EN

species {noun}

volume_up
Bluefin tuna has been an endangered species for a long time following massive overfishing.
Tonnikala on ollut jo kauan uhanalainen laji laajan liikakalastuksen takia.
At global level, cod is the second most popular species.
Turska on maailmanlaajuisesti toiseksi suosituin laji.
We seem to be the only species in four billion years to have this gift.
Neljään miljoonaan vuoteen tunnumme olleen ainoa laji, jolla on tämä lahja.
species (also: rock)

Context sentences for "species" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Kun puhumme uhanalaisista eläinlajeista, meidän on ilman muuta tuettava niitä.
EnglishFive years after Rio, it seems that seventy species are disappearing every day.
Juomavesivarat asukasta kohden pienenevät. Pohjoisen ja etelän välinen ero kasvaa.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Joesta on kadonnut toistaiseksi 11 kalalajia, ja 13 lajia on vakavasti uhattuna.
English16:43 SS: So we have a bi-species environment, we call it a "panhomoculture."
16:43 SS: Meillä on kaksilajinen ympäristö, jota kutsumme "panhomokulttuuriksi".
EnglishWe will thus obtain a ban on intra-species recycling, that is, animal cannibalism.
Saamme siis kiellon, joka koskee lajinsisäistä kierrätystä eli eläinkannibalismia.
EnglishFirstly, it is difficult to define in which areas sensitive marine species exist.
Ensinnäkin on vaikeaa määritellä, millä alueilla herkkiä merilajeja esiintyy.
EnglishWe want the Commission to investigate the causes of this collapse of the species.
Haluamme, että komissio tutkii, miksi näiden kalojen kannat ovat romahtaneet.
EnglishIt applies only to 13 species, as opposed to the 19 covered by the new agreement.
Se koskee vain 13 lajia uuden sopimuksen kattamaan 19: ään lajiin verrattuna.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Olette laajentanut direktiivin koskemaan kaikki eläimiä, ei pelkästään nisäkkäitä.
EnglishWorld conservation of certain bird species is affected by international trade.
Tiettyjen lintulajien maailmanlaajuiseen suojeluun vaikuttaa kansainvälinen kauppa.
EnglishBecause we need them to be successful at reproducing to perpetuate the species.
Koska odotamme heidän olevan onnistuneita lisääntymisessä lajin jatkumisen kannalta.
EnglishAbove all we must rule out illegal fishing and protect those species under threat.
Meidän on ennen kaikkea estettävä laiton kalastus ja suojeltava uhanalaisia lajeja.
EnglishIn other cases, the survival of certain species is now balanced on a knife edge.
Muissa tapauksissa tiettyjen lajien säilyminen on nykyisin veitsenterällä.
EnglishIt establishes a list of endangered species in four annexes (A, B, C and D).
Siinä esitetään luettelo uhanalaisista lajeista neljässä liitteessä (A, B, C ja D).
EnglishIn the Nordic forests, there are a great many species of plant which have waxed seeds.
Pohjoismaisissa metsissä on useita kasvilajeja, joilla on vahapintaiset siemenet.
EnglishA Community plant variety right is valid for 25 or 30 years, depending on the species.
Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista.
EnglishSpecies may become extinct before scientists even have a chance to identify them.
Lajeja saattaa kuolla sukupuuttoon ennen kuin niitä on edes tunnistettu.
EnglishIt is at present extremely difficult to check whether the quoted species are left alone.
Tällä hetkellä on erittäin vaikea valvoa, jätetäänkö kiintiöidyt lajit rauhaan.
EnglishSustainable fish is also fish without the bycatch of threatened fish species.
Kestävä pyynti tarkoittaa myös pyyntiä ilman sivusaaliina saatavia uhanalaisia lajeja.
EnglishAs I have mentioned, this would help those species that are not widespread.
Kuten sanoin, siitä on hyötyä vain tietyillä alueilla esiintyville lajeille.

Synonyms (English) for "specie":

specie