EN

to polarize [polarized|polarized] {verb}

volume_up
There has been a tendency to polarize views with regard to Croatia.
Näkökantoja on ollut taipumus polarisoida Kroatian osalta.

Synonyms (English) for "polar":

polar