EN to reduce
volume_up
[reduced|reduced] {verb}

Are we trying to reduce CO2 emissions, or are we trying to reduce energy consumption?
Yritämmekö vähentää CO2-päästöjä vai yritämmekö vähentää energiankulutusta?
I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
En näe minkäänlaista oikeudenmukaisuutta ehdotuksessa vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Firstly, this should encourage efforts to reduce the risk of disease.
Ensinnäkin järjestelmän on kannustettava pyrkimyksiin vähentää tautiriskiä.
We need to reduce taxes, but not at the expense of the Stability and Growth Pact.
Meidän täytyy alentaa korkoja, mutta ei vakaus- ja kasvusopimuksen kustannuksella.
Any company can increase production and reduce the costs of that product.
Mikä tahansa yritys voi tuottaa enemmän ja alentaa tuotteen kustannuksia.
I hope that India will reduce its tariffs on this world-class Scottish product.
Toivon, että Intia alentaa tätä maailmanluokan skotlantilaista tuotetta koskevia tullejaan.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Maalämmön käytöllä voidaan pienentää uusien toimitilojen energiakustannuksia.
Technological progress entails a still greater need to reduce fishing fleets.
Teknologiset edistysaskeleet lisäävät entisestään tarvetta pienentää kalastuslaivastoja.
Click Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Voit pienentää kielipalkin kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin napsauttamalla Pienennä-painiketta.
They want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
He haluavat laskea tavoitteitamme ja he haluavat lisää korvauksia päästöistämme.
Third, to reduce the reserve ratio, which is currently 2%, to 1%.
Kolmanneksi päätettiin laskea velvoiteprosentti yhteen prosenttiin (nykyisin 2 %).
Voting against Amendment 85 will support the Commission proposal to reduce the transport time.
Tarkistuksen 85 torjuminen tukee komission esitystä laskea kuljetusaikaa.
It is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
Siksi on käytännössä mahdotonta yrittää supistaa kaikkea tätä pelkäksi matematiikaksi.
The EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
EU on yrittänyt vuosien ajan supistaa Euroopan kalastuslaivaston kapasiteettia.
Finally, Europe has a duty to reduce the debt of its Mediterranean partners.
Euroopan unionin velvollisuutena on supistaa Välimeren alueen kumppaneidensa velkaa.
But no, the Commission prefers to change the Financial Regulation in order to reduce transparency.
Sen sijaan komissio muuttaa mieluummin varainhoitoasetusta avoimuuden vähentämiseksi.
Reducing import duties by EUR 35 also changes the situation with regard to competition.
Tuontitullien alentaminen 35 euroa muuttaa myös kilpailutilannetta.
The Latvian Government is constantly trying to amend the pensions legislation so as to reduce payments to pensioners.
Latvian hallitus yrittää jatkuvasti muuttaa eläkelainsäädäntöä eläkekertymien vähentämiseksi.
Can we reduce all the countries which surround us to the east and south to a common denominator?
Voimmeko pelkistää kaikki itäiset ja eteläiset naapurivaltiomme yhteisen nimittäjän alle?
It is not possible to reduce the European idea to 1.2 % of its GDP.
Ajatusta Euroopasta ei voida kuitenkaan pelkistää 1, 2 %: iin sen bkt: sta.
The costs and benefits of belonging to the European Union cannot be reduced to a simple arithmetical calculation.
Euroopan unionin jäsenyyden kustannuksia ja etuja ei voida pelkistää pelkäksi laskutehtäväksi.
Surely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
to reduce

Context sentences for "to reduce" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are those who say that there are other cheaper ways to reduce CO2 emissions.
Jotkut sanovat, että on halvempia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
EnglishIt will not cut global emissions and will not even reduce carbon intensiveness.
Se ei vähennä globaalisti päästöjä eikä se edes vähennä hiili-intensiivisyyttä.
EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Miten saadaan enemmän tehokkuutta, parempia tuloksia ja vähemmän byrokratiaa?
EnglishThis would pre-empt low retirement pensions and also help to reduce unemployment.
Näin vältyttäisiin pieniltä vanhuuseläkkeiltä ja vähennettäisiin työttömyyttä.
EnglishThis is ample justification for attempting to reduce these hazardous emissions.
Se oikeuttaa toteuttamaan toimia näiden vaarallisten päästöjen vähentämiseksi.
EnglishOnly an end to war can make it possible to reduce violations of human rights.
Vain sodan loppuminen voi mahdollistaa sen, että ihmisoikeusrikkomukset vähenevät.
EnglishIt is very important that we reduce the emission of greenhouse gases at Union level.
On erittäin tärkeää, että vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä unionin tasolla.
EnglishMeasures are needed urgently in order to reduce the level of greenhouse gases.
Tarvitaan pikaisia toimia, jotta kasvihuonekaasujen määrää onnistutaan vähentämään.
EnglishTo this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
Tämän vuoksi meidän on pyrittävä vähentämään kasvihuonekaasupäästöt minimiin.
EnglishMore is required, of course, in order to reduce the noise from road traffic.
Luonnollisesti tarvitaan enemmän toimia maantieliikenteen melun vähentämiseksi.
EnglishThe Union's development policy aims to reduce and ultimately eradicate poverty.
Unionin kehityspolitiikalla pyritään vähentämään köyhyyttä ja lopulta poistamaan se.
EnglishIs it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Onko korkeapalkkaisten matkakulujen alentaminen poliittisesti ensisijainen tavoite?
EnglishCountries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
Verovähennyksiin kykenemättömien valtioiden olisi otettava käyttöön lisätoimia.
EnglishMrs Hautala's proposals will reduce pollution from cars by more than 20 %.
Rouva Hautalan ehdotukset vähentävät ajoneuvojen aiheuttamia saasteita yli 20 %.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10%.
Ryhmäni ehdottaa myös, että tätä tupakkatukea alennettaisiin 10 prosenttia.
EnglishIt is for the agency to reduce this gulf and to establish common safety objectives.
Viraston on kurottava tämä kuilu umpeen ja luotava yhteiset turvallisuustavoitteet.
EnglishParticularly, of course, we need to reduce our dependence on Russian oil supplies.
Erityisesti meidän on tietysti vähennettävä riippuvuuttamme Venäjän öljytarjonnasta.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Kaikki yritykset laimentaa, heikentää tai lykätä tehtyjä lupauksia on torjuttava.
EnglishI have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
Olen tehnyt henkilökohtaisesti kaiken voitavani prostituution vähentämiseksi.
EnglishAmendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
Erityisesti tarkistus 4 vaikuttaa minusta rajoittavan soveltamisalaa liiaksi.