"remit" translation into Finnish

EN

"remit" in Finnish

EN

remit {noun}

volume_up
1. British English
My view is that the remit should be defined very clearly.
Minun näkemykseni mukaan vastuualue olisi määriteltävä hyvin tarkasti.
It is important to note that its remit does not cover aviation security (prevention of illegal actions against civil aviation like hijacking, for instance).
On tärkeää huomata, että sen vastuualue ei kata lentojen turvallisuutta (siviiliilmailua vastaan tehtävien laittomien tekojen, kuten kaappausten, ehkäisyä).
To a large extent, it is also fitting, given the importance and role of Europol, that its remit be defined in a mandate such as the one we have decided.
Europolin merkityksen ja tehtävän huomioon ottaen on myös erittäin sopivaa, että sen vastuualue määritetään mandaatissa, josta me jo kerran päätimme.
However, I think that the agency's remit should be limited to this, and I do not share the Commission's position of entrusting the whole field of research on fusion to a single agency.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että viraston toimiala on rajoitettava tähän, enkä jaa komission kantaa siitä, että yksi virasto vastaisi koko fuusioenergian tutkimusalasta.

Synonyms (English) for "remit":

remit

Context sentences for "remit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAre we somehow going to extend the remit of information channels for Europe?
Aiommeko jollakin tavoin laajentaa EU:sta kertovien tiedotuskanavien toimivaltaa?
EnglishWell, now we know that forests do not fall within the remit of the European Union.
Voimme huomata, että metsien osalta unionilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa.
EnglishThus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
EU:lla on siis yksinomainen ulkoinen toimivalta yhteisen viisumipolitiikan alalla.
EnglishThe remit of the agency should not lead to a curtailment of this eventuality.
Tätä mahdollisuutta ei saada rajoittaa laajentamalla viraston vastuualuetta.
EnglishThis subject is admittedly not part of our remit, but I mention it just the same.
Tämä ei tosin nyt ole meidän teemamme, mutta otan sen kuitenkin puheeksi.
EnglishAll of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Kaikki nämä kysymykset ja toimet kuuluvat Euroopan komission toimivaltaan.
EnglishOthers are unworkable or do not come under the remit of the European Social Fund.
Toisia on mahdoton toteuttaa, tai ne eivät kuulu Euroopan sosiaalirahaston toimivaltaan.
EnglishWe do not think it falls within Parliament's remit to submit a proposal in this area.
Mielestämme parlamentin tehtävä ei ole tehdä tätä asiaa koskevia ehdotuksia.
EnglishIt is not within our remit and we do not have the tools to make such an evaluation.
Se ei kuulu tehtäviimme, eikä meillä ole välineitä sellaisen arvioinnin suorittamiseen.
EnglishObviously, I too know that this falls within the remit of the Member States.
Totta kai minäkin tiedän, että asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
EnglishThe Council stressed the importance of this remit once again in Lisbon.
Lissabonissa kokoontunut neuvosto korosti jälleen kerran tämän tehtävän merkitystä.
EnglishThe Council has a clear remit which is currently authorized from previous Treaties.
Neuvostolla on selvä toimivalta, joka nykyisellään on aikaisempien sopimusten vahvistama.
EnglishIt should be purpose-limited to the organisations whose remit is to fight against terror.
Tarkoitusperät olis rajattava ainoastaan terrorismia torjuviin järjestöihin.
EnglishIt is not for the Commission to pass comment on this matter, which lies outside of its remit.
Komissio ei voi ottaa kantaa tähän asiaan, joka on sen toimivallan ulkopuolella.
EnglishNo one can suspect the UN’s blue berets of having any remit other than peace.
Kukaan ei voi epäillä, että YK:n siniset baretit tavoittelisivat mitään muuta kuin rauhaa.
EnglishThese fall outside the remit of technical support and European development cooperation.
Nämä alat jäävät teknisen tuen ja Euroopan kehitysyhteistyön ulkopuolelle.
EnglishThis comes under the remit of the Community law applied by the Member States.
Tämä kuuluu jäsenvaltioiden soveltaman yhteisön lainsäädännön piiriin.
EnglishThey said that social issues are not within the original remit of the programme.
Valiokunnassa sanottiin, että sosiaaliasiat eivät kuulu ohjelman alkuperäisiin tarkoituksiin.
EnglishWe must stop saying that the social dimension is not part of the European remit.
Meidän täytyy lopettaa sanomasta, ettei sosiaalinen ulottuvuus ole osa Euroopan vastuualuetta.
EnglishBy its nature, this initiative falls solely within the remit of the Commission.
Tämä toimi kuuluu luonteensa vuoksi täysin komission toimivaltaan.