"reliability" translation into Finnish

EN

"reliability" in Finnish

EN reliability
volume_up
{noun}

Reliability and timeliness of data should be cornerstones of the amended regulation.
Muutetun asetuksen kulmakiviksi olisi asetettava tietojen luotettavuus ja oikea-aikaisuus.
Homogeneity and reliability are the primary considerations here.
Homogeenisuus ja luotettavuus ovat tässä tärkeimpiä näkökohtia.
Otherwise, the reliability of our statistics on human rights abuses will be called into question.
Muutoin ihmisoikeusrikkomuksia koskevien tilastojemme luotettavuus asetetaan kyseenalaiseksi.

Synonyms (English) for "reliability":

reliability
reliable

Context sentences for "reliability" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report significantly improves safety and reliability in the internal market.
Mietintö parantaa huomattavasti turvallisuutta ja luotettavuutta sisämarkkinoilla.
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Ensimmäinen niistä koskee vuoden 2006 lopullisen tilinpäätöksen luotettavuutta.
EnglishMicroscopy, the standard WHO procedure, reaches from 40 to 60 percent reliability.
Mikroskopialla, WHO:n vakiomenetelmällä, päästiin 40 - 60 %:n luotettavuuteen.
EnglishIn this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
Tässä tapauksessa etujen pitäisi liittyä nimenomaan luotettavuuteen ja hintaan.
EnglishThe various figures are set out without any comments as to their reliability.
Erilaiset tiedot on esitetty kommentoimatta sitä, kuinka uskottavia ne ovat.
Englishfinancial risk management, security and operational reliability, efficiency,
oikeusperustaa, rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa, turvallisuutta ja
EnglishThese requirements guarantee the reliability and hence the efficacy of the initiative.
Näillä edellytyksillä varmistetaan aloitteen vastuullisuus ja siten myös tehokkuus.
EnglishScientific reliability should be the first concern in development cooperation too.
Tieteellisen luotettavuuden pitäisi olla ensimmäinen huolenaihe myös kehitysyhteistyössä.
EnglishIt questions the reliability of the 'risk model' used by the official agencies.
Siinä epäillään "säteilyriskimallia" jota viralliset tahot käyttävät.
EnglishThis report does not speak about the reliability of biometric data itself.
Tässä mietinnössä ei käsitellä itse biometristen tietojen luotettavuutta.
EnglishWhat concerns us here is reliability, which must be guaranteed even in a crisis.
Tässä asiassa meille on kyse luotettavuudesta, ja se on taattava jatkossa myös kriisitilanteissa.
EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
Luottamus Venäjään energiantoimittajana heikkeni tammikuussa.
EnglishOnly in this way can we guarantee the reliability, transparency and comparability of the results.
Vain näin voimme taata tulosten luotettavuuden, avoimuuden ja vertailukelpoisuuden.
EnglishOne way of achieving this is to establish an estimated reliability level for each sector.
Tässä voi auttaa se, että aloittain määritellään luotettavuusaste ja suoritetaan arviointi.
EnglishThis will strengthen the reliability of the budget as a basis for the EU’s operations for the year.
Tämä vahvistaa talousarvion luotettavuutta EU:n vuotuisen toiminnan perustana.
EnglishWhat scientific and financial reliability should be accorded to these evaluation reports?
Miten luotettavina näitä arviointikertomuksia voidaan pitää tieteellisesti ja taloudellisesti?
EnglishWe are left with just one task, which is to secure the reliability of this, our common resolve.
Meille jää vain yksi tehtävä, siirtää tämä yhteinen päättäväisyytemme toimintavarmuudeksi.
EnglishTrust in the comfort and reliability of ergonomic keyboards that have been popular since 1994.
Luottamusta ergonomisten näppäimistöjen käyttömukavuuteen ja luotettavuuteen vuodesta 1994.
EnglishI am of the opinion that, with regard to research, the emphasis must be on reliability and speed.
Käsitykseni on, että tutkimuksessa painopisteen on oltava luotettavuudessa ja nopeudessa.
EnglishThe credibility and reliability of email are now being wrecked.
Sähköpostin uskottavuus ja sen toimintavarmuus ovat nyt tuhoutumassa.

Other dictionary words