"remuneration" translation into Finnish

EN

"remuneration" in Finnish

EN remuneration
volume_up
{noun}

remuneration (also: benefit, compensation, consideration, fee)
We should aim to introduce remuneration for caring for children.
Meidän olisi pyrittävä ottamaan käyttöön lasten kotihoidosta maksettava korvaus.
The daily allowance is not remuneration for participation in the sessions.
Päiväraha ei ole korvaus istuntoihin osallistumisesta.
Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.
Työharjoittelusta on saatava riittävä korvaus ja sosiaaliturva.
remuneration (also: pay, salary, wage, compensation)
volume_up
palkka {noun}
The average of the 15 current Member States is a socially acceptable level of remuneration.
Nykyisten 15 jäsenvaltion keskiarvo on sosiaalisesti hyväksyttävä palkka.
We must guarantee a high level of training and remuneration for seafarers.
Meidän on voitava taata miehistölle hyvä koulutus ja palkka.
The remuneration provided for this assistance must also be proportionate to the work carried out.
Heille on maksettava heidän tehtäviinsä suhteutettu palkka.
remuneration (also: bounty, consideration, fee, honorarium)
The remuneration of donations could be counter-productive in terms of quality.
Luovutuksesta maksettava palkkio voi vaikuttaa kielteisesti veren laatuun.
What is really important is that all Members receive equal remuneration.
On erittäin tärkeää, että kaikille jäsenille maksetaan yhtäläinen palkkio.
I do not entirely understand why the rapporteur responded so vehemently to the proposal by some Members that our remuneration should be based on a judge's salary.
En ymmärrä täysin, miksi esittelijä reagoi niin tunneperäisesti siihen muutamien kollegojen ehdotukseen, että palkkio määräytyisi tuomarin palkan pohjalta.
remuneration (also: compensation, offset)

Synonyms (English) for "remuneration":

remuneration

Context sentences for "remuneration" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTeachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
Opettajien on saatava palkkaa, joka kuvastaa heidän merkitystään yhteiskunnalle.
EnglishSecondly, the question of remuneration for blood donations is fundamental.
Tämän lisäksi olennaisen tärkeä kysymys on, pitääkö verenluovutuksen olla ilmaista.
EnglishECB Opinion on public sector remuneration and central bank independence in Latvia
EKP:n lausunto julkisen sektorin palkoista ja keskuspankin riippumattomuudesta Latviassa
EnglishTotal remuneration would be halved while administration costs would rise considerably.
Kokonaiskorvaus alentuisi puoleen ja hallintokulut kasvaisivat huomattavasti.
EnglishThe second point is also extremely important: our assistants' remuneration.
Myös toinen kohta on äärimmäisen tärkeä. Kyse on avustajiemme palkkauksesta.
EnglishECB Opinion on the Banco de Portugal’s staff remuneration and the budget
EKP:n lausunto Banco de Portugalin henkilöstön palkkauksesta ja valtion budjetista
EnglishThis applies to safety, social conditions, insurance, and remuneration rates.
Tämä koskee turvallisuutta, sosiaaliturvaa, vakuutusalaa ja palkkatasoa.
EnglishThe remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
Siksi Euroopan parlamentin jäsenten palkkaus ja verotus ovat kansallinen asia.
EnglishAnother important issue is the question of remuneration for patent holders.
Toinen tärkeä kysymys koskee patentinhaltijoille maksettavaa korvausta.
EnglishBoth the remuneration and the working conditions are unacceptable.
Palkan lisäksi myös työolot ovat sellaiset, ettei niitä voi mitenkään hyväksyä.
EnglishWe are consequently opposed to a uniform European statute on Members' remuneration.
Vastustamme siksi parlamentin jäsenten palkkaa koskevaa yhteistä eurooppalaista ohjesääntöä.
EnglishSuch a definition without the concept of remuneration? That takes the biscuit.
On naurettavaa määritellä työehtoja palkkakysymykseen puuttumatta.
EnglishECB Opinion on the remuneration of the staff of Banca Naţională a României
EKP:n lausunto Banca Naţională a Româniein henkilöstön palkkauksesta
EnglishThat is why we need to provide remuneration for agri-environmental measures.
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden korvaaminen on siksi tarpeen.
EnglishThere are also problems with the levels of remuneration in certain Member States.
Korvausten tasossa tietyissä jäsenvaltioissa on myös ongelmia.
EnglishIt is right that this service should offer social protection, recognition and remuneration.
On oikein, että tätä palvelua tuetaan sosiaaliturvalla, tunnustamisella ja korvauksilla.
English- for Danish MEPs’ remuneration to be increased by more than 50%;
- Euroopan parlamentin tanskalaisten jäsenten palkkiota korotetaan yli 50 prosenttia;
EnglishOn the contrary, remuneration discrepancies have remained relatively constant in recent years.
Palkkaerot ovat päinvastoin pysyneet suhteellisen samalla tasolla viime vuosien aikana.
EnglishLeverage, the remuneration method and delegation will now be monitored.
Nyt valvotaan vivutusta, palkkiomenetelmää ja tehtävien siirtämistä.
EnglishA lot of comment is being made at the present time about the bonus culture and executive remuneration.
Tällä hetkellä kiinnitetään paljon huomiota bonuksiin ja johtajien palkkioihin.