.
Pyydämme teitä tämän vuoksi välittämään tämän viestin huippukokouksen osallistujille.
EnglishI shall pass your comment on to the right person and try to get you an answer.
Siirrän kysymyksenne eteenpäin oikealle henkilölle ja yritän saada teille vastauksen.
EnglishSo we are not just talking about reducing nitrogen oxide in the Brenner pass.
Kyse ei ole siis vain typpioksidien vähentämisestä Brennerin moottoritiellä.
EnglishWhy do we not pass resolutions or take measures against these two countries?
Miksi emme anna päätöslauselmia tai toteuta toimia näitä kahta maata vastaan?