"salary" translation into Finnish

EN

"salary" in Finnish

EN salary
volume_up
{noun}

salary (also: pay, remuneration, wage, compensation)
volume_up
palkka {noun}
A parliamentary salary also guarantees independence.
Parlamentin jäsenelle maksettava palkka takaa myös hänen itsenäisyytensä.
Minimum compensation would have been three months' salary per five years of service.
Vähimmäiskorvaus olisi ollut kolmen kuukauden palkka viittä palvelusvuotta kohden.
Each post receives a salary in accordance with its level and its scope.
Jokaisesta virasta maksetaan sen tason ja vastuun mukainen palkka.
salary (also: wage)
volume_up
liksa {noun}
salary (also: employment, hiring)
It is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
On oleellista, että meillä on asianmukainen kulujärjestelmä ja yhtenäinen palkkaus.
To these people we must also add workers in the new economy, whose working hours, time between shifts, and salaries are subject to the hazards of excessive insecurity and flexibility.
Näiden lisäksi on mainittava myös uuden talouden harjoittelijat, joiden työaika, vapaa-aika ja palkkaus ovat alttiina epävarmuudelle ja liialliselle joustavuudelle.
It is unacceptable that the incomes of MEPs from different countries should differ by as much as EUR 11 000, and that is why it is right that a uniform salary should be brought in.
Ei ole hyväksyttävää, että eri maista tulevien parlamentin jäsenten tulot eroavat toisistaan jopa 11 000 euroa, minkä vuoksi olisi oikeudenmukaista ottaa käyttöön yhtenäinen palkkaus.

Synonyms (English) for "salary":

salary

Context sentences for "salary" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report proposes that salary should be subject to Community rates of taxation.
Mietinnössä ehdotetaan, että palkasta pitäisi maksaa yhteisön tason mukaista veroa.
EnglishWe think we should receive the same salary as Members of the Swedish Parliament.
Mielestämme palkkojemme on oltava samalla tasolla Ruotsin eduskunnan palkkojen kanssa.
EnglishIn Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.
Valko-Venäjällä 60 euroa vastaa koulutusvaiheessa olevan lääkärin kuukausipalkkaa.
EnglishIn my view there is more cunning in the proposal to use the average salary.
Minun mielestäni oveluutta on ennen kaikkea se, että hän ehdottaa keskiarvoa.
EnglishThe European Parliament has also gone one step further on the salary criterion.
Euroopan parlamentti on mennyt yhden askeleen pidemmälle palkkausta koskevissa ehdoissa.
EnglishBut you know what, half of those consumers are earning a salary below 2,000 U.S. dollars.
Mutta tiedättekö, puolet näistä kuluttajista elävät alle 2000 dollarin palkalla.
EnglishIt is simply a fact that Members of this House should be paid the same salary.
Asia on yksinkertaisesti niin, että parlamentin jäsenille pitäisi maksaa samaa palkkaa.
EnglishSecondly, I disagree with a net increase in our salary of at least EUR 2 800 per month.
Toiseksi vastustan palkkojemme nettokorostusta vähintään 2 800 eurolla kuukaudessa.
EnglishThere is real concern about the final salary pension schemes of those workers.
Työntekijät ovat todella huolestuneita loppupalkkaan perustuvista eläkejärjestelyistään.
EnglishWe believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
Katsomme myös palkkatason herättävän pahennusta, koska uusi taso olisi erittäin korkea.
EnglishThey are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Metsätyöntekijät vaativat kunnon palkkaa, joka vastaisi työn vaaroja.
EnglishPeople have to stand and they have to pay one third of their salary to get a visa.
Ihmiset joutuvat seisomaan jonossa ja maksamaan kolmanneksen palkastaan saadakseen viisumin.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
Vähimmäispalkan rajan olisi oltava 1,7 kertaa keskimääräisen bruttovuosipalkan suuruinen.
EnglishThe basic question is this: does a single statute necessarily mean a single salary?
Peruskysymys on: tarkoittaako yhteinen ohjesääntö yhteistä palkkaa?
EnglishTherefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
Sen vuoksi tuen sitä, että koko äitiysvapaan ajan maksetaan täyttä palkkaa.
EnglishCommissioners should receive the same salary as ministers in the country which they represent.
Komission jäsenen on saatava samaa palkkaa kuin hänen edustamansa maan ministerin.
EnglishWe must be mindful of the link between the travel expenses rules and salary.
Meidän on otettava huomioon matkakulukorvauksia koskevien sääntöjen ja palkan välinen yhteys.
EnglishIn addition you also said that you wish to introduce salary improvements.
Lisäksi olette myös sanonut, että haluatte toteuttaa palkankorotuksia.
EnglishThe Left Party is not, however, in favour of the proposed salary, the level of which is too high.
Vasemmistopuolue ei kuitenkaan kannata ehdotettua palkkaa, joka on liian korkea.
EnglishFirstly, the press are saying that Mr Duisenberg's salary is to be regarded as a state secret.
Ensiksi: herra Duisembergin palkkaa käsitellään lehdistön mukaan valtiosalaisuutena.