"reluctance" translation into Finnish

EN

"reluctance" in Finnish

EN reluctance
volume_up
{noun}

reluctance (also: disinclination)
Their reluctance to increase the EU budget is quite understandable.
Niiden haluttomuus kasvattaa EU:n talousarviota on aivan ymmärrettävää.
2/ its reluctance to comply with international law in its differences of opinion with Greece
2/ sen haluttomuus noudattaa kansainvälistä oikeutta ja sen mielipide-erot Kreikan kanssa,
The reluctance of young people to take up farming as a career is evidence of the problem within agriculture.
Nuorten haluttomuus valita maanviljelyä ammatikseen on osoitus maatalouden ongelmista.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Ensimmäinen näistä ansoista on vastahakoisuus myöntää monimutkaisuus.
Also noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
Lisäksi on pantava merkille nuorten kasvava vastahakoisuus ryhtyä työskentelemään alalla, joka epäilemättä on hankala ala.
We are not convinced by the Commission’s continuing reluctance to launch an energy efficiency plan which turns its back on the nuclear sector completely.
Komission jatkuva vastahakoisuus käynnistää energiatehokkuussuunnitelma, jossa hylätään kokonaan ydinvoima, ei vakuuta meitä.
reluctance

Synonyms (English) for "reluctance":

reluctance

Context sentences for "reluctance" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - I will vote for this resolution with a degree of reluctance.
kirjallinen. - (EN) Äänestän tämän päätöslauselman puolesta hieman vastahakoisesti.
EnglishMy first comment concerns the reluctance of the ministers concerned to liaise with us.
Ensimmäinen huomautus koskee asianosaisten ministerien yhteistyöhalukkuutta.
English1:37 Okay, now why then is this curious reluctance and curious hostility to consciousness?
1:37 Mistä tämä kummallinen vastenmielisyys ja kummallinen vihamielisyys johtuu?
EnglishToday, though, we have to acknowledge - with great reluctance - that we were right.
Tällä hetkellä on kuitenkin myönnettävä, vaikka se on vaikeaa, että me olimme oikeassa.
EnglishThe political reluctance shown by some Member States of the Union is disgraceful too.
Siksi myös joidenkin unionin jäsenvaltioiden poliittisen tahdon puute on häpeällistä.
EnglishI understand this reluctance, but only for the current economic context.
Ymmärrän vastahakoisuuden mutta vain nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
EnglishAt this stage I am not aware of any reluctance on the part of the Council to grant it.
En ole tässä vaiheessa tietoinen, että neuvosto ei haluaisi myöntää sitä.
EnglishThere is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.
Muiden asioihin puuttumista pidetään nykyään yleisesti vastenmielisenä.
EnglishSecond, there is a reluctance to recognise any matter as being exclusively national.
Toiseksi ei haluta myöntää, että jokin asia on yksinomaan kansallinen.
EnglishUndoubtedly, cultural and language barriers are important reasons for this reluctance.
Epäilemättä kulttuuri- ja erityisesti kielimuurit ovat tärkeitä syitä tähän varovaisuuteen.
EnglishI therefore invite the Commission to take the necessary steps to break down this reluctance.
Kehotan siis komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta epäröinnistä päästäisiin.
EnglishMr President, my reluctance to answer is based on the fact that we do not have a figure.
Arvoisa puhemies, vastahakoisuuteni vastata johtuu siitä, ettei ole olemassa tiettyä lukua.
English   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
   – Vastahakoisena katson, että minun on äänestettävä tyhjää tässä ratkaisevassa äänestyksessä.
EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Monet jäsenvaltiot suhtautuvat ehdotukseen vastahakoisesti.
EnglishMr President, I can, however, understand Western reluctance to use this ultimate means.
Arvoisa puhemies, voin kuitenkin ymmärtää lännen haluttomuutta käyttää tätä äärimmäistä keinoa.
EnglishThere has been a reluctance within the Commission to accept this own-initiative report.
Komissio on suhtautunut vastahakoisesti tähän oma-aloitteiseen mietintöön.
EnglishIt is with reluctance that I speak of quotas because, in principle, I am not in favour of them.
Puhun vastahakoisesti kiintiöistä, sillä periaatteessa en kannata niitä.
English. - I supported this resolution with a degree of reluctance.
kirjallinen.-(EN) Kannatin tätä päätöslauselmaa tietyin varauksin.
EnglishThe Member States have in the past supported this good initiative of theirs only with reluctance.
Jäsenvaltiot ovat tukeneet aiemmin teidän hyvää aloitettanne usein vain vastahakoisesti.
EnglishIn category 5, finally, we note a great reluctance to tackle the problem of pensions.
Lopuksi menoluokan 5 kohdalla olemme huomanneet, että eläkeongelmaan puuttumista vältellään kovasti.