"relay" translation into Finnish

EN

"relay" in Finnish

EN

relay {noun}

volume_up
1. sports
I wonder whether it would have been a good idea to relay it to all the Commission officials.
Olisi voinut olla hyvä ajatus välittää siitä viesti kaikille komission virkamiehille.
I suggest that the message relayed by the Commissioner be sent forthwith to the traditional producers, simply to give them some encouragement and hope for the future.
Ehdotan, että komissaarin välittämä viesti lähetetään välittömästi eteenpäin perinteisille tuottajille yksinomaan siksi, että he saisivat siitä rohkaisua ja toivoa tulevaisuuteen.
One generation carries the baton; it is like a relay race, but it is our foundations that are being passed on.
Kyseessä on ikään kuin viestijuoksu, mutta tässä tapauksessa eteenpäin annetaan viestikapulan sijasta yhteisömme perusta.
2. electronics
relay

Synonyms (English) for "relay":

relay

Context sentences for "relay" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick the name of the domain you want to enable for external relay.
Napsauta sen toimialueen nimeä, jossa haluat ottaa ulkoisen välityksen käyttöön.
EnglishWe know that our relay interpreting system causes problems now and again.
Tiedämme, että toisen kielen kautta tehty tulkkaus aiheuttaa toisinaan hieman ongelmia.
English3G relay masts must be positioned with due regard for the environment.
Sijoitettaessa 3G-tukiasemien antenneja ympäristö on otettava asianmukaisesti huomioon.
EnglishSMTP Relay means transferring the e-mail messages from one server to another via SMTP.
SMTP-välitys tarkoittaa sähköpostiviestien siirtämistä SMTP-yhteyden kautta palvelimelta toiselle.
EnglishWith more than one relay our system will not work.
Jos tulkkauksessa käytetään yhden releen sijasta useampia, järjestelmämme ei toimi.
EnglishIn the Type area, click External Relay, and then click Save.
Valitse Tyyppi-kohdasta Ulkoinen välitys ja valitse Tallenna.
EnglishI will, of course, relay the points made, firstly to Commissioner Reding and then to the rest of the Commission.
Toimitan luonnollisesti etupäässä komission jäsen Redingille suunnatut huomiot koko komission tietoon.
EnglishThank you very much for your comments, Mr Leinen, which I shall relay verbatim to the President of the European Parliament.
Paljon kiitoksia huomautuksestanne, jäsen Leinen. Välitän sen sellaisenaan parlamentin puhemiehelle.
EnglishI will relay it to Commissioner Verheugen.
Välitän sen edelleen komission jäsen Verheugenille.
EnglishIt is like a relay race: the more effective the transfer is - and the more low-profile it is - the better, probably.
Se on kuin viestijuoksukilpailu: luultavasti on sitä parempi, mitä tehokkaampi ja huomaamattomampi siirtymä on.
EnglishThe Commission met here in Strasbourg this afternoon and took the following decisions, which I shall now relay to you.
Komissio on ollut koolla iltapäivällä täällä Strasbourgissa ja tehnyt päätökset, jotka luettelen seuraavaksi.
EnglishI will relay them to my colleagues.
EnglishAfter thousands of resends in relay, the child was found, and we witnessed the reunion of the family through microblogging.
Kuvaa jaettiin Internetissä eteenpäin tuhansia kertoja ja lapsi löydettiin, ja me saimme todistaa perheen jälleennäkemisen mikroblogien kautta.
EnglishLikewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Samoin välitän korkealle edustajalle aseiden vientiä koskevan yhtä selkeän yhteisen mielipiteenne, jonka ilmaisitte täällä.
EnglishThe unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals.
Tiibetin levottomuudet johtivat laajoihin protesteihin Euroopassa ja olympiasoihtuviestin häiritsemiseen monissa Euroopan pääkaupungeissa.
EnglishI will relay your highly unanimous and general proposal for convening a special session of the UN Human Rights Council to the High Representative.
Välitän korkealle edustajalle hyvin yksimielisen ja yleisen ehdotuksenne YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon koolle kutsumisesta.
EnglishI also wished to say to you, Mrs Harms, and to all your fellow Members, that I have listened carefully and will relay your concerns to my colleagues.
Haluan myös sanoa teille, jäsen Harms, ja kaikille kollegoillenne, että olen kuunnellut tarkkaavaisesti ja välitän huolenne omille kollegoilleni.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the President-in-Office used the image of a relay baton to be passed on with the macroeconomic dialogue.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtaja käytti kielikuvaa viestikapulasta, jota olisi tarkoitus kuljettaa eteenpäin tällä makrotaloudellisella vuoropuhelulla.
EnglishI, too, am opposed to the kind of relay race that the various readmission agreements for migrants create, whereby the people in question are passed from one country to the next.
En tietenkään kannata sitä siirtolaisten pallottelua, jonka erilaiset takaisinottosopimukset saavat aikaan heittelemällä siirtolaisia maasta toiseen.
EnglishIn other words, we have no chance of successfully meeting any of the challenges that await us in 2004 unless we re-lay the foundations for prosperity on our continent.
Emme voi itse asiassa mitenkään saavuttaa myönteisiä tuloksia niiden haasteiden osalta, jotka kohtaamme vuonna� 2004, jollei maanosamme vaurauden perustaa löydetä.