"relevant" translation into Finnish

EN

"relevant" in Finnish

EN

relevant {adjective}

volume_up
relevant (also: due, germane)
The relevant finance protocol will be signed on 2 April of this year.
Asiaankuuluva rahoituspöytäkirja allekirjoitetaan tänä vuonna 2. huhtikuuta.
None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .
Tämä ei ole helppoa, mutta Kiinassa on hyvin asiaankuuluva sananlasku: .
Amendment No 2 is relevant and will be taken on board.
Tarkistus 2 on asiaankuuluva ja sisällytetään asetukseen.
relevant (also: germane, pertinent)
All the conventions mentioned in the report are relevant.
Mietinnössä mainituista konventioista jokainen on osaltaan relevantti.
I think that reference is very relevant.
Minusta viittaus oli hyvin relevantti.
Mrs Lalumière' s resolution contains a relevant proposal for tackling the threat of a democratic deficit in this connection.
Lalumièren päätöslauselma on relevantti esitys uhkaavaan demokratiavajeeseen puuttumisesta.

Context sentences for "relevant" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, the arguments relating to WTO negotiations are not very relevant.
Myöskään WTO:n neuvotteluihin liittyvät perustelut eivät ole kovin relevantteja.
EnglishHas the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Onko neuvosto toteuttanut varotoimia integroidakseen työntekijät tämän mukaisesti?
EnglishWe need to try to make it more relevant to context of modern financial markets.
Meidän on pyrittävä lisäämään sen merkitystä nykyaikaisilla rahoitusmarkkinoilla.
EnglishI would also like to reaffirm my support for our colleague's relevant proposals.
Haluan myös vakuuttaa uudelleen kannattavani kollegamme asiallisia ehdotuksia.
EnglishI will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Välitän kysymyksen asiasta vastaaville viranomaisille, jotka vastaavat siihen.
EnglishThis initiative could also be very relevant for the 2004 Summer Olympic Games.
Tämä aloite olisi asianmukainen myös vuoden 2004 kesäolympialaisten yhteydessä.
EnglishI can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.
Voin vakuuttaa teille, että komissio julkistaa kaikki asiaan kuuluvat seikat.
EnglishThe report’s recommendations should be taken on board by all relevant parties.
Kaikkien suurten puolueiden pitäisi kannattaa mietinnössä esitettyjä suosituksia.
EnglishWe should not espouse the arbitrariness of so-called socially relevant groups.
Emme saa taipua niin kutsuttujen yhteiskunnallisesti tärkeiden ryhmien tahtoon.
EnglishMore than half the relevant Commission resources will go to such transactions.
Yli puolet komission asiaankuuluvista varoista kohdistuu tämäntyyppisiin toimiin.
EnglishThe needs of the young have to be taken into account in all relevant policy areas.
Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla.
EnglishIt has also shown considerable efficiency in approving the relevant measures.
Parlamentti on ollut äärimmäisen tehokas tarpeellisten keinojen hyväksymisessä.
EnglishIt will be applied according to the conditions set out in the relevant legislation.
Sitä sovelletaan asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.
EnglishThe main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Tärkein kysymys on se, miten asianomaiset järjestöt kykenevät käyttämään varat.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
Käsiteltävänä olevan mietinnön suositukset sisältävät kaikki olennaiset lähtökohdat.
EnglishWe have discussed issues much less directly relevant to us in separate debates here.
Me olemme käsitelleet täällä kaukaisempiakin asioita erillisissä keskusteluissa.
EnglishThis common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security.
Tämä yleinen varoitus vaikuttaa hyvin tärkeältä Euroopan turvallisuusasioissa.
EnglishI would point out that this upper limit is not relevant to applicant countries.
Korostaisin, että tämä yläraja ei ole oleellinen ehdokasvaltioiden kannalta.
EnglishIn the first place, citizens can search for documents that are relevant to them.
Ensiksi kansalaiset voivat etsiä asiakirjoja, joita he pitävät olennaisina.
EnglishI would be more than happy to provide the Commissioner with relevant examples.
Toimitan komission jäsenelle erittäin mielelläni asiaa koskevat esimerkkitapaukset.