"point of view" translation into Finnish

EN

"point of view" in Finnish

EN point of view
volume_up
{noun}

point of view (also: angle, aspect, facet, perspective)
This point of view also accords with the report from the Group of Independent Experts.
Tämä näkökulma on sopusoinnussa myös asiantuntijaryhmän kertomuksen kanssa.
To what extent has the point of view of industry been taken into account in the report?
Miten teollisuuden näkökulma on otettu mietinnössä huomioon?
The text adopted lacks the most important point of view.
Hyväksytystä tekstitä puuttuu kaikkein tärkein näkökulma.
point of view (also: aspect, attitude, facet, line)
Unfortunately, this point of view has not gained much support in Parliament.
Näkökanta ei ole valitettavasti saanut juurikaan kannatusta parlamentissa.
I think some caution is called for here from a European point of view.
Nähdäkseni eurooppalainen näkökanta edellyttää tässä varovaisuutta.
Parliament has legitimate concerns and a strongly felt point of view.
Parlamentilla on oikeutettuja huolenaiheita ja vahva näkökanta.

Synonyms (English) for "point of view":

point of view

Context sentences for "point of view" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
Vihreän kirjan tarkoituksena on vastata tähän kysymykseen ekologiselta kannalta.
EnglishViews differed as to how to deal with the matter from a procedural point of view.
Menettelyllisesti parhaan toimintatavan valinnasta heräsi erilaisia näkemyksiä.
EnglishA vote yesterday could just as easily have resulted in a different point of view.
Eilinen äänestys olisi aivan yhtä hyvin voinut koitua toisen näkökulman eduksi.
EnglishThat, in short, is what should be said from the point of view of external trade.
Tämä on lyhyesti esitettynä se, mitä ulkoisen talouden näkökannalta voidaan sanoa.
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Junahenkilökunnan näkökulmasta kaikissa kolmessa versiossa on parantamisen varaa.
EnglishWe share this point of view entirely and feel that this is an excellent report.
Kannatamme täysin tätä näkökantaa ja mielestämme tämä on erinomainen mietintö.
EnglishSeen from this point of view, the compromise reached is undoubtedly acceptable.
Tästä näkökulmasta katsottuna saavutettu kompromissi on varmasti hyväksyttävä.
EnglishThe content of the proposal - from a purely legalistic point of view - is limited.
Ehdotuksen sisältö on täysin legalistisesta näkökulmasta katsottuna rajallinen.
EnglishFrom this point of view, it seems to me that we are doing exactly what is needed.
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna toimimme nähdäkseni juuri niin kuin pitääkin.
EnglishHowever, cohesion is also sensible from an economic point of view and necessary.
Koheesio on kuitenkin myös taloudelliselta kannalta järkevää ja tarpeellista.
EnglishFrom this point of view I think that the model of guilds is an example to follow.
Kumppanuusmalli vaikuttaa minusta tältä osin esimerkiltä, jota olisi noudatettava.
EnglishThe European Parliament can have its point of view heard throughout the process.
Euroopan parlamentti voi kertoa näkökantansa koko laajentumismenettelyn ajan.
EnglishFrom a global point of view the situation around the world is not encouraging.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tilanne eri puolilla maailmaa ei ole rohkaiseva.
EnglishThis is the very point made by Mr Traketellis and I support his point of view.
Herra Trakatellis toi esiin juuri tämän asian, ja minä kannatan hänen näkemystään.
EnglishThat said, Amendment 15 is completely unacceptable from an ethical point of view.
Tarkistusta 15 on kuitenkin eettisestä näkökulmasta täysin mahdoton hyväksyä.
EnglishI can understand that from a theoretical point of view and agree in principle.
Teoreettiselta kannalta tämä on ymmärrettävää, ja olen periaatteessa samaa mieltä.
EnglishFrom an ecological point of view, it is quite irresponsible to proceed in this way.
Ekologisesta näkökulmasta katsottuna tällainen toiminta on täysin vastuutonta.
EnglishFrom this point of view, the principle of coordination before harmonisation applies.
Tässä pätee se periaate, että yhteensovittaminen menee yhdenmukaistamisen edelle.
EnglishEU agricultural policy presents a sad picture form the point of view of the farmer.
EU: n maatalouspolitiikan tilinpäätös on viljelijän näkökulmasta hyvin surullinen.
EnglishI am delighted that the rest of my party has now reached that point of view.
Olen iloinen siitä, että muutkin puolueessani ovat nyt omaksuneet tämän kannan.