"to put to use" translation into Finnish

EN

"to put to use" in Finnish

EN to put to use
volume_up
{verb}

Then we will develop our ideas on the way all our common policies can be better put to use in the service of employment.
Seuraavaksi esitämme seikkaperäisesti mietteitämme siitä, miten yhteisiä politiikkojamme voidaan käyttää paremmin työllisyyden edistämisessä.
In my country, this means that just one area is likely to be able to receive assistance, so that very little of this aid can be put to use.
Omassa maassani se merkitsisi sitä, että ainoastaan yksi alue voisi saada tukea ja että erittäin vähän tästä tuesta voitaisiin käyttää.

Similar translations for "to put to use" in Finnish

to put verb
to preposition
Finnish
use noun
to use verb
Finnish

Context sentences for "to put to use" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Kokemuksemme on otettava käyttöön siellä, missä konfliktit repivät ihmisiä erilleen.
EnglishWe therefore now have a legal framework and it must, of course, be put to use.
Nyt meillä siis on sääntelykehys, ja se on tietenkin otettava käyttöön.
EnglishYou mentioned yourself how low the percentages of these resources which are put to use are.
Mainitsitte itse, miten alhaisia prosenttiluvut ovat näiden keinojen toimeenpanossa.
EnglishThe money that results from this agreement must be put to use in the fight against fraud.
Sopimuksista saatavat varat on käytettävä petosten torjuntaan.
EnglishMoreover, there are also some good resources which are being put to use.
Käyttöön otetaan myös hyviä keinoja.
EnglishThe research market changes very quickly and the results of research must also be put to use very quickly.
Tutkimuksen markkinathan on hyvin nopeasti muuttuvia ja tutkimustulosten hyödyntämisen on tapahduttava myös nopeasti.
EnglishOver the coming weeks, I will be attempting to create a structure for this purpose, one which can be put to use in the next Budget procedure.
Pyrin ensi viikolla luomaan tätä varten rakenteen, jota voidaan soveltaa seuraavassa talousarviomenettelyssä.
EnglishWhat is happening here is that the disaster is being put to use: extreme climate phenomena are being made to serve the interests of big business.
Tässä käytetään nyt katastrofia hyväksi: äärimmäisiä sääilmiöitä käytetään suuryritysten etujen ajamiseen.
EnglishThis would provide a guarantee that the experience and practical knowledge held by trade unions in the field of core labour standards would be put to use.
Näin ammattiyhdistysliikkeen kokemus ja käytännön osaaminen perustyönormien alalla saataisiin hyödynnettyä.
EnglishThe idea is that international trade should be put to use - as a tool to promote sustainability and development throughout the world.
Ajatuksena on, että kansainvälistä kauppaa olisi käytettävä välineenä kestävyyden ja kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa.
EnglishWe have put the use of pre-emptive war as a pretext, and wars of conquest, which desolated our continent for centuries, behind us.
Jätämme taaksemme tekosyynä käytetyt ennalta ehkäisevät sodat ja valloitukset, jotka ovat vuosisatojen ajan kylväneet tuhoa mantereellamme.
EnglishThe experience gained through the Russia strategy must subsequently be put to use as quickly as possible in working out the other strategies.
Venäjän-strategiasta saatuja kokemuksia on käytettävä sen jälkeen mahdollisimman nopeasti hyväksi muiden strategioiden laadinnassa.
EnglishEither it can be distributed evenly across the legendary Field of Blackbirds (Kosovo Polje), or it can be put to use through model projects.
Apu voidaan jakaa tasaisesti yli koko tarunomaisen Rastaskentän (Kosovo polje), tai avun jakaminen voi tapahtua mallihankkeiden muodossa.
EnglishOn the defence and military side there has been impressive progress in creating European capacities that the Union is already beginning to put to use.
Puolustus- ja sotilaspolitiikan osalta on edistytty merkittävästi luotaessa Eurooppaan valmiuksia, joiden osalta unioni on jo aloittanut käytännön toimet.
EnglishIt is essential that these specialised needs be considered each time, especially when European Regional Development Fund and Structural Fund grants are being put to use.
On oleellista, että erityistarpeet otetaan huomioon aina, etenkin Euroopan aluekehitysrahaston ja rakennerahastojen varoja käytettäessä.
EnglishThis irregular situation is, of course, being put to use by those who exploit the illegals, and who are now being referred to as 'the new slave traders' .
Tätä poikkeavaa tilannetta käyttävät ilmeisesti hyväkseen laittomia siirtolaisia hyödyntävät henkilöt, joita nykyisin kutsutaan uusiksi orjakauppiaiksi.
English. – We are all excited at the way in which electronic communications and technology are put to use and their subsequent effects on our collective economies.
   . – Olemme kaikki innoissamme sähköisen viestinnän ja tekniikan käyttöönotosta ja sen vaikutuksista kollektiiviseen tietoon perustuviin talouksiimme.
EnglishIt is for this reason that we are putting forward this Parliamentary question to the Commission to help us understand how the warrant was put into use these past few years.
Esitämme siksi parlamentin jäseninä komissiolle tämän kysymyksen, jotta ymmärtäisimme, miten määräystä on käytetty näinä kuluneina vuosina.
EnglishA tiny tax on financial transactions will be able to be put to use to fight poverty in the UK and across the world and mitigate the effects of climate change.
Pikkuisella transaktioverolla voidaan torjua köyhyyttä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kaikkialla maailmassa sekä lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
EnglishOur developed societies must put into use all their scientific and technological know-how and make available the necessary financial means in the name of this cause.
Kehittyneiden yhteiskuntiemme on pantava peliin kaikki tieteelliset ja teknologiset kykynsä tämän asian puolesta ja löydettävä siihen tarvittavat rahoituskeinot.