"sections" translation into Finnish

EN

"sections" in Finnish

EN sections
volume_up
{plural}

sections (also: lots, parts, pieces, portions)
The sections built beyond the 1967 borders amount to an act of aggression.
Ne turvamuurin osat, jotka ylittävät vuoden 1967 rajat, merkitsevät hyökkäystä.
The Constitutional Treaty, or its most important sections must be preserved.
Perustuslakisopimus, tai sen kaikkein tärkeimmät osat, on säilytettävä.
Allows you to print specific pages or sections of a document.
Voit tulostaa asiakirjan tietyt sivut tai osat.
sections (also: departments)
Likewise, we as legislators demand full respect from all sections and services within the Commission for our role.
Myös me vaadimme, että komission kaikki osastot ja yksiköt kunnioittavat täysin asemaamme lainsäätäjinä.
The European Central Bank's functional units are grouped into business areas (Directorates General (DG) and Directorates (D)) that consist of Divisions and Sections.
Euroopan keskuspankin toiminnalliset yksiköt on jaoteltu toimialoihin (pääosastot ja osastot), joiden alayksiköitä ovat toimistot ja ryhmät.

Context sentences for "sections" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis allows broad sections of the population to participate in economic growth.
Tällä tavalla myös laajat kansankerrokset voivat nauttia kansantalouden kasvusta.
EnglishThe sections are in fact referred to only by way of example in the current wording.
Tämänhetkisessä sanamuodossa osastoihin viitataan ainoastaan esimerkinomaisesti.
EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Elintarvikkeiden hinnannousu on vaikuttanut eniten haavoittuvimpiin väestöryhmiin.
EnglishFor certain people in certain sections of society, there is a danger in any country.
Tietyt ihmiset tietyissä yhteiskuntaryhmissä ovat vaarassa missä tahansa maassa.
EnglishI think it was a good solution to divide the Tindeman report into two sections.
Katson, että Tindemansin mietinnön jakaminen kahteen osaan oli hyvä ratkaisu.
EnglishState and private forests are managed by different sections of the ministry.
Valtion ja yksityisten omistamia metsiä hoidetaan ministeriössä eri osastoilla.
EnglishSome sections of the international community are no longer so enthusiastic, however.
Tietyt kansainvälisen yhteisön piirit eivät kuitenkaan enää ole niin innostuneita.
English2008 budget guidelines (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) and VIII(B))
Vuoden 2008 talousarvion suuntaviivat - pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX
EnglishTo make the process more manageable, it has been broken up into several sections.
Prosessi on jaettu useisiin osiin, jotta se olisi paremmin hallittavissa.
EnglishWe have not, therefore, been able to vote for these sections, viewed in isolation.
Emme ole sen vuoksi voineet kannattaa tätä osuutta erikseen tarkasteltuna.
EnglishLarge sections of the population have the chance of a longer, healthier life.
Laajoilla väestöryhmillä on mahdollisuus pitempään ja terveempään elämään.
EnglishFor this reason, there are many sections in this report which I can support.
Tässä mietinnössä on siksi monia osia, joihin suhtaudun hyvin myönteisesti.
EnglishBut on balance it is impossible to agree with important sections of this report.
Kaiken kaikkiaan on kuitenkin mahdotonta hyväksyä joitakin tämän mietinnön tärkeitä osia.
EnglishDraft general budget 2009 (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX) (
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX)(
EnglishThis applies to both the ship-quay relationship and to the other port sections.
Tämä koskee sekä alusten ja satamalaiturin välisiä rajapintoja että muita satama-alueita.
EnglishThe female face of poverty is very marked in these vulnerable sections of society.
Köyhyyden naisistuminen korostuu erityisesti yhteiskunnan heikko-osaisimpien keskuudessa.
EnglishThe following sections describe the required buttons on the remote control.
Seuraavissa osissa kuvataan painikkeet, jotka kaukosäätimessä täytyy olla.
EnglishIn this proposal, I note a certain number of sections which seem unacceptable to me.
Otan esille ehdotuksesta eräitä osia, joita ei mielestäni voida hyväksyä.
EnglishThere are also sections of the report that we would rather have done without.
Lisäksi mietinnössä on osia, jotka olisimme mielellämme jättäneet pois.
EnglishDraft general budget for 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (vote)
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (äänestys)