"to provide" translation into Finnish

EN

"to provide" in Finnish

EN to provide
volume_up
[provided|provided] {verb}

Will it provide health care infrastructures and medicines?
Pitäisikö varustaa hoitorakenteita ja tarjota lääkkeitä?
The Agency's task is to provide us with information about environmental policy so that we can conduct a good environmental policy.
Keskuksen tehtävänähän on varustaa meidät ympäristöpolitiikan tiedoilla, jotta voisimme harjoittaa hyvää ympäristöpolitiikkaa.
For the price of our national representation we could afford to provide and equip and service a major teaching hospital - with some change left over.
Kaikkien Euroopan parlamenttiin kustantamiemme edustajien hinnalla voisimme hankkia, varustaa ja huoltaa suuren opetussairaalan, ja rahaa jäisi vielä ylikin.
It is our responsibility to provide them with the information to make this choice.
Velvollisuutenamme on antaa heille päätöksentekoon tarvittavat tiedot.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
On tärkeää antaa järkevää ja kohdennettua taloudellista apua ja kehitysapua.
Can the Commission provide an up-to-date assessment of current adherence to the rules?
Voiko komissio antaa päivitetyn arvion sääntöjen noudattamisesta tällä hetkellä?
They should provide information, rather than ignoring the public’s questions and fears.
Heidän tulee hankkia tietoa eikä sulkea korviaan yleisön kysymyksiltä ja peloilta.
Remember, this is the President who thinks he can provide world leadership.
Muistakaa, että kyseessä on presidentti, joka luulee voivansa hankkia maailman johtajuuden.
Therefore the need to provide such undertakings in the United States with capital is less than in Europe.
Siksi Yhdysvalloissa vastaavilla yrityksillä ei ole yhtä suurta tarvetta hankkia pääomaa.
The proposed directive is designed to provide a solution to these sorts of problems.
Ehdotetussa direktiivissä halutaan tarjota ratkaisu tällaisiin ongelmiin.
I agree with this decision to provide Ukraine with exceptional MFA.
Kannatan päätöstä tarjota Ukrainalle poikkeuksellista makrotaloudellista apua.
Also, your computer manufacturer might provide additional power plans.
Tietokoneen valmistaja voi myös tarjota lisää virrankäyttösuunnitelmia.
For Montenegro, additional aid of EUR 20 million is to be provided.
Montenegrolle on määrä varata 20 miljoonan euron lisäavustus.
This is why it is important to provide Community resources for the modernisation of eastern Europe's distance heating systems.
Siksi Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmien uudistamiseen on tärkeää varata yhteisön resursseja.
It is laudable that the budget also intends to earmark additional funds for providing assistance to SMEs.
On hienoa, että talousarviosta aiotaan varata lisää varoja myös pk-yritysten tukemiseen.
The programme will also provide opportunities for special events.
Ohjelma tarjoaa myös tilaisuuden järjestää erikoistapahtumia.
Furthermore, the Commission must provide sufficient financial means for the inspection of stock levels.
Lisäksi komission täytyy järjestää riittävästi rahoitusta kalakantojen tutkimiseen.
Its task is to provide training in specific areas for members of EU staff.
Sen tehtävänä on järjestää kilpailuja, joiden perusteella palkataan henkilöstöä kaikkiin EU:n toimielimiin.

Context sentences for "to provide" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishNo, Parliament does not want the European Union to provide the minimum possible.
Parlamentti ei halua, että Euroopan unioni tarjoaa pienintä mahdollista summaa.
EnglishIn addition, it will provide legal certainty, which is crucial to entrepreneurs.
Näin varmistetaan myös oikeusvarmuus, joka on äärimmäisen tärkeää yrittäjille.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Haluaisin tuoda erilaisen näkökulman keskusteluun, jota käymme tänä iltapäivänä.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Tarvitaan kulkukelpoisia teitä, jotka tarjoavat yhteyden kouluun ja työpaikalle.
EnglishThere is hope in Europe and I believe that we here can also provide a response.
Eurooppa on nimittäin toiveikas, ja uskon, että mekin voisimme reagoida siihen.
EnglishIt will provide the stable foundation this economy needs for sustainable growth.
Se merkitsee vakaata perustaa, jota talous tarvitsee kehittyäkseen kestävästi.
EnglishThe European area of security and the Schengen Agreement provide protection for us.
Turvanamme on turvallisuuteen perustuva eurooppalainen alue ja Schengen-sopimus.
EnglishAnd according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Lisäksi neuvoston oikeudellisen yksikön mukaan tämä ei muodosta oikeusperustaa.
EnglishSome printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
Joissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
EnglishMr President, I am now in a position to provide Parliament with more details.
Arvoisa puhemies, pystyn nyt jo antamaan parlamentille hieman tarkempia tietoja.
EnglishSuch levies may provide a means of furthering the aims of the nitrates directive.
Sellaiset verot voivat olla keino nitraattidirektiivin tavoitteen saavuttamiseksi.
English(RO) Nabucco will provide for a large part of the European Union's demand for gas.
(RO) Nabucco-hankkeella vastataan suureen osaan Euroopan unionin kaasuntarpeesta.
EnglishWe need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
EnglishI will gladly provide you with a copy so that you know exactly what you voted for!
Annan teille mielelläni kopion, jotta saatte tosiaankin tietää, mistä äänestitte.
EnglishOur task is to provide a level playing field and to avoid discriminatory measures.
Meidän tehtävämme on huolehtia yhtäläisistä reunaehdoista ja välttää syrjintää.
EnglishThey provide a rough framework that cannot give us any cause for satisfaction.
Ne ovat vasta raakileita, joihin emme voi olla missään tapauksessa tyytyväisiä.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Mietinnön 12 kohdassa annetaan selvä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.