"remiss" translation into Finnish

EN

"remiss" in Finnish

EN remiss
volume_up
{adjective}

remiss (also: careless, loose, slack, sloppy)
Lopuksi totean olleeni huolimaton.
It would be remiss of me not to acknowledge the impact of July 2003 when several hundred substances will be withdrawn from the market.
Olisin huolimaton, jos en mainitsisi heinäkuun 2003 vaikutusta, jolloin useita satoja tuotteita vedetään pois markkinoilta.
The Council has been a little remiss in the matter of liberalising port services, in the matter of the railway package and as regards the thorny, age-old problem of the Alpine passes.
Neuvosto on ollut hieman huolimaton satamapalvelujen vapauttamisessa, rautatiepaketissa sekä vaikean ja ikuisen alppisolia koskevan ongelman käsittelyssä.
remiss

Synonyms (English) for "remiss":

remiss

Context sentences for "remiss" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are very remiss about disabled people's rights in this Parliament in terms of access.
Olemme melkoisesti laiminlyöneet parlamenttiin pääsyä koskevien vammaisten oikeuksien käsittelyä.
EnglishIt was remiss of the Council of Ministers to have no one present while the vote was taking place.
Oli virhe neuvostolta, ettei sen edustaja ollut läsnä äänestyksessä.
EnglishIt was remiss of me at committee to have missed that out.
Oli minun huolimattomuuttani valiokunnassa, että se jätettiin pois.
EnglishAs far as I can see, this draft resolution seems to be remiss on one particular point from an editorial point of view.
Mielestäni päätöslauselmaluonnos näyttää sisältävän erään toimituksellisen huolimattomuusvirheen.
EnglishThat is the only way in which we will be able to act effectively in an area where we have been remiss for too long.
Vain siten voimme toimia tehokkaasti alalla, jolla olemme liian pitkään lyöneet laimin velvollisuutemme.
EnglishIt would be remiss of us to reproach them for this.
Olisi tahditonta moittia Marokkoa siitä.
EnglishIt must surely be remiss of us to pass over the importance of countries like Malaysia and Indonesia in today's world.
Olemme varsin välinpitämättömiä, jos emme ota huomioon Malesian ja Indonesian kaltaisten maiden merkitystä nykymaailmassa.
EnglishIt would be remiss of me not to end my intervention by thanking all those who helped in the drafting of this report.
Löisin laimin velvollisuuteni, ellen päättäisi puheenvuoroani kiittämällä kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön laadinnassa.
EnglishThe Court of Auditors rightly points out in its well-founded evaluation, a series of issues in which the CFSP is remiss, particularly:
Tilintarkastajat ovat esittäneet hyvin perustellussa arvioinnissaan joukon kohtia, joissa YUTP on puutteellista, joita ovat etenkin:
EnglishWell, the merchant bankers who brought the world to their knees may have been morally remiss, but they were cognitively very agile.
Yrityspankkiirit, jotka saivat maailman polvilleen, olivat ehkä moraalisesti välinpitämättömiä mutta kognitiivisesti hyvin ripeäliikkeisiä.
EnglishWould you agree that the Commission has been remiss in the way it did not conduct adequate studies into the effect of the abolition of duty-free?
Oletteko samaa mieltä, että komissio on ollut saamaton, kun se ei ole tehnyt tarpeellisia tutkimuksia tullittoman myynnin lopettamisen vaikutuksista?
EnglishIt would be remiss of me, however, if I omitted to mention the constructive cooperation with the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy.
En voi olla tässä yhteydessä muistuttamatta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kanssa tehdystä hyvästä yhteistyöstä.
EnglishIt would be remiss of me not to mention the creation in Belgium of an agency for food safety, responsible for monitoring the entire food chain from beginning to end.
En myöskään haluaisi olla kertomatta sitä, että Belgiaan on perustettu elintarviketurvallisuusvirasto, joka valvoo koko tuotantoketjua.
EnglishThis may be a worthy project in its own right, but clearly it would be remiss of Parliament, which represents the people, to agree with this expenditure at this time.
Tämä voisi olla huomionarvoinen hanke, mutta ei ole ollenkaan sopivaa, että kansalaisia edustava Euroopan parlamentti hyväksyy tällaiset menot tällä ajankohdalla.
EnglishIt would be remiss of me to overlook our most distressing failure: our inability to ensure that our repeated warnings about the approaching tragedy in Kosovo were heeded.
Ei olisi oikein sivuuttaa tässä kaikkein kipeintä epäonnistumistamme: emme onnistuneet siinä, että toistuvat varoituksemme Kosovoa uhkaavasta murhenäytelmästä olisi otettu huomioon.
EnglishTo put it mildly, Mr President, it is well overdue, and I ask the Commission once more to fulfil its responsibilities at last, because it has been extremely remiss.
Kiertäen sanottuna, herra puhemies, on korkea aika ja sanon komissiolle vielä kerran: kantakaa lopultakin vastuunne, olette tähän mennessä toimineet puutteellisesti, erittäin puutteellisesti.
EnglishNevertheless, it would be remiss for us do disregard the negative aspects of this large development in the aviation industry in Europe, which has led to certain social and safety issues.
Olisi kuitenkin huolimatonta jättää huomiotta tästä laajasta kehityksestä Euroopan ilmailualaan kohdistuvia haittapuolia, kuten tiettyjä sosiaalisia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia.