"to retain" translation into Finnish

EN

"to retain" in Finnish

EN to retain
volume_up
[retained|retained] {verb}

There are the moderates, who want to retain the principles of the current system.
Maltilliset haluavat säilyttää nykyisen järjestelmän periaatteet.
Upon expiration or termination, Microsoft will retain your data for 90 days.
Kun käyttöoikeus päättyy tai umpeutuu Microsoft säilyttää tietojasi 90 päivää.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlamentin pitäisi kuitenkin ominaislaatunsa takia säilyttää riippumattomuutensa.
If Europe is to be ready for battle, it must retain its dynamism.
Jos yhteisö halutaan pitää taisteluvalmiina, sen on säilytettävä dynaamisuutensa.
China cannot simply retain 50% of the world market.
Kiina ei kerta kaikkiaan saa pitää hallussaan 50 prosenttia maailmanmarkkinoista.
It is absurd to want to continue to retain nuclear weapons or even the first-strike option.
On järjetöntä haluta pitää kiinni ydinaseista, puhumattakaan ensi-iskun vaihtoehdosta.

Context sentences for "to retain" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNonetheless, each should retain its particular approach whilst working together.
Olisiko näitä molempia seikkoja kuitenkin syytä pohtia sekä erikseen että yhdessä?
English- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- taloudellisista syistä: alan toiminta on säilytettävä riittävän aktiivisena.
EnglishIt is not only Azarias Ruberwa and Jean-Pierre Bemba who retain private armies.
Yksityisiä armeijoita ei ole yksinomaan Azarias Ruberwalla ja Jean-Pierre Bemballa.
EnglishThat acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
Tämä tunnustaminen auttaa säilyttämään koulutusohjelmien moninaisuuden jatkossakin.
EnglishWe also need to retain the option of military intervention in this situation.
Myös sotilaallisen väliintulon mahdollisuus on tässä tilanteessa säilytettävä.
EnglishAt the same time, the citizens, states and peoples must retain their own identities.
Toisaalta kansalaisten, valtioiden ja kansojen on säilytettävä identiteettinsä.
EnglishWe must retain all the monitoring methods in order to combat trafficking of all kinds.
Kaikkia valvontakeinoja on käytettävä kaikenlaisen salakuljetuksen estämiseksi.
EnglishHowever, it is important that we retain a sense of proportion about this matter.
On kuitenkin tärkeää, että säilytämme suhteellisuudentajun tässä asiassa.
EnglishAnd I am quite sure the IGC will not retain the current wording of paragraph 32.
Olen myös varma, että HVK:ssa ei hyväksytä 32 kohdan nykyistä sanamuotoa.
EnglishWe must all take steps to retain jobs in our home countries. I am pleased.
Meidän kaikkien on toteutettava toimia, jotta työpaikat säilyvät kotimaissamme.
EnglishAlthough it is not the same, we have managed to retain the essential elements.
Vaikka uusi sopimus ei olekaan sama, olemme onnistuneet säilyttämään olennaiset osat.
EnglishWe want to ensure that we retain competitive airline companies in Europe.
Me haluamme varmistaa, että säilytämme Euroopassa kilpailukykyisiä lentoyhtiöitä.
EnglishThe two parties are independent of each other and I think we should retain that.
Nämä kaksi osapuolta ovat toisistaan riippumattomia ja niin asian on oltava jatkossakin.
EnglishAt the same time, I very much tried to retain the right of passengers to information.
Samalla olen yrittänyt voimakkaasti puolustaa matkustajien oikeutta tiedonsaantiin.
EnglishIn Europe we have a mediatory function and we must retain this function.
Meillä EU:ssa on välitystehtävä ja meidän on pidettävä kiinni tästä tehtävästä.
EnglishI therefore wish profoundly to retain that target date in Parliament's report.
Toivon siis vakaasti, että tavoiteajankohta pidetään ennallaan parlamentin mietinnössä.
EnglishOtherwise, the European market will retain its protectionist character.
Muussa tapauksessa Euroopan markkinat säilyttävät protektionistisen luonteensa.
EnglishIndeed, States must retain the absolute right to protect their population.
Valtioiden on todellakin säilytettävä ehdoton oikeutensa suojella väestöään.
EnglishIt was possible to retain the definition of 'agricultural rum' during the negotiations.
Neuvottelujen aikana onnistuttiin säilyttämään "maatalousrommin" määritelmä.
EnglishI believe that national Member States should retain the right of veto on taxation matters.
Uskon, että jäsenvaltioiden on pidätettävä veto-oikeus itsellään verotusasioissa.