"remains" translation into Finnish

EN

"remains" in Finnish

EN remains
volume_up
{noun}

remains
Lithuania immediately started to introduce social and economic reforms, the aim of which was to eliminate the remains of Soviet occupation.
Liettua aloitti välittömästi sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset, joiden tavoitteena oli poistaa neuvostomiehityksen jäänteet.
When the new EU countries joined the Schengen Agreement two years ago, the remains of the Berlin wall, metaphorically speaking, shifted to the East.
Kun uudet EU-maat liittyivät Schengenin sopimukseen kaksi vuotta sitten, Berliinin muurin jäänteet siirtyivät kuvainnollisesti itään päin.
The Committee on Missing Persons is charged with finding and identifying the remains of the missing, of returning them to their families and of counselling the bereaved.
Kadonneita henkilöitä tutkivan komitean tehtävänä on löytää ja tunnistaa kadonneiden henkilöiden jäänteet, palauttaa ne heidän perheilleen ja antaa omaisille neuvontaa lakiasioissa.

Synonyms (English) for "remains":

remains

Context sentences for "remains" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
Sen lisäksi me kaikki tiedämme, että osa määrärahoista jää edelleen käyttämättä.
EnglishWe must protect it and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Meidän on suojeltava ja vahvistettava niitä, jotta EU säilyy kilpailukykyisenä.
EnglishIn the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
Monien kansalaisten silmissä EU on edelleen hyvin hämärä ja monoliittinen olio.
EnglishThat we have to push for more transparency with other institutions remains clear.
On selvää, että meidän on painostettava muita toimielimiä lisäämään avoimuutta.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Nähtäväksi jää, kunnioittaako neuvosto meidän oikeuksiamme ja erivapauksiamme.
EnglishCatching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
Yhdysvaltojen tai Japanin saavuttaminen on yhä kunnianhimoinen tavoite, unelma.
EnglishNow the situation remains vague and awkward for both industry and the consumer.
Nyt tilanne on epäselvä ja hankala sekä teollisuuden että kuluttajien kannalta.
EnglishMuch progress remains to be made, though, in the area of information for patients.
Paljon edistystä on kuitenkin vielä saavutettava potilaille tiedottamisen alalla.
EnglishTerrorism remains one of the greatest threats to international peace and security.
Terrorismi on yksi suurimmista uhkista rauhalle ja turvallisuudelle maailmassa.
EnglishThe European Union remains firmly committed to the reconstruction of Afghanistan.
Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut Afganistanin jälleenrakentamiseen.
EnglishIn addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
Emme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
EnglishAs a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Lainsäädännöllisenä tekstinä se lienee myös tehokkaampi, jos se pysyy niukkana.
EnglishThe Berlin European Council Declaration remains the position of the European Union.
Berliinin Eurooppa-neuvoston julistus on edelleen Euroopan unionin kanta asiaan.
EnglishThere remains the question of how this monitoring function should be organised.
Vielä on ratkaistava kysymys siitä, miten seurantatehtävä olisi järjestettävä.
EnglishOn the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Päinvastoin, kansallisten verotusjärjestelmien kilpailu on edelleen välttämätöntä.
EnglishHowever, this is only the start of what remains a long and problematic journey.
Tämä on kuitenkin vasta edessä olevan pitkän ja ongelmantäyteisen matkan alku.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Virkistyskalastajat pyytävät jäljellä olevasta kokonaissaaliista ehkä 1 prosenttia.
EnglishHowever, there are three areas where significant work still remains to be done.
On olemassa kuitenkin kolme alaa, joilla on tehtävä vielä merkittävästi työtä.
EnglishIt remains that a sort of rationing for access of candidates must be avoided.
Joka tapauksessa on vältettävä millään tavalla rajoittamasta ehdokkaaksi pääsyä.
EnglishHowever, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
Sopimus Kööpenhaminassa ei kuitenkaan ole varma: paljon työtä on vielä jäljellä.