"to penetrate" translation into Finnish

EN

"to penetrate" in Finnish

EN to penetrate
volume_up
[penetrated|penetrated] {verb}

Where an adequate system of defence provides security, ideas about freedom can penetrate and break down even the thickest of walls.
Hyvän puolustuksen turvin ajatus vapaudesta voi tunkeutua paksuimpienkin muurien läpi ja kaataa ne.
Its basic objective is to turn these countries into its satellites, penetrate their markets and exploit their people and wealth.
Sen päätavoitteena on tehdä näistä maista EU:n satelliittivaltioita, tunkeutua niiden markkinoille ja käyttää hyväkseen niiden kansalaisia ja vaurautta.
We must understand that the mafia crisis concerns the whole of Europe, since mafia organisations have the capacity to penetrate right through institutions as well.
Meidän on tiedostettava, että mafiakriisi koskee koko Eurooppaa, koska mafiajärjestöillä on valmiudet tunkeutua myös instituutioihimme.

Context sentences for "to penetrate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt must be a dynamic one and one that can penetrate the reality of the situation at all levels.
Sen on oltava dynaaminen, sen on läpäistävä myös arjen todellisuuden kaikki tasot.
EnglishThese are concentrated rays, but they do not penetrate down to where we usually are.
Ne ovat keskitettyjä säteitä, eivätkä ne ulotu sille tasolle, jossa ihmiset tavallisesti liikkuvat.
EnglishThe European Union is in a position to penetrate these societies and act as a catalyst.
Euroopan unionilla on mahdollisuus päästä sisään näihin yhteiskuntiin ja toimia niissä katalysaattorina.
EnglishOtherwise, it will soon be impossible to penetrate this continent famed for its justice and human rights.
Muuten tänne oikeuden ja ihmisoikeuksien mantereelle ei kohta enää pääse.
EnglishThey are probably hidden somewhere in their trappings of office, which will be difficult, if not impossible, to penetrate.
Ne kätkeytyvät kyllä virkasuhde-etuihin, joista on vaikea, ellei mahdoton, ottaa selvää.
EnglishThis is the only way to ensure that democracy will penetrate the WTO.
Vain näin saadaan WTO:hon demokratiaa.
EnglishDue to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
Kineettisen energiansa vuoksi hyvinkin pienen kaliiberin ammus voi läpäistä panssariajoneuvon panssarikilven.
EnglishWe also need to ensure that this model can penetrate the emerging countries with which we wish to trade.
Meidän on myös varmistettava, että saamme vietyä tämän mallin kehittyviin maihin, joiden kanssa haluamme käydä kauppaa.
EnglishIt is not legitimate to penetrate Syrian airspace.
Ei ole laillista loukata Syyrian ilmatilaa.
EnglishOnce criminal activity is allowed to penetrate so deeply into an economy, both democracy and market principles are under threat.
Jos rikollisuus kattaisi näin suuren osan kokonaistaloudesta, kärsisi siitä sekä markkinatalous että demokratia.
EnglishClear efforts are also being made to make it even easier for European capital to penetrate Latin America.
Tiedonannossa voidaan myös selkeästi havaita pyrkimys helpottaa entisestään eurooppalaisen pääoman tunkeutumista Latinalaiseen Amerikkaan.
EnglishWhen people wear such textile products, the azocolourants penetrate the body like silent killers and cause cancer.
Ihmisten käyttäessä näitä tekstiilituotteita atsoväriaineet kulkeutuvat ihon läpi kehoon kuten hiljaiset tappajat ja aiheuttavat syöpää.
Englishcan easily penetrate living cells.
läpäisevät helposti eläviä soluja.
EnglishThe rapid growth of technology and, in particular, the Internet, is making criminal organisations more and more difficult to penetrate.
Teknologian ja etenkin internetin käytön nopea kasvu on tehnyt rikollisjärjestöihin soluttautumisesta entistä vaikeampaa.
EnglishCanada is now trying to penetrate new markets, for example in China, but there, too, voices calling for a trading ban are to be heard.
Kanada yrittää nyt päästä uusille markkinoille, esimerkiksi Kiinaan, mutta sielläkin on kaupan kieltämistä puolustavia näkemyksiä.
EnglishMore information about the substance of policies used to penetrate through to the outside world and people would haggle about money at midday around the fireplace.
Silloin julkisuuteen pääsi enemmän tietoa sisällöistä ja rahasta puhuttiin kello kaksitoista tulisijan ääressä.
EnglishWe have to keep an eye on the market, we have to produce for the market, and we have to penetrate the market with top-quality products.
Meidän on seurattava markkinoiden kehitystä, meidän on tuotettava markkinoita varten ja meidän on päästävä markkinoille korkealaatuisilla tuotteilla.
EnglishThese penetrate as far as the alveoli and because they have a broad surface area they can potentially absorb large amounts of harmful substances.
Ne tunkeutuvat keuhkorakkuloihin saakka, ja koska keuhkorakkuloiden pinta-ala on suuri, niihin saattaa kertyä suuria määriä haitallisia aineita.
EnglishThese cooling systems - I should like to point out once more - are self-contained systems and the coolant does not penetrate into the atmosphere.
Haluaisin viitata vielä kerran siihen, että nämä jäähdytysjärjestelmät ovat suljettuja järjestelmiä eikä jäähdytysaine pääse sieltä ympäristöön.
EnglishIt demands that Member States encourage private industry to penetrate further into universities and public institutions.
Siinä pyydetään hartaasti, että jäsenvaltiot kannustavat yksityisen sektorin teollisuutta investoimaan enemmän yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten tutkimustyöhön.