"revision" translation into Finnish

EN

"revision" in Finnish

EN revision
volume_up
{noun}

revision (also: checkup, countercheck, check-over)
The revision concerned both the preventive and the remedial elements of the Pact.
Tarkistus koski sekä ennaltaehkäisyyn että oikaisuun liittyviä sopimuksen määräyksiä.
From a political point of view, the revision of the directive still remains on the agenda.
Poliittisesta näkökulmasta direktiivin tarkistus on edelleen asialistalla.
Fellow Members, this revision cannot, unfortunately, solve everything.
Hyvät kollegat, tämä tarkistus ei valitettavasti voi ratkaista kaikkea.
revision (also: audit, check-up, control, inspection)
Once again national parliaments are being forgotten and they will have, as we know, to ratify the revision of the Treaty.
Ja taas kerran kansalliset eduskunnat unohtavat, kuten tiedämme, että niiden täytyy vahvistaa tämä perustamissopimuksen tarkastus.
This should be done no later than the end of the year 2000, with a view to carrying out a general revision of the directive.
Tarkoituksena on myös silloin suorittaa tämän direktiivin yleisluonteinen tarkastus.

Synonyms (English) for "revision":

revision

Context sentences for "revision" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecond revision of the ACP-EU Partnership agreement (Cotonou agreement) (debate)
AKT-EY-kumppanuussopimuksen ("Cotonoun sopimus") toinen tarkistaminen (keskustelu)
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Näin ollen tarkistuslausekkeen sisällyttäminen tähän direktiiviin on järkevää.
EnglishWe are in favour of a revision of the system of VAT and special consumption taxes.
Kannatamme arvonlisäverojärjestelmän tarkistamista ja erityisiä kulutusveroja.
EnglishAmendments Nos 13, 14 and 28 are therefore not acceptable in the present revision.
Tarkistuksia 13, 14 ja 28 ei voida siksi hyväksyä tämänhetkisessä tarkistustyössä.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
Tarkistuksen keskeisimpiä haasteita on direktiivin soveltamisalan määrittely.
EnglishAll of this, Mr President, argues in favour of a revision of the guidelines.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kaikki tämä puoltaa suuntaviivojen tarkistusta.
EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Parlamentti on kuitenkin ajan kuluessa pyytänyt jatkuvasti asetuksen tarkistamista.
EnglishWe are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.
Me pyrimme puuttumaan näihin seikkoihin myös tämänhetkisellä tarkistuskierroksella.
EnglishBasel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
Basel II -sopimus ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistaminen (CRD 4) (keskustelu)
EnglishWhat people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
Ihmiset kuitenkin unohtavat sen, että tässä tarkistetaan voimassa olevaa direktiiviä.
EnglishFirst of all, it confirms the urgent need for a revision of the 1988 Toys Directive.
Ensinnäkin se vahvistaa kiireellisen tarpeen tarkistaa vuoden 1988 leludirektiivi.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Asetusta on ehdottomasti muutettava, ja se on tehtävä mahdollisimman nopeasti.
Englishthe euro area that would warrant an upward revision to this assumption.
Mitä tulee BKT:n trendikasvua koskevaan oletukseen, EKP:n neuvoston mielestä ei
EnglishNow, with the very first revision of the Treaty, we are doing the opposite.
Nyt, perussopimuksen aivan ensimmäisessä tarkistuksessa teemme aivan päinvastoin.
EnglishIf necessary, this should be clearly defined during the revision of the directive.
Tämä olisi tarvittaessa määriteltävä selkeästi direktiivin tarkistamisen yhteydessä.
EnglishThis, too, we have attempted to highlight in the revision of the Rules of Procedure.
Olemme pyrkineet korostamaan myös tätä seikkaa työjärjestyksen tarkistuksessa.
EnglishThe inadequacy of the revision to the Stability and Growth Pact has also become clear.
Vakaus- ja kasvusopimuksen tarkistuksen riittämättömyys on myös tullut selväksi.
EnglishThe scope of the possible revision will depend on the outcome of the impact assessment.
Tämän mahdollisen tarkistuksen laajuus riippuu vaikutustenarvioinnin tuloksesta.
EnglishThe deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
Sopimus on seuraavanlainen: "Perussopimusta on tarkistettava vakaussopimusta varten".
Englishthe Commission statement on the new proposal for a revision of the Biocides Directive.
komission julkilausuma biosidituotteita koskevasta uudesta tarkistusehdotuksesta.