"relief" translation into Finnish

EN

"relief" in Finnish

EN relief
volume_up
{noun}

They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
Niitä uhkasi konkurssi ja mikä tahansa oli niille helpotus.
It will be a great relief to be rid of them.
On suuri helpotus päästä heistä eroon.
A campaign-free year: what a relief that will be.
Kampanjaton vuosi, mikä helpotus se onkaan.

Context sentences for "relief" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDebt relief programmes for Third World countries must be put in place permanently.
Kolmannen maailman maille täytyy perustaa pysyviä velkataakan keventämisohjelmia.
EnglishThe Commission is not against debt relief in favour of middle-income countries.
Komissio ei lähtökohtaisesti vastusta keskituloisten maiden velkahuojennusta.
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Pyydän EU:lta kolmea konkreettista avustustoimenpidettä Irakin kristittyjä varten.
EnglishThe family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
On kuitenkin suunnattoman vaikea tilanne, kun joudutaan kohtaamaan etenevä sairaus.
EnglishThose are fine words, but where are the resources and where is the debt relief?
Nämä ovat kauniita sanoja, mutta missä ovat resurssit ja missä on velkojen huojennus?
EnglishSudan is another country in debt to Poland that may benefit from debt relief.
Lisäksi Sudan on Puolalle velkaa oleva maa, joka saattaa hyötyä velkahelpotuksesta.
EnglishEven then, we will be a long way from being able to breathe a sigh of relief.
Silloinkin olemme vielä kaukana siitä, että pystyisimme huokaisemaan helpotuksesta.
EnglishIt imposes far too many conditions on the countries requiring debt relief.
Siinä asetetaan aivan liian monia ehtoja maille, joita velkahelpotukset koskevat.
EnglishLastly, we have to organise the coordination of international relief efforts.
Lisäksi meidän on organisoitava kansainvälisten avustustoimien koordinointi.
EnglishThat strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.
Tällä strategialla luodaan yhteyksiä hätäavun, kunnostustoimien ja kehityksen välille.
EnglishI think that all those who were there also felt relief when the final deal was done.
Luulen, että kaikki läsnäolijat helpottuivat, kun lopullinen sopimus saatiin aikaan.
EnglishThis will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
Se vähentää sellaisten liikennereittien käyttöä, joilla liikenne on jo hyvin vilkasta.
EnglishWhat these businesses want is relief from the burden of taxation and red tape.
Nämä yritykset toivovat ainoastaan verotaakan keventämistä ja byrokratian vähentämistä.
EnglishDisaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Kriisien yhteydessä annettava apu ja hätäapu on lähes aina lyhytaikaista.
EnglishThe Commission's contribution to debt relief can be seen in the HIPC initiative.
. (EN) Komission panos velkojen helpottamiseen näkyy HIPC-aloitteessa.
EnglishLet me explain the importance of granting cross-border loss relief for the internal market.
Kertoisin seuraavaksi tappiovähennysten takaamisen tärkeydestä sisämarkkinoilla.
English7:41 Is there any relief from some of these pressures that I've just been outlining?
7:41 Onko olemassa mitään helpotusta tällaisiin paineisiin, joita olen juuri kuvaillut?
EnglishECB Opinion on the financing of Austria’s contribution to debt relief for Liberia
EKP:n lausunto Liberian velkahelpotuksiin käytettävän Itävallan maksuosuuden rahoituksesta
EnglishA typical example is the relief aid granted to Russia last winter in the form of food aid.
Tyypillinen esimerkki on viime talvena Venäjälle annettu hätäapu, ruokahätäapu.
EnglishThe linking relief, rehabilitation and development is not confined to the Commission.
Avustuksen, kunnostuksen ja kehityksen yhdistäminen ei rajoitu komissioon.