"remarkable" translation into Finnish

EN

"remarkable" in Finnish

EN remarkable
volume_up
{adjective}

remarkable (also: consequential, focal, great, important)
This agreement was a remarkable achievement and a tribute to all those concerned.
Sopimus oli merkittävä saavutus ja kunnianosoitus kaikille osapuolille.
The motion for a resolution presented by Mr Wijkman today is remarkable.
Jäsen Wijkmanin tänään esittelemä päätöslauselmaesitys on merkittävä.
Hence the remarkable progress in agricultural production, in food quality and safety.
Tästä johtuu merkittävä kehitys maataloustuotannossa, ruoan laadussa ja turvallisuudessa.
The scheme has taken off and is beginning to have a remarkable effect on the countryside.
Ohjelma on käynnistetty ja sillä alkaa olla huomattava vaikutus maaseutuun.
This report is indeed remarkable in many aspects.
Mietintö on todella huomattava monin tavoin.
It is a truly remarkable achievement and a case study of mismanagement in recent history.
Se on todellakin huomattava saavutus ja sopiva lähihistorian huonoa hallintoa koskevaksi tutkimukseksi.
remarkable (also: notable)
It was a remarkable speech and I hope that Mr Gollnisch, who is no longer able to be with us, was able to hear that speech as well.
Se oli huomionarvoinen puhe, ja toivon, että myös jäsen Gollnisch, joka ei ole enää seurassamme, sai kuulla sen.
This is remarkable because, in the EU's internal policy, we always talk about actual catch quotas and not about the capacity of the ships.
Se on huomionarvoinen seikka, koska EU:n sisäisessä politiikassa puhutaan aina kiintiöiden yhteydessä todellisuudessa pyydetyistä kaloista eikä alusten kapasiteetista.
A remarkable result was achieved two weeks ago during our dialogue with a delegation from the parliament of the Tibetan Autonomic Region in Brussels.
Saavutimme kaksi viikkoa sitten Brysselissä huomionarvoisen tuloksen Tiibetin autonomisen alueen parlamentin valtuuskunnan kanssa käydyssä vuoropuhelussa.

Synonyms (English) for "remarkable":

remarkable
remark

Context sentences for "remarkable" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFollowing Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
Mandelan tavattomien ponnistelujen jälkeen rauha näytti vihdoin olevan tulossa.
EnglishThis has been a budget procedure which has so far run with remarkable smoothness.
Tämä on ollut talousarviomenettely, joka on toistaiseksi edennyt erittäin sujuvasti.
EnglishThe remarkable thing is that nobody is openly advocating a superstate such as this.
On merkillepantavaa, että kukaan ei avoimesti kannata tällaista supervaltiota.
EnglishLille in 2004 gives us a perfect and remarkable illustration of this being done.
Vuonna 2004 Lille on erinomainen esimerkki näiden seikkojen täyttymisestä.
EnglishI have no doubt that these reports will register remarkable progress, also by Latvia.
Epäilemättä näissä kertomuksissa kuvataan myös Latvian merkittävää edistystä .
EnglishI believe they will make a remarkable impact on the way we do our business.
Uskon, että ne voivat vaikuttaa huomattavasti siihen, miten me hoidamme asioitamme.
EnglishRemarkable work was done in the Convention on the European social dimension.
Valmistelukunnassa tehtiin loistavaa työtä Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden alalla.
EnglishThe national electoral commission has set good standards and is doing a remarkable job.
Keskusvaalilautakunta on asettanut hyvät standardit ja tekee merkittävää työtä.
EnglishWhat is remarkable is the increase in fraud cases in several Member States of the EU.
Huomionarvoista on petostapausten määrän lisääntyminen useissa EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishMr Karas has done a remarkable job with this proposal for a directive.
Esittelijä Karas on tehnyt merkittävää työtä tämän direktiiviehdotuksen hyväksi.
EnglishHe wrote a remarkable article in the 'New York Times' a few days ago.
Hän kirjoitti joitakin päiviä sitten tärkeän artikkelin New York Times -lehteen.
EnglishIt is also remarkable that it is even being kept secret from the Swedish Government.
On myös merkillistä, että se pidetään salassa myös Ruotsin hallitukselta.
EnglishThe Dutch Presidency's proposals make up a remarkable document in our view.
Hollannin esitykset muodostavat meidän mielestämme huomattavan asiakirjan.
EnglishLet us recognise that something remarkable came out of the ruins of Europe in 1945.
Tunnustakaamme, että vuoden 1945 Euroopan raunioista syntyi kuitenkin jotain merkittävää.
EnglishThe stability of the current coalition is remarkable despite the difficulties.
Nykyisen koalition vakaus on huomattavaa erimielisyyksistä huolimatta.
EnglishI would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
Haluaisin korostaa Taiwanissa tapahtunutta poikkeuksellista taloudellista kehitystä.
EnglishThe most remarkable proposal by the Commission is the plan for freight freeways.
Silmiinpistävin komission ehdotuksista on suunnitelma vapaista rahtiliikenteen valtaväylistä.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Minusta myös parlamentin tulisi kunnioittaa näiden jalojen ja rohkeiden palomiesten muistoa.
EnglishIt is a remarkable dossier we are discussing here, a highly technical one.
Me puhumme nyt täällä merkittävästä asiasta, joka on erityisen tekninen.
EnglishIt is not because of I disagree with the remarkable report of Mr Medina, quite the contrary.
Tämä ei johdu siitä, että olisin eri mieltä Medinan mietinnöstä, vaan päinvastoin.