"step by step" translation into Finnish

EN

"step by step" in Finnish

EN

step by step {adverb}

volume_up
This is an objective that we must attain step by step, not least because of climate change.
Tämä tavoite meidän on saavutettava vähitellen varsinkin ilmastonmuutoksen vuoksi.
This is an important task which we need to carry out together step by step.
Se on tärkeä tehtävä, joka meidän on vähitellen hoidettava yhdessä.
Therefore I hope that this strategy will improve step by step.
Siksi toivon, että tämä strategia paranee vähitellen.
step by step (also: piecemeal)
In this way we can work towards further European integration step by step.
Voimme täten syventää Euroopan yhdentymistä asteittain.
Improving workers' mobility involves taking measures, step by step.
Työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseen liittyy monia asteittain toteutettavia toimenpiteitä.
Instead, we must lower the ceiling step by step.
Sen sijaan meidän on asteittain alennettava enimmäismäärää.
A lot can be achieved but clearly it has to be done step by step.
Paljon voidaan saada aikaan, mutta täytyy tietenkin edetä askel kerrallaan.
I believe that Desertec will come step by step.
Uskon, että Desertec saadaan aikaan askel kerrallaan.
Let us use them and let us go forward step by step.
Hyödyntäkäämme niitä ja edetkäämme askel kerrallaan.
step by step

Synonyms (English) for "step by step":

step by step

Context sentences for "step by step" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must recognise that the Montreal Protocol has progressed step by step.
Meidän on tunnustettava, että Montrealin pöytäkirjaa on kehittynyt vaiheittain.
EnglishPutting these in place requires, in our view, a step-by-step approach.
Näiden toteuttaminen edellyttää meidän mielestämme asteittaista lähestymistapaa.
EnglishReading the Commission's document, step-by-step, there is a clear agenda.
Kun komission asiakirjaa lukee kohta kohdalta, siitä erottuu selvä asialista.
EnglishFor step-by-step instructions on how to do this, see Delete files using Disk Cleanup.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedostojen poistaminen levyn uudelleenjärjestämisen avulla.
EnglishWe need to do the job properly and to respond to the crisis on a step-by-step basis.
Meidän on tehtävä työ kunnolla ja vastattava kriisiin vaihe kerrallaan.
EnglishStep-by-Step Guide to Controlling Device Installation Using Group Policy
Laitteiden asennuksen ryhmäkäytännön avulla hallinnan vaiheittaiset ohjeet
EnglishThe whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
Koko järjestelmä olisi toteutettava käytännössä, tosin vaiheittain, mahdollisimman pian.
EnglishFor step-by-step instructions, see Enable Incoming E-Mail for a Domain.
Vaiheittaiset ohjeet on ohjeaiheessa Toimialueen saapuvan sähköpostin ottaminen käyttöön.
EnglishWe nonetheless believe that it will be possible for us step by step to succeed this way too.
Uskomme kuitenkin, että onnistumme myös tässä etenemällä asia kerrallaan.
EnglishHere’s a step‑by‑step guide to making your own highly persuasive presentation:
Tässä vaiheittaiset ohjeet persoonallisten esitysten luomiseen:
EnglishStep-by-Step Guide to Managing Multiple Local Group Policy Objects
Useiden paikallisten ryhmäkäytäntöobjektien hallinnan vaiheittaiset ohjeet
EnglishLike all processes, the Barcelona Process is being built step by step.
Kuten kaikki prosessit, Barcelonan prosessikin rakentuu vähä vähältä.
EnglishFor step-by-step instructions, see Add a Domain to Microsoft Online Services.
Vaiheittaiset ohjeet on ohjeaiheessa Toimialueen lisääminen Microsoft Online Services -palveluihin.
EnglishThe Committee on Budgets therefore proposes a step-by-step readjustment of the own resources system.
Budjettivaliokunta ehdottaa sen vuoksi omien varojen asteittaista muuttamista.
EnglishParliament and the Union are building European Armed Forces and European defence, step by step.
Parlamentti ja unioni rakentavat vaiheittain Euroopan asevoimia ja Euroopan puolustusta.
EnglishI believe that even the so-called ‘step-by-step’ policy is effective.
Mielestäni jopa niin sanottu vaiheittainen politiikka on tehokasta.
EnglishFor step-by-step instructions, see Share files with someone.
Vaiheittaiset ohjeet löytyvät kohdasta Tiedostojen jakaminen toisen käyttäjän kanssa.
EnglishStep by step, Spinelli's achievement can now be seen in perspective.
Jälkikäteen näemme Spinellin saavutusten merkityksen vaiheittain.
EnglishWe also need, step by step, to stop using substances that remain toxic for long periods.
Meidän on myös vähennettävä vaiheittain sellaisia aineita, jotka pysyvät myrkyllisinä pitkiä aikoja.
EnglishThat is what is more prosaically known as the step by step approach.
Arkisemmin tätä kutsutaan asteittaisen etenemisen menetelmäksi.