"separate" translation into Finnish

EN

"separate" in Finnish

EN separate
volume_up
{adjective}

There was actually a separate question on the coordinated response.
Toiminnan koordinoinnista esitettiin itse asiassa erillinen kysymys.
A separate vote means that some parts of the text may be removed.
Erillinen äänestys merkitsisi kuitenkin tiettyjen tekstinosien poistamista.
That is why a separate Accession Treaty for Bulgaria may be necessary.
Tämän vuoksi Bulgariaa varten saatetaan tarvita erillinen liittymissopimus.
separate (also: different, distinct, diverse, various)
volume_up
eri {adj.}
It is not enough to implement separate, isolated measures in different areas.
Yksittäisten, erillisten toimenpiteiden toteuttaminen eri aloilla ei riitä.
This House has already called for them to be extended on six separate occasions.
Parlamentti on jo vaatinut pakotteiden laajentamista kuudessa eri yhteydessä.
A completely different, separate issue is, however, that of exhaustion.
Tavaramerkkioikeuksien sammuminen on kuitenkin täysin eri asia.
separate
The ECB's financial arrangements are kept separate from those of the EU.
EKP:n rahoitusjärjestelyt pidetään erillään unionin taloudellisista järjestelyistä.
We think that such matters must be kept strictly separate from the situation in Georgia.
Mielestäni tällaiset asiat on pidettävä tiukasti erillään Georgian tilanteesta.
We can no longer afford to work at cross purposes as separate states.
Meillä ei ole enää varaa toimia toisistamme erillään erillisinä valtioina.
separate (also: free, loose)

Context sentences for "separate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
EnglishThe Commission eventually agreed with us and presented two separate proposals.
Komissio oli lopulta yhtä mieltä kanssamme ja esitteli kaksi erillistä ehdotusta.
EnglishWe cannot - and must not - create a separate European Union human rights concept.
Emme voi emmekä saa luoda itsellemme omaa eurooppalaista ihmisoikeuskäsitettä.
EnglishThey are two separate issues although they must indeed be looked at together.
Kyseessä on kaksi erillistä kysymystä, joita on kuitenkin käsiteltävä rinnakkain.
EnglishIt is not very appropriate to impose separate restrictions on refinery fuels.
Jalostamopolttoaineille ei ole tarkoituksenmukaista erikseen asettaa rajoituksia.
EnglishWe have discussed issues much less directly relevant to us in separate debates here.
Me olemme käsitelleet täällä kaukaisempiakin asioita erillisissä keskusteluissa.
EnglishSeparate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
Erilliskeräys nostaa kierrätysastetta ja parantaa loppusijoituksen turvallisuutta.
EnglishIf so, double-click it in the message list to read the message in a separate window.
Voit tällöin lukea viestin erillisessä ikkunassa kaksoisnapsauttamalla viestiä.
EnglishRun many Windows XP business programs in Windows XP Mode (separate download).
Selaa verkkoa nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti Internet Explorerin avulla.
EnglishMr President, it is not necessary to request a separate vote for the amendments.
Arvoisa puhemies, tarkistuksista ei tarvitse pyytää erillisiä äänestyksiä.
EnglishThis will be a separate topic here tonight, and we are yet to talk about this.
Asia on omana aiheenaan esityslistalla, joten keskustelemme siitä vielä tänä iltana.
EnglishThe Find text box now appears on the tab row and not as a separate dialog box.
Etsi-tekstiruutu näkyy nyt välilehtirivillä eikä erillisenä valintaikkunana.
EnglishWhat I wanted to make very clear is that we need to treat Germany as a separate case.
Halusin tehdä hyvin selväksi sen, että Saksaan on suhtauduttava erikoistapauksena.
EnglishWe actually intended to request a separate vote yesterday, but that all fell through.
Aioimme itse asiassa eilen pyytää niistä erillistä äänestystä, mutta asia raukesi.
EnglishTwo separate directorates of the Commission were there - the then DG XXIV and DG VI.
Kaksi komission erillistä osastoa olivat paikalla silloiset PO XXIV ja PO VI.
EnglishWe have commissioned four separate comparative studies which are now being completed.
Olemme tilanneet neljä erillistä vertailututkimusta, jotka ovat nyt valmistumassa.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Suurennuslasi luo erillisen ikkunan, joka näyttää osan näytöstä suurennettuna.
EnglishThis is therefore a series of separate measures with some positive aspects.
Näin ollen on kyse joukosta erillisiä toimia, joilla on muutamia myönteisiä puolia.
EnglishThat is no doubt the reason why there is now an attempt to have a separate vote.
Tämä on varmasti syynä siihen, että nyt pyydettiin erillistä äänestystä.
EnglishFrom this point of view, there are two elements and two separate problems.
Tältä kannalta katsoen meillä on kaksi perusasiaa ja kaksi erillistä ongelmaa.