"to rotate" translation into Finnish

EN

"to rotate" in Finnish

EN to rotate
volume_up
[rotated|rotated] {verb}

Rotates halfway in both directions for an all-around view.
Kääntyy 180 astetta kumpaankin suuntaan.
Now he's going to put that down, pick up a piece of paper, rotate all the degrees of freedom in his hand and wrist, and read it.
Hän laittaa sen alas, nostaa paperin, kääntää kaikkia vapausasteita kädessä ja ranteessa, ja lukee sen.
Rotates things in the direction you turn your hand.
Kiertää kohteita siihen suuntaan, johon käännät kättäsi.
If your camera can detect whether you take photos vertically or horizontally, your computer can automatically rotate JPEG photos to the correct orientation when they're imported.
Jos kamerasi tunnistaa, otatko kuvia vaaka- vai pystysuunnassa, tietokone voi automaattisesti kääntää JPEG-kuvat oikeansuuntaisiksi tiedostoja tuotaessa.
So with the limited facilities available, we intend to rotate the languages so that there is equal access for all the new languages.(1)
Koska palvelut siis ovat rajalliset, tarkoituksemme on vuorotella kieliä siten, että tulkkausta on yhtä paljon kaikille uusille kielille.(1)
As for Europe, it is represented in the UN by non-permanent rotating members and by two major powers holding a right of veto, namely Great Britain and France.
Eurooppaa YK:ssa edustavat vaihtuvat vuorottelevat jäsenet, ja kahdella suurella voimatekijällä, nimittäin Isolla-Britannialla ja Ranskalla on veto-oikeus.

Context sentences for "to rotate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishChoose a porcelain, marble, or wooden board, and rotate it any way you like.
Voit valita posliinisen, marmorisen tai puisen laudan ja kiertää sitä haluamallasi tavalla.
EnglishGovernors will rotate in and out of the voting right after one month.
Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien äänioikeudet kiertävät yhden kuukauden välein.
EnglishTo rotate photos on SkyDrive, open them in Preview, rotate them, and then save them.
Kierrä valokuvia SkyDrivessä avaamalla ne Esikatselussa, kiertämällä niitä ja tallentamalla ne.
EnglishOnce photos are in your Pictures library, you can crop and rotate them.
Kun valokuvat ovat Kuvat-kirjastossa, voit rajata ja kiertää niitä.
EnglishClick one of the Rotate buttons to turn the picture 90 degrees clockwise or counterclockwise.
Kierrä kuvaa 90 astetta myötä- tai vastapäivään napsauttamalla soveltuvaa Kierrä-painiketta.
EnglishTo turn off automatic rotation, clear the Rotate photos during import check box.
Voit poistaa automaattisen kääntämisen käytöstä poistamalla Kierrä valokuvia tuotaessa -valintaruudun valinnan.
EnglishJust offering funds to service the external debt simply makes the vicious circle rotate even faster.
Jos tarjotaan rahastoa vain, jotta ulkoinen velka saadaan hoidettua, pahennetaan noidankehää.
EnglishNavigate to the picture you want to rotate, right-click the picture, and then click Picture Details.
Siirry kuvaan, jota kierretään, napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kuvan tiedot.
EnglishChoose a porcelain, marble, or wooden board, and rotate the board freely to the view you want.
Voit valita posliinisen, marmorisen tai puisen pelilaudan ja kiertää sitä vapaasti haluamaasi suuntaan.
EnglishTo rotate the picture clockwise 90 degrees, right-click the picture, and then click Rotate.
Kierrä kuvaa myötäpäivään 90 astetta napsauttamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Kierrä.
EnglishTouch two points on the item, and then move the item in the direction that you want to rotate it.
Kosketa kahta pistettä kohteessa ja siirrä kohdetta sitten siihen suuntaan, johon haluat sitä kiertää.
EnglishTo rotate the crop frame so that the photo is cropped vertically or horizontally, click Rotate Frame.
Kierrä rajauskehystä niin, että kuva rajataan pysty- tai vaakasuunnassa, valitsemalla Kierrä kehystä.
EnglishLeave the Rotate pictures on import check box selected.
Älä poista valintaa Kierrä kuvia tuotaessa -valintaruudusta.
EnglishIf the picture appears sideways, you can rotate it by clicking Rotate clockwise or Rotate counterclockwise.
Jos kuva näkyy sivuttain, voit kiertää sitä napsauttamalla Kierrä myötäpäivään tai Kierrä vastapäivään.
EnglishTo rotate the crop frame so the picture is cropped vertically or horizontally, click Rotate Frame.
Voit kiertää rajauskehystä niin, että kuva rajataan pystysuunnassa tai vaakasuunnassa, valitsemalla Kierrä kehystä.
EnglishIf you click the picture more than once, the picture rotates 90 degrees clockwise every time you click Rotate.
Jos napsautat kuvaa useamman kerran, kuvaa kierretään 90 astetta myötäpäivään aina, kun napsautat Kierrä.
EnglishWhen you rotate a picture, you alter the original picture file, not just how it displays in Media Center.
Kuvaa kierrettäessä muutetaan alkuperäistä kuvatiedostoa, ei ainoastaan sitä, miten kuva näkyy Media Centerissä.
EnglishRotate pictures automatically on your computer
Määrittää kuvien automaattisen kiertämisen tietokoneella
EnglishThat of the Presidents-in-Office of the 'Euro-11' will have an economic timbre and will rotate.
Toinen niistä on talouspolitiikan äänilaji, joka vaihtelee ja kuuluu kulloinkin vuorossa olevalle euro-11-neuvoston puheenjohtajalle.
EnglishSo I'll rotate it so it'll be the one on the right.