"passenger car" translation into Finnish

EN

"passenger car" in Finnish

EN passenger car
volume_up
{noun}

passenger car (also: automobile)
At the Detroit car show last month, a zero-emission passenger car was launched, the like of which we have not seen at European car shows.
Viime kuussa järjestetyssä Detroitin autonäyttelyssä esiteltiin henkilöauto, joka ei tuota lainkaan päästöjä ja jonka kaltaista emme ole nähneet eurooppalaisissa autonäyttelyissä.
For example, in Finland, a country where distances are long and the population is sparse, a passenger car is not exactly a luxury, but a necessity for working people and their families.
Esimerkiksi pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Suomessa henkilöauto ei todellakaan ole ylellisyyttä, vaan välttämätön työssäkäyville ihmisille ja heidän perheilleen.
passenger car

Synonyms (English) for "passenger car":

passenger car

Similar translations for "passenger car" in Finnish

passenger noun
Finnish
car noun

Context sentences for "passenger car" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   Madam President, the passenger car is universally used throughout the European Union.
   Arvoisa puhemies, henkilöautoa käytetään yleisesti kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishSecondly, Madam President, I drive a normal passenger car into the entrance of our car park.
Toiseksi, arvoisa puhemies, ajan aivan tavallisella henkilöautolla parkkitaloomme.
EnglishMrs Wils compared this regulation with the passenger car regulation.
Sabine Wils vertasi tätä säädöstä henkilöautoista annettuun säädökseen.
EnglishA full aircraft uses less fuel per passenger kilometre than a car.
Täysi lentokone kuluttaa vähemmän polttoainetta matkustajaa kohden kilometrillä kuin auto.
EnglishThe directive on passenger car taxation follows the same route.
Henkilöautojen verotuksesta annettu direktiivi noudattaa samaa linjaa.
EnglishPassenger car registration tax is not harmonized at EU level.
Henkilöautojen rekisteröintiveroa ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla.
EnglishThe LCV sector has longer development and production times than the passenger car sector.
Kevyiden hyötyajoneuvojen alalla kehitys- ja tuotantoajat ovat pidempiä kuin henkilöautojen alalla.
EnglishThe scrapping premium, which 12 Member States have adopted, has ended the freefall, but only on the passenger car market.
Kahdentoista jäsenvaltion käyttöön ottama romutuspalkkio on pysäyttänyt romahduksen, mutta vain henkilöautomarkkinoilla.
EnglishThe Council Directive on passenger car related tax is necessary for the single market and should be adopted as soon as possible.
Henkilöautojen verotusta koskeva neuvoston direktiivi on tarpeellinen sisämarkkinoiden kannalta, ja se pitäisi hyväksyä mahdollisimman pian.
EnglishThe result of this is high unemployment and low demand, and it is affecting both the passenger car industry and the light commercial vehicle industry.
Tästä seuraa suurta työttömyyttä ja vähäistä kysyntää, mikä vaikuttaa sekä henkilöautoalaan että kevyiden hyötyajoneuvojen alaan.
EnglishI believe VRT is an anti-free market mechanism and one of the reasons why the EU passenger car market has not been functioning well.
Ajoneuvojen rekisteröintivero on mielestäni vapaiden markkinoiden vastainen mekanismi ja yksi syy siihen, mikseivät EU:n henkilöautomarkkinat ole toimineet moitteettomasti.
EnglishI want to emphasise that the proposed measures would make passenger car taxation citizen-friendly, car-industry-friendly and environment-friendly.
Haluan korostaa, että ehdotettujen toimien ansiosta kansalaiset, autoteollisuus ja ympäristö otettaisiin aiempaa paremmin huomioon henkilöautojen verotuksessa.
EnglishThe consultation proposes reduction of around 4 dBA for passenger car tyres and 6 dBA for commercial vehicle tyres: it is quite considerable.
Kuulemisessa ehdotetaan noin neljän desibelin vähennystä henkilöautojen renkaisiin ja kuuden desibelin vähennystä kaupallisten ajoneuvojen renkaisiin: se on merkittävä vähennys.
EnglishI agreed with the provision that just as the passenger car sector is making strides towards reduced emissions, so should the light commercial vehicle sector.
Olen samaa mieltä säännöksestä, jonka mukaan kevyiden hyötyajoneuvojen alalla olisi ponnisteltava päästöjen vähentämiseksi, aivan kuten henkilöautoalalla on tehty.
EnglishHowever, the level of passenger car emissions is a function of the amount of fuel used, that is, the distance driven, the quality of the petrol, and, essentially, also of time.
Henkilöautojen päästötaso riippuu kuitenkin käytetyn polttoaineen määrästä eli ajetusta matkasta, bensiinin laadusta ja ennen kaikkea myös ajasta.
EnglishMadam President, I would like to thank you for the opportunity to say a few words on this proposal for a Council directive on passenger car related taxes.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää siitä, että minulla on tilaisuus sanoa muutama sana nyt esillä olevasta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi henkilöautojen verotuksesta.
EnglishThis paper is absolutely necessary as, currently, 16 Member States impose a tax at 16 different levels, and this is a barrier for buying a passenger car from another EU Member State.
Kyseinen asiakirja on täysin välttämätön, koska tällä hetkellä 16 jäsenvaltiossa kannetaan 16 erilaista veroa, ja tämä estää ostamasta henkilöautoa toisesta EU:n jäsenvaltiosta.
English   Madam President, honourable Members of Parliament, I am pleased to have the opportunity to present to you, on behalf of the European Commission, the proposal on passenger car related taxes.
   . Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen, että minulla on tilaisuus esitellä teille henkilöautojen verotusta koskeva ehdotus Euroopan komission puolesta.
EnglishThe differences in the taxation of passenger cars in the EU are resulting in great differences in car prices, fragmentation of the passenger car market, double taxation and a whole heap of red tape.
Henkilöautojen verotuksen erot EU:n alueella johtavat autojen suuriin hintaeroihin, henkilöautomarkkinoiden pirstaloitumiseen, kaksoisverotukseen sekä byrokratian lisääntymiseen.

Other dictionary words