EN

plan {noun}

volume_up
For example, if you want the plan to conserve energy, select the Power saver plan.
Jos esimerkiksi haluat, että suunnitelma säästää energiaa, valitse Virransäästö-suunnitelma.
The plan that you based your new plan on is moved, and appears under Additional plans.
Suunnitelma, johon uusi suunnitelma pohjautuu, siirretään Lisäsuunnitelmat-kohtaan.
The Annan Plan is a good plan, but it is a solution born of reason.
Annanin suunnitelma on hyvä suunnitelma, mutta se on järkeen perustuva ratkaisu.
The recovery plan proposed had a number of positive elements, including a formula for setting TACs and a reduction in fishing effort.
Ehdotetussa elvytyssuunnitelmassa oli joukko myönteisiä tekijöitä, kuten TACien määrittämiseen ja pyyntiponnistuksen vähentämiseen tarkoitettu kaava.
The proposed management plan addresses these difficulties by establishing a formula for vessels in the horse mackerel fishery, known as the harvest control rule.
Ehdotetulla hoitosuunnitelmalla puututaan näihin ongelmiin vahvistamalla kaava aluksille, jotka osallistuvat piikkimakrillien pyyntiin.

Context sentences for "plan" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Komission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
EnglishI shall turn now to the broad principles of the action plan we are deliberating.
Siirryn seuraavaksi käsittelemämme toimintasuunnitelman laajoihin periaatteisiin.
EnglishThe Commission was invited to submit proposals for a multi-annual recovery plan.
Komissiota pyydettiin tekemään ehdotuksia monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta.
EnglishSuch a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Tällainen suunnitelma on myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden etujen mukaista.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
EnglishEurosystem Procurement Coordination Office (EPCO) 2009 budget and procurement plan
Eurojärjestelmän hankintatoimiston budjetti ja hankintasuunnitelma vuodelle 2009
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Haluaisin kuitenkin muistuttaa kaikille, mitä Marshall-apu merkitsi Euroopalle.
EnglishI plan to organise some sort of follow-up meeting in Brussels, perhaps next year.
Aion järjestää jonkinlaisen seurantakokouksen Brysselissä, ehkäpä ensi vuonna.
EnglishI would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
Kehotan jäseniä pyytämään puheenvuoroa vain, jos he aikovat olla läsnä istunnossa.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Siinä määritellään 16 käytännön toimea kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishEfforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
Nyt on aika panostaa kunnianhimoiseen ja strategiseen jälleenrakennussuunnitelmaan.
EnglishIt is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
On äärimmäisen tärkeätä, että suunnitelma voidaan panna täytäntöön välittömästi.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
- (FR) Arvoisa puhemies, Afganistanin toimintasuunnitelmasta on sanottu paljon.
EnglishThe Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Komission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
EnglishAnd this new stability plan for the Balkans seems to me to be a positive thing.
Myös uusi vakaussuunnitelma Balkanin aluetta varten on mielestäni myönteinen asia.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Aikaisempaan toimintasuunnitelmaan verrattuna tämä on selvästikin askel eteenpäin.
EnglishThat is a genuine Marshall plan for the countries of central and eastern Europe.
Kyse on, arvoisat edustajat, todellisesta KIE-maiden Marshall-suunnitelmasta.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Mietinnön 12 kohdassa annetaan selvä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.

Synonyms (English) for "plan":

plan
planning