"purport" translation into Finnish

EN

"purport" in Finnish

EN purport
volume_up
{noun}

purport (also: aim, design, direction, function)
This is the purport of the amendments which we hereby wish to support.
Tämä on niiden tarkistusten tarkoitus, jota me haluamme tukea.
That is the purport of a number of our amendments.
Tämä on esittämiemme tarkistusten tarkoitus.
That is the purport of Amendment No 11.
Tämä on tarkistuksen 11 tarkoitus.

Synonyms (English) for "purport":

purport

Context sentences for "purport" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe institutions are being disingenuous to the people they purport to represent.
Toimielimet eivät ole vilpittömiä niitä ihmisiä kohtaan, joita ne teeskentelevät edustavansa.
EnglishThe Commission can approve the purport of these amendments, barring one.
Komissio voi hyväksyä yhtä lukuun ottamatta kaikkien näiden tarkistusten tarkoituksen.
EnglishThe question, however, is how much purport we can really give it.
Kysymys kuitenkin kuuluu, kuinka paljon merkitystä voimme todella antaa sille.
EnglishIn so doing, we risk creating the very thing we purport to fear: an Islamist state.
Kohtelemalla sitä näin saamme aikaan juuri sen, mitä väitämme pelkäävämme: islamistisen valtion.
EnglishHence our express request to retain the purport of Amendment 52.
Siksi pyysimme nimenomaan säilyttämään tarkistuksen 52 pääsisällön.
EnglishIrrespective of what these groups purport to stand for, this is behaviour that can never be defended.
Mitä tahansa nämä ryhmät sanovatkaan edustavansa, tällaista toimintaa ei voi koskaan puolustella.
EnglishThat is what my report and my resolution purport to do.
Mietintöni ja päätöslauselmani pyrkii tähän.
EnglishPeople in the field need to be involved, and that is also the purport of Amendment No 12 which we re-tabled.
Käytännön työtä tekevät henkilöt on otettava siihen mukaan, mikä on myös meidän uudelleen esittämämme tarkistuksen 12 tarkoituksena.
EnglishIt is a shame that some in this House who purport to be 'nationalistic' in leaning could not support this exemption.
On häpeällistä, että jotkut tässä parlamentissa väittävät olevansa kansallismielisiä mutta eivät voineet tukea tätä poikkeusta.
EnglishYou disregard international law and you purport to be a responsible legal personality, as Lisbon would make you.
Ette piittaa kansainvälisestä oikeudesta ja väitätte olevanne vastuullisia oikeushenkilöitä, jollaisiksi Lissabonin sopimus teistä tekisi.
EnglishIs politics really the art of the possible or have we lost sight of the core values of the society that we purport to represent?
Tarkoittaako politiikka todellakin mahdollisuutta vai olemmeko unohtaneet tärkeimmät arvot, joita väitämme yhteiskuntamme kunnioittavan?
EnglishWe risk creating the very thing we purport to fear: namely, an alienated and anti-Western state on our doorstep.
On olemassa se vaara, että luomme juuri sen asian, jota väitämme pelkäävämme: vieraantuneen ja lännen vastaisen valtion, joka sijaitsee aivan naapurissamme.
EnglishA Europe that tolerates any kind of discrimination cannot purport to be an example to anyone.
Syrjintähierarkiaa ei saa olla olemassa.Eurooppa, jossa hyväksytään minkäänlaista syrjintää, ei voi väittää olevansa esimerkiksi muille.
EnglishIt is quite incredible that this issue can never be resolved, in spite of the fact that so many people purport to stand up for this principle.
On varsin uskomatonta, että tätä asiaa ei saada koskaan ratkaistua siitä huolimatta, että niin monet väittävät kannattavansa tätä periaatetta.
EnglishEveryone knows that in Indonesia, the real power lies with a broad military leadership of complex composition, topped by what purport to be political parties.
Kaikki tietävät, että Indonesiassa todellinen valta on laajalla ja mutkikkaasti rakentuvalla sotilasjohdolla, ja ympärillä on näennäisiä poliittisia puolueita.
EnglishSuch instability is certainly not in the long term interests of the European farm model which we purport to represent in the context of Agenda 2000.
Näin epävakaa tilanne ei ole tietenkään pitkällä aikavälillä sellaisen eurooppalaisen maatilamallin etujen mukaista, jota me pyrimme edustamaan Agenda 2000: n yhteydessä.
EnglishThe Commission has never contested that, as regards concrete criminal sanctions, the Community cannot purport to act in the criminal area in isolation.
Komissio ei ole koskaan kiistänyt, että kun on kyse konkreettisista rikosoikeudellisista seuraamuksista, yhteisö ei voi väittää toimivansa rikosoikeudellisissa kysymyksissä muista erillään.
EnglishMr President, that is my point: it should not purport to be an official magazine and should not carry the masthead or purport to represent the views of this House.
Arvoisa puhemies, tämä on asiani ydin: sen ei tulisi väittää olevansa virallinen lehti, eikä sen pitäisi käyttää kyseistä nimeä tai väittää edustavansa parlamentin mielipiteitä.
EnglishHere I am thinking in particular about the purport of a number of amendments seeking limitations on the right to return to the country of origin, although this is an absolute and inalienable right.
Ajattelen erityisesti niitä tekijöitä, joita joillakin tarkistuksilla pyritään lisäämään tekstiin ja joilla rajoitetaan paluuoikeutta, vaikka se on ehdottoman pysyvä oikeus.
EnglishLegislators, which is what we purport to be, must know that it is often necessary to do people favours despite themselves, especially in cases where they tend to shy away from the expense.
Lainsäätäjien, joita haluaisimme olla, olisi tiedettävä, että usein on toimittava kansalaisten hyväksi heistä huolimatta erityisesti, jos he pyrkivät perääntymään kustannusten vuoksi.