"to propel" translation into Finnish

EN

"to propel" in Finnish

EN to propel
volume_up
[propelled|propelled] {verb}

A decent vehicle has an engine to propel it, but what you are offering us has an empty space where the engine should be, nothing but an empty space.
Kunnollisella ajoneuvolla on moottori, joka liikuttaa sitä eteenpäin, mutta siinä, mitä te tarjoatte meille, on vain tyhjä tila moottorin paikalla.

Context sentences for "to propel" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
Vajetta ei ole käytetty myöskään muutoksen edistämiseen tuotantomallissa.
English   – Mr President, this report by Mr Laschet aims to propel humanity in the direction of world government of some kind.
   – Arvoisa puhemies, jäsen Laschetin mietinnön tarkoituksena on johtaa ihmiskuntaa kohti jonkinlaista maailmanhallitusta.
EnglishBut I think there's something really poetic about using nuclear power to propel us to the stars, because the stars are giant fusion reactors.
Mutta mielestäni on jotain todella runollista ydinenergian käyttämisessä lentääkseen tähtiin, koska tähdet ovat jättimäisiä fuusioreaktoreita.
EnglishYou must ensure that the EU can continue to play a leading role and you must propel international work on climate change in the direction of achieving positive results.
Huolehtikaa siitä, että EU voi jatkossakin toimia johtavassa roolissa, ja ohjatkaa kansainvälistä ilmastotyöskentelyä myönteisten tulosten saavuttamiseen!