"to reflect" translation into Finnish

EN

"to reflect" in Finnish

EN

to reflect [reflected|reflected] {verb}

volume_up
We require a fisheries policy that has the ability to reflect the needs of the industry.
Vaadimme sellaista kalastuspolitiikkaa, joka heijastaa alan tarpeita.
Such a consensus should also reflect current trends in the world economy.
Tällaisen yhteisymmärryksen pitäisi heijastaa myös maailmantalouden nykyisiä suuntauksia.
The strategies for combating unemployment must therefore also reflect this diversity.
Työttömyyden vastaisen taistelun strategioiden täytyy siksi myös heijastaa tätä moninaisuutta.
That majority will largely reflect the views of the people across the European Union.
Kyseinen enemmistö kuvastaa laajalti koko Euroopan unionin kansalaisten mielipiteitä.
As I said before, the decision we make must reflect long-term thinking.
Kuten jo totesin, tekemämme päätöksen pitää kuvastaa pitkän tähtäimen ajattelua.
The budget should reflect political objectives and not the Commission’s organisational structure.
Talousarvion tulisi kuvastaa poliittisia tavoitteita eikä komission organisaatiorakennetta.
That may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
Tästä syystä saattaisi olla aiheellista pohtia myös kansainvälisten instituutioiden rakennetta.
Nevertheless, there is much in this report on which the Commission should reflect.
Tässä mietinnössä on siitä huolimatta paljon asioita, joita komission pitäisi pohtia.
It would be great if the UK Presidency could reflect on this.
Olisi hienoa, jos puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta voisi pohtia asiaa.
In the meantime the government can reflect on other ways and means to help the region.
Sillä välin hallitus voi miettiä muita tapoja ja keinoja alueen auttamiseksi.
If that happens this Parliament should come back and reflect again on those measures.
Jos näin tapahtuu, parlamentin pitäisi palata asiaan ja miettiä uudelleen näitä toimenpiteitä.
This shows how important it is to reflect on core standards.
On siis tärkeää miettiä perusnormeja.
It is our duty and responsibility to reflect on these concerns.
Tehtävänämme ja velvollisuutenamme on vastata näihin huolenaiheisiin.
The directive is 20 years old and does not reflect the realities of today.
Tämä direktiivi on 20 vuotta vanha, ja sillä ei vastata nykyiseen tilanteeseen.
This standard is to reflect the state of the art.
Tämän normin pitäisi vastata uusinta kehitystä.
It is not legislation and therefore Parliament's response must reflect that.
Sillä ei ole oikeudellista vaikutusta, ja tämän täytyy heijastua parlamentin reagoinnissa.
This must be clearly reflected in the employment guidelines.
Sen pitää heijastua selvästi työllisyyssuuntaviivoissa.
This should also be reflected in EU competition policy.
Tämän tulisi myös heijastua EU: n kilpailupolitiikassa.
Ladies and gentlemen, those are wise words that deserve to be reflected on during Christmas and the new year.
Hyvät kuulijat, nuo ovat viisaita sanoja, joita kannattaa pohdiskella joulun ja uudenvuoden aikana.
We want the new approach, and specifically in the area of standards we have seen that it is necessary to reflect together on how we can secure better procedures.
Haluamme uuden lähestymistavan, ja nimenomaan standardoinnin alalla on osoittautunut, että on välttämätöntä pohdiskella yhdessä sitä, miten saamme aikaan parempia menettelyjä.
This is a given which we think should be reflected in the Commission's priorities.
Tämä on selviö, jonka mielestämme pitäisi kuvastua komission ensisijaisissa tavoitteissa.
This should also be reflected in Parliament's resolution.
Tämän tulee kuvastua myös parlamentin päätöslauselmassa.
. (PT) Our vote reflects the fact that we consider the compromise reached in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism to be acceptable.
(PT) Äänestyksessämme kuvastuu se näkökohta, että pidämme hyväksyttävänä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa saavutettua kompromissia.

Context sentences for "to reflect" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCertainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Varmastikaan nykyiset tapahtumat eivät heijasta Euroopan yhtenäisyyspyrkimyksiä.
EnglishI hope that Commissioner Kinnock listens to this debate and will reflect upon.
Toivon, että komission jäsen Kinnock kuuntelee tätä keskustelua ja miettii sitä.
EnglishIn this case, it is we who are responsible, and this budget must reflect that.
Tässä tapauksessa vastuu on meillä, ja sen on myös käytävä ilmi talousarviosta.
EnglishI hope that their presence will lead us all to reflect seriously on the matter.
Toivon, että heidän läsnäolonsa johdattaa meidät kaikki pohtimaan asiaa vakavasti.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Toiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnossa on otettava huomioon unionin ominaislaatu.
EnglishPerhaps, for once, we should also reflect on the objectives which the WTO pursues.
Kenties meidän olisikin syytä pysähtyä pohtimaan WTO:n noudattamia tavoitteita.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Kuinka monta esimerkkiä ulkoisesta puuttumisesta ja vihamielisyydestä se antaa?
EnglishIt might take a day or two for Outlook to reflect your changed Facebook setting.
Voi kestää päivän tai pari, ennen kuin Outlook vastaa muuttunutta Facebook-asetusta.
EnglishThis does not reflect reality in all countries, much less in the poorest countries.
Tämä ei koske konkreettisesti kaikkia maita, ja vielä vähemmän köyhimpiä maita.
EnglishI do hope that you yourself will be prepared to reflect on our considerations.
Toivon kuitenkin, että haluatte myös vielä harkita meidän esittämiämme näkökantoja.
EnglishNevertheless, that 28% does not in practice reflect the Union’s real weight.
Käytännössä tämä 28 prosenttia ei kuitenkaan kuvaa unionin todellista painoarvoa.
EnglishCommissioner, I join with previous speakers in urging the Commission to reflect.
Arvoisa komission jäsen, yhdyn edellisiin puhujiin ja vaadin komissiota harkitsemaan.
EnglishMr President, I believe we need to reflect very deeply on the issue of immigration.
Arvoisa puhemies, mielestäni olisi pohdittava hyvin syvällisesti maahanmuuttoasiaa.
EnglishThese figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
Nämä luvut kertovat vain osittain huijausten uhreiksi joutuneiden vastoinkäymisistä.
EnglishIt does not even reflect the position of the European Union's own scientific experts.
Se ei edes edusta Euroopan unionin omien tieteellisten asiantuntijoiden kantaa.
EnglishTomorrow we shall be voting on a text which tries to reflect all strands of opinion.
Me äänestämme huomenna tekstistä, jossa yritetään ottaa kaikki virtaukset huomioon.
EnglishThis way is not going to quickly lead to airport charges which reflect real costs.
Tällä tavalla lentoasemamaksuja ei saada nopeasti vastaamaan todellisia kustannuksia.
EnglishI reflect with considerable sorrow at the dying-away of many of those fine words.
Ajattelen kovin suruissani sitä, kuinka monet noista hienoista sanoista ovat kuolleet.
EnglishIt means that you think that your beliefs just perfectly reflect reality.
Ihminen luulee, että hänen uskomuksensa heijastavat täydellisesti todellisuutta.
EnglishWe should reflect on this today in making sure that we continue our commitment.
Meidän olisi pidettävä se mielessä tänään varmistaaksemme sitoutumisemme myös jatkossa.