"revisions" translation into Finnish

EN

"revisions" in Finnish

EN revisions
volume_up
{plural}

The changes which have been introduced by way of revisions to the conventions are absolutely essential.
Yleissopimusten tarkistusten avulla esitetyt muutokset ovat ehdottoman olennaisia.
The proposed revisions will be beneficial for the Irish pharmaceutical market which has a substantial presence in Europe.
Ehdotetut muutokset hyödyttävät Irlannin lääkemarkkinoita, joilla on merkittävä jalansija Euroopassa.
My view is that it is sensible now to put into practice the closer cooperation revisions that we see inside the Treaty.
Mielestäni nyt on viisasta toteuttaa käytännössä ne tiiviimpää yhteistyötä koskevat muutokset, jotka mainitaan perustamissopimuksessa.

Synonyms (English) for "revision":

revision

Context sentences for "revisions" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFuture revisions will provide us with an opportunity to make certain amendments to it.
Tulevissa uudelleentarkasteluissa voimme tehdä siihen tiettyjä muutoksia.
EnglishTherefore, I welcome the revisions being made in this proposal.
Siksi suhtaudun myönteisesti tässä ehdotuksessa tehtäviin tarkistuksiin.
EnglishThe rapporteur has made good revisions to the proposal for a directive.
Esittelijä on tehnyt direktiiviehdotukseen hyviä tarkistuksia.
EnglishWe therefore urgently need to bring forward revisions of that sort.
Meidän on siis kiireesti vietävä eteenpäin tällaisia tarkistuksia.
EnglishThe Commission' s proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
Komission ehdottamat tarkistukset ja lisäykset liitteeseen XII vaikuttavat yleisesti kohtuullisilta.
EnglishHowever, it is important to note that, in most cases, those revisions have not been a surprise.
On kuitenkin tärkeää huomata, että tarkistukset eivät useimmissa tapauksissa ole tulleet yllätyksenä.
EnglishThe Council avoids even the most minor of revisions like the plague but that is the Council's problem.
Neuvosto välttää kaikkein suppeimpiakin tarkistuksia kuin ruttoa, mutta se on neuvoston ongelma.
EnglishI very much hope that the House will support those revisions.
Toivon todellakin, että parlamentti tukee näitä tarkistuksia.
EnglishOtherwise, there would be no check on legislative revisions even where they are potentially discriminatory.
Muutoin lainsäädäntömuutoksia ei tarkistettaisi, vaikka ne olisivat potentiaalisesti syrjiviä.
EnglishOn that basis, the Commission will have to draw up a report along with proposals for any revisions.
Tämän perusteella komission on laadittava kertomus ja esitettävä ehdotuksia mahdollisista tarkistuksista.
EnglishNor should revisions be considered just at this time.
Myöskään tarkistuksia ei pidä suunnitella tässä vaiheessa.
EnglishFourthly, they need investment security, in other words contractual protection and no more revisions.
Neljänneksi, ne tarvitsevat investointiturvaa, toisin sanoen sopimusperusteista suojaa eikä enempää tarkastuksia.
EnglishThe proposed revisions to the Financial Regulation and the implementing rules also reflect this thinking.
Ehdotetut tarkistukset varainhoitoasetukseen ja sen täytäntöönpanosääntäihin heijastavat myös tätä uutta mallia.
EnglishRevisions of private international law for the benefit of on-line trade with consumers are in the pipeline.
Kansainvälisen yksityisoikeuden muuttaminen on käynnissä kuluttajien kanssa käytävän sähköisen kaupankäynnin osalta.
EnglishIn addition, we will have to hold general discussions over the next few months on adjustments, reviews and revisions.
Meidän on lisäksi järjestettävä lähikuukausina yleisiä keskusteluja mukautuksista, arvioista ja tarkistuksista.
EnglishWe have a whole series of fragmented initiatives, including your work on consumer contracts, and other revisions.
Meillä on lukuisia sirpaleisia aloitteita, myös teidän kuluttajasopimuksia koskeva työnne, sekä muita tarkistuksia.
EnglishThe last fifteen years of European integration have been marked by a series of Treaty revisions.
Viidentoista viime vuoden ajan Euroopan yhdentymisen historiaan on kuulunut unionin perustana olevien sopimusten jatkuva tarkistaminen.
EnglishWe needed a promise that our concerns, ignored in successive treaty revisions, would be taken on board.
Tarvitsimme lupauksen siitä, että meidän peräkkäisissä perustamissopimuksen tarkistuksessa sivuutetut huolemme otettaisiin huomioon.
EnglishNothing was provided for in the figures in May 1999, and unexpected revisions have been required every year.
Mitään näistä toimista ei otettu huomioon toukokuussa 1999 sovituissa luvuissa, ja odottamattomia korjauksia on vaadittu joka vuosi.
EnglishIn the longer term we also have to put down other markers for future revisions and this will be a matter for legislation.
Pitkällä aikavälillä meidän on myös tehtävä suunnitelmia tulevia korjauksia varten, mutta se on lainsäädännöllinen asia.