"remark" translation into Finnish

EN

"remark" in Finnish

EN remark
volume_up
{noun}

My final remark is this. We require greater cooperation at international level.
Viimeinen huomautus: Me tarvitsemme lisää yhteistyötä kansainvälisellä tasolla.
There is a separate remark for the agency enlargement costs.
Viraston laajentumiskustannuksista on esitetty erillinen huomautus.
This remark has prompted three questions that I would like to ask here.
Tämä huomautus herättää minussa kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää teille.
remark (also: attention, caution, note, notice)
volume_up
huomio {noun}
One final remark about the democratic quality of the Union.
Lopuksi yksi huomio unionin demokratian tasosta.
One last remark about the aquaculture problems.
Vielä viimeinen huomio vesiviljelyn ongelmista.
To conclude, Mr President, a remark about the situation in Chiapas.
Lopuksi, herra puhemies, vielä yksi huomio Chiapasin tilanteesta.
remark (also: abidance, discovery, note, notice)
The first remark to be made regards the arrangements for imposing obligations on operators notified as having significant market power.
Merkittävin havainto liittyy täytäntöönpanosääntöihin, jotka koskevat sellaisia operaattoreita koskevia velvoitteita, joiden on ilmoitettu olevan määräävässä markkina-asemassa.

Synonyms (English) for "remark":

remark

Context sentences for "remark" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am sure both the President and the Commissioner would agree with that remark.
Olen varma siitä, että sekä puhemies että komission jäsen ovat tästä samaa mieltä.
EnglishMy second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
Toinen huomioni koskee houkutusta jäljitellä kansallisten parlamenttien tekemisiä.
EnglishMr President, I believe you made a remark which I consider to be rather personal.
Arvoisa puhemies, luulen kuulleeni teiltä kannanoton, jota pidän henkilökohtaisena.
EnglishMy final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
Lopuksi huomautan, että jäsenvaltiot vastaavat uimapaikkojen osoittamisesta.
EnglishWhen a friendly solution is not possible I close the case with a critical remark.
Jos sovintoratkaisu ei ole mahdollinen, päätän tapauksen kriittisellä huomautuksella.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Sallin itselleni tänään ylimääräisen huomautuksen, koska meillä on runsaasti aikaa.
EnglishI should like to make one final remark about the free movement of workers.
Lopuksi haluan esittää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan huomautuksen.
EnglishI was pleased with the Commissioner’s remark about the dialogue with Moscow.
Ilahduin komission jäsenen huomauttaessa Moskovan kanssa käytävästä vuoropuhelusta.
English. – May I on this question too make a brief political preliminary remark?
   . – Esittäisin myös tätä kysymystä koskevan lyhyen poliittisen alkuhuomautuksen.
EnglishMy second remark would be that this year's report is indeed very balanced.
Toinen huomioni on, että tämän vuoden kertomus on todellakin hyvin tasapainoinen.
EnglishPrime Minister, I was very pleased with a remark you made concerning Turkey.
Arvoisa pääministeri, olin erittäin tyytyväinen Turkkia koskevaan huomioonne.
EnglishI would concur with the remark made by my colleague, Mrs Keppelhoff, on that point.
Haluan yhtyä kollegani Keppelhoffin tästä asiasta esittämiin huomautuksiin.
EnglishI would like to make a last remark which does not exactly concern the circus problem.
Lopuksi haluan esittää huomautuksen asiasta, joka ei täysin liity sirkukseen.
EnglishI should like to conclude with a remark about Mrs Maes' report, which is excellent.
Lopuksi haluaisin esittää yhden huomautuksen Maesin mietinnöstä, joka on erinomainen.
EnglishThis remark was made repeatedly during the discussion of the report in committee.
Tämä näkemys esitettiin toistuvasti valiokunnassa mietinnöstä käydyn keskustelun aikana.
EnglishI am saying this as a preliminary remark, because I still need to address the procedure.
Totean tämän alustavana huomiona, sillä minun on vielä puhuttava menettelystä.
EnglishThe rapporteur made a wise remark, based on the reality of the situation.
Esittelijä teki viisaan ja todelliseen tilanteeseen pohjautuvan huomautuksen.
EnglishAs I reach the end of my speech, Mr President, I would like to make one final remark.
Arvoisa puhemies, puheenvuoroni päätteeksi esitän vielä yhden huomautuksen.
EnglishI agree, of course, with the thrust of this remark or this reservation.
Olen tietenkin samaa mieltä tämän huomautuksen tai varauksen perusajatuksesta.
EnglishFinally, my third remark is a compliment to the rapporteur, Mr Haarder.
Kolmantena huomiona haluan lopuksi esittää kohteliaisuuden esittelijä Haarderille.