"sectional" translation into Finnish

EN

"sectional" in Finnish

EN sectional
volume_up
{adjective}

sectional (also: local, native)
sectional (also: native, regional, subnational, areal)

Context sentences for "sectional" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat would simply lead to a flood of demands from different sectional interests and areas.
Se johtaisi nimittäin erilaisten erityisintressien ja erityisalueiden vaatimusten tulvaan.
EnglishIt is not about sectional interests or concerns about who is going to dominate one other section of society.
Kyse ei ole eri ryhmien eduista tai siitä, kuka hallitsee tiettyä yhteiskunnan alaa.
EnglishThe sectional rapporteurs will each deal with their own areas.
Alakohtaiset esittelijät käsittelevät nyt kukin omaa aluettaan.
EnglishIt will attempt to mobilise a whole series of the Commission's sectional budgets for development policies.
Pyrin saamaan käyttöön useita komission alakohtaisia budjetteja kehityspolitiikkaa varten.
EnglishIts universal nature also offers a matrix for resolving conflicts that arise from sectional interests.
Sen yleismaailmallinen lähtökohta tarjoaa samalla perustan erilaisista intresseistä johtuvien ristiriitojen ratkaisemiselle.
EnglishIf the Heads of Government cannot assert themselves and overcome these sectional interests we risk losing the whole agreement.
Elleivät hallitusten päämiehet pysty pitämään puoliaan ja unohtamaan omia intressejään, olemme vaarassa menettää koko sopimuksen.
EnglishPolicies that support families and the birth rate, like those that we advocate, are, however, cross-sectional and are not confined to extending maternity leave.
Tukemamme perheitä ja syntyvyyttä kannustavat toimintalinjat ovat kuitenkin monialaisia ja ne eivät rajoitu äitiysvapaan pidentämiseen.
EnglishNo proposals have been made to develop the legal framework, for instance article 8 of the sectional guideline relating to telecommunications.
Se ei ole tehnyt mitään ehdotuksia oikeudellisten puitteiden kehittämiseksi, esim. telekommunikaation suhteen suljettuja sektoreja koskevan direktiivin 8 artiklan kohdalla.
EnglishIf we are serious about European integration we must also be serious about integrating these cross-sectional policies in other policy areas.
Jos suhtaudumme vakavasti Euroopan yhdentymiseen, meidän on suhtauduttava vakavasti myös siihen, että tällaiset poikkileikkauspolitiikat yhdentyvät muihin politiikan alueisiin.
EnglishHowever, from my point of view, in the countries that allow it, budget support, whether general or sectional, remains the best adapted and most appropriate instrument.
Yleinen tai alakohtainen talousarviotuki on mielestäni edelleen parhaiten mukautettu ja tarkoituksenmukaisin väline niissä maissa, jotka sen sallivat.
EnglishIt is very interesting to note that, in the Treaty of Lisbon, consumer protection has become a cross-sectional task, which naturally gives this area much greater strength.
On hyvin mielenkiintoista havaita, että Lissabonin sopimuksessa kuluttajansuojasta on tullut monialainen tehtävä, mikä luonnollisesti lisää suuresti sen vahvuutta.
EnglishThe cross-sectional report of Mr Florenz confirms that the fight against climate change must be based on a horizontal approach and it must be taken into account in all legal regulations.
Karl-Heinz Florenzin monialainen mietintö vahvistaa sen, että ilmastonmuutoksen torjunnan on perustuttava monialaiseen lähestymistapaan ja se on otettava huomioon kaikessa sääntelyssä.