EN to relate
volume_up
[related|related] {verb}

One can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
On helppoa ymmärtää huolestuminen EU:n integrointivalmiudesta.
What silk biologists do is we try to relate these sequences, these amino acid sequences, to the mechanical properties of the silk fibers.
Seittibiologit yrittävät ymmärtää näiden aminohapposekvenssien yhteyden seittikuitujen mekaanisiin ominaisuuksiin.
The closer Europe is to the democratic model of the states that form it, the more the citizen will relate to it.
Mitä lähempänä Eurooppa on sen muodostamien jäsenvaltioiden demokraattista mallia, sitä helpompaa kansalaisen on ymmärtää asioita.
Such activities centred on people may relate to service sector industries, including tourism.
Tällainen ihmiskeskeinen toiminta voi liittyä palvelualan elinkeinoihin, myös matkailuun.
The conditions ought to relate, in particular, to the mandatory legal nature of the future agreement.
Ehtojen pitäisi liittyä erityisesti tulevan sopimuksen pakolliseen oikeudelliseen luonteeseen.
To give you an example, these rules may relate to subsidies.
Ne voivat liittyä esimerkiksi tukiin.
Let me relate my answer specifically to the question of Turkish accession to the European Union.
Haluaisin liittää vastaukseni erityisesti Turkin mahdolliseen jäsenyyteen Euroopan unionissa.
Relate your password or passphrase to a favourite hobby or sport.
Liitä salasana tai tunnuslause suosikkiharrastukseen tai -urheiluun.
Relate your password or passphrase to a favorite hobby or sport.
Liitä salasana tai tunnuslause suosikkiharrastukseen tai -urheiluun.
The purpose of this report was to combine, with due care and attention, the issue of protecting ecosystems and social issues relating to fisheries.
Mietinnön tarkoituksena oli yhdistää huolellisesti ja tarkasti ekosysteemien suojelu ja kalastusalan sosiaaliset kysymykset.
And if we are not capable of being efficient and if we do not relate the area to the resolution of the problem, there will be no common police and judicial area.
Jos emme kykene toimimaan tehokkaasti emmekä yhdistä aluetta ongelman ratkaisuun, ei yhteistä poliisi- ja oikeusaluetta tule.
Community legislation in the field of export refunds unambiguously links the payment of aid to the respect of all the conditions related to animal welfare.
Vientitukia koskeva yhteisön lainsäädäntö yhdistää yksiselitteisesti tuen maksun eläinten hyvinvointia koskevien kaikkien ehtojen täyttämiseen.
Emme voi samastua häneen.
to relate (also: to call up, to evoke)

Context sentences for "to relate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
Bulgarian osalta huolemme koskevat lähinnä kahta seikkaa talousarvioennusteessa.
EnglishHow does this relate to the EU' s ambition to be able to take unilateral decisions?
Kuinka tämä on suhteessa EU:n pyrkimykseen, että se voisi tehdä yksin päätöksiä?
EnglishThat also does not relate to the Minutes, but to the Verbatim Report of Proceedings.
Tässäkään ei ole kyse pöytäkirjan vaan sanatarkkojen istuntoselostusten osasta.
EnglishIssues that relate to child labour must be given top priority in EU trade agreements.
Lapsityövoimaa koskeva kysymys on asetettava etusijalle EU:n kauppasopimuksissa.
English   – ) Mr President, I should like to relate an event that happened on 7 September.
   – ) Arvoisa puhemies, haluan puhua 7. syyskuuta tapahtuneesta välikohtauksesta.
EnglishAfter all, the main problem does not relate to European producers but to imports.
Pääasiallinen ongelmahan ei liity eurooppalaisiin tuottajiin vaan tuontiin.
EnglishThe most crucial areas in tomorrow’s vote relate to Amendments 22, 24 and 25.
Huomisen äänestyksen kriittisimmät kohdat koskevat tarkistuksia 22, 24 ja 25.
EnglishOther proposals then relate to the approximation and harmonization of legislations.
Muissa ehdotuksissa käsitellään lainsäädäntöjen lähentämistä ja yhdenmukaistamista.
EnglishThese problems are not limited to security and relate to food, health and education.
Ne eivät koske vain turvallisuutta, vaan myös ruokaa, terveyttä ja koulutusta.
EnglishOnly two of them relate to events since the report was taken in committee.
Vain kaksi niistä liittyy mietinnön valiokuntakäsittelyn jälkeisiin tapahtumiin.
EnglishThese are some of the specific things that also relate to simplification.
Nämä ovat niitä konkreettisia asioita, jotka myös liittyvät yksinkertaistamiseen.
EnglishOf our overall total of 800 programmes, 400 relate to Community initiatives.
Yhteisöaloitteita koskevia ohjelmia on 800 kokonaisohjelmasta kaikkiaan 400.
EnglishMy colleague, Mrs Ulvskog, will relate what we discussed there in more detail later.
Kollegani Ulvskog esittää myöhemmin yksityiskohtaisemmin, mistä keskustelimme siellä.
EnglishTwo of the rapporteur's amendments - No 9 and No 13 - relate to this point.
Sekä esittelijän tarkistus 9 että tarkistus 13 liittyvät virheellisiin todistuksiin.
EnglishA number of the main projects for the future already adopted relate to gas networks.
Monet jo hyväksytyistä keskeisistä tulevaisuuden hankkeista liittyvät kaasuverkkoihin.
EnglishEuropean Union telecommunications directives ought to relate to the European Union.
Euroopan unionin televiestintää koskevien direktiivien on liityttävä Euroopan unioniin.
EnglishSecondly, we know what the flaws in Community legislation actually relate to, namely:
Tiedämme, mitkä yhteisön lainsäädännön todelliset puutteet ovat, nimittäin:
EnglishThe Hautala, Pollack and Hulthén reports all relate to the problem of air pollution.
Hautalan, Pollackin ja Hulthénin mietinnöt koskevat kaikki ilman saastumisen ongelmaa.
EnglishPerhaps half the amendments to the proposal for a regulation relate to this issue.
Ehkäpä puolet päätöslauselmaluonnoksen tarkistuksista koskee tätä asiaa.
EnglishThe fears relate to sustainability and the threat to the Danube itself.
Pelot liittyvät pikemminkin kestävään kehitykseen ja itse Tonavan vaarantumiseen.