"to redeem" translation into Finnish

EN

"to redeem" in Finnish

EN to redeem
volume_up
[redeemed|redeemed] {verb}

We need new technology for material efficiency, and in this way we will also be able to redeem our promise of improved competitiveness.
Materiaalitehokkuuteen tarvitaan uutta teknologiaa, ja tällä tavoin voimme myös lunastaa lupauksemme paremmasta kilpailukyvystä.
Among other things, the measures proposed in the report are an attempt to redeem slaughter and destruction by using money from the workers of Europe.
Mietinnössä ehdotetut toimenpiteet ovat muiden seikkojen ohella yritys lunastaa joukkomurha ja tuhot Euroopan työntekijöiden varoilla.
Europe still has a chance to redeem itself, if we start again from where we left off and pick up the thread that has recently been broken.
EU:lla on vielä mahdollisuus lunastaa lupauksensa, jos jatkamme siitä, mihin jäimme, ja ryhdymme jälleen siihen työhön, joka on viime aikoina keskeytynyt.
to redeem (also: to ransom)
to redeem (also: to rehabilitate)

Context sentences for "to redeem" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the basis of this principle, human beings should always have the chance to redeem themselves.
Tämän periaatteen mukaan ihmisellä pitää aina olla mahdollisuus palata.
EnglishThose are the bills of exchange Mr Böge spoke of this morning, and which the Council must redeem.
Ne ovat vekseleitä, joista kollega Böge tänä aamuna puhui ja jotka neuvoston täytyy maksaa.
EnglishWhat could be achieved at Cardiff to redeem this sadly discredited presidency?
Mitä Cardiffissa voitaisiin saavuttaa, jotta pelastettaisiin tämä maineeltaan surullisen huono puheenjohtajuus?
EnglishI trust that something in the last days of the Luxembourg presidency will help to redeem this.
Luotan siihen, että Luxemburgin puheenjohtajakauden viimeisinä päivinä voimme vielä tehdä jotain tämän korjaamiseksi.
EnglishEurope has no need to redeem itself with respect to others insofar as its migratory policies are concerned.
Euroopalla ei ole maahanmuuttopolitiikkansa vuoksi mitään tarvetta osoittaa olevansa muiden kunnioituksen arvoinen.
EnglishIn actual fact, some wish to redeem themselves for behaviour in that which stands instead of conscience, media opinion.
Jotkut haluavat todellisuudessa kiillottaa kuvaansa sen, joka heillä hoitaa omantunnon virkaa, eli julkisen mielipiteen silmissä.
EnglishThe European Parliament will need to redeem itself by including a share for Natura 2000 in this financial instrument for the environment.
Euroopan parlamentin on pelastettava itsensä varaamalla Natura 2000:lle osa tästä ympäristöä koskevasta rahoitusvälineestä.
EnglishThe recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
Sen myöntäminen, että kohtuullisten kustannusten vähentäminen voidaan sallia, on ristiriidassa nimellisarvon mukaisen lunastamisvelvoitteen kanssa.
EnglishRedeem these bills of exchange, because, as in business life, if you do not redeem bills of exchange, you are no longer in business!
Lunastakaa nämä vekselit, sillä tässä pätevät samat säännöt kuin liike-elämässä: se joka ei lunasta vekseliään, ei ole kykenevä hoitamaan liiketoimia!
EnglishThese proposals are accompanied by harsh and peremptory judgments on this or that named European country, which is enjoined to redeem itself by making amends.
Ehdotusten rinnalla arvostellaan ankarasti ja jyrkästi nimeltä mainittuja Euroopan maita, joita kehotetaan tekemään parannus maineensa palauttamiseksi.
EnglishThe Committee on Legal Affairs was broadly united in supporting the proposal that consumers should be entitled to redeem electronic money.
Haluan lisäksi sanoa, että parlamentin oikeusasioita käsittelevä valiokunta tuki erittäin yksimielisesti ehdotusta, jonka mukaan elektronisen rahan on oltava kuluttajien lunastettavissa.
EnglishWe should not doubt his word but should encourage him to redeem these pledges, and for our part we must seek ways in which we can help to smooth his path towards these objectives.
Sitä ei pidä epäillä, vaan häntä pitäisi rohkaista myös todella tekemään se, ja meidän on puolestamme löydettävä mahdollisuuksia hänen auttamisekseen.
EnglishA resolution is only a weak substitute for what we should do to redeem ourselves from the guilt borne by several members for the current state of affairs in this area.
Päätöslauselma on vain heikko korvike siitä, mitä meidän olisi tehtävä päästäksemme irti syyllisyydestä, joka on syntynyt monien asianhaarojen johdosta tällä alueella.