"to step up" translation into Finnish

EN

"to step up" in Finnish

EN

to step up {verb}

volume_up
progress towards a SEPA, however, the Eurosystem may step up its involvement,
euromääräisen maksualueen luomisessa, eurojärjestelmä voi tehostaa osallistumistaan
It will step up the attack on employment, insurance and pension rights.
Se tehostaa hyökkäystä työllisyyttä sekä vakuutus- ja eläkeoikeuksia vastaan.
It is crucial that we step up awareness-raising campaigns.
On äärimmäisen tärkeää tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
It therefore makes complete sense to step up support for this sector.
Tästä syystä on hyvinkin järkevää lisätä alalle myönnettävää tukea.
In other words, do you think we could step up these initiatives in this area too?
Voisimmeko mielestänne toisin sanoen lisätä aloitteita myös tällä alueella?
How will the Commission step up the support it provides?
Miten komissio aikoo lisätä tukea?
The Commission accepts this point, and will step up efforts to do so.
Komissio hyväksyy tämän ja vauhdittaa ponnisteluja tämän mahdollistamiseksi.
The aim is to step up action on climate change outside of the EU.
Tavoitteena on vauhdittaa ilmastonmuutosta koskevia toimia EU:n ulkopuolella.
It should step up the following activities in particular:
Sen pitäisi vauhdittaa erityisesti seuraavia toimia:
At a time when the creditable and legitimate work of international human rights bodies is being discredited, it is for this House to step up and defend international law.
Parlamenttimme tehtävänä on astua esiin ja puolustaa kansainvälistä oikeutta silloin, kun kansainvälisten ihmisoikeuselinten ansiokas ja oikeutettu työ saatetaan huonoon valoon.

Similar translations for "to step up" in Finnish

step noun
to step verb
step-
Finnish
up adjective
up adverb
up preposition
Finnish

Context sentences for "to step up" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are trying to step up our political dialogue with the government in Khartoum.
Me pyrimme lisäämään poliittista vuoropuhelua Khartoumin hallituksen kanssa.
EnglishThe EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
EU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
EnglishIt will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
Se lisää myös avoimuutta, jota muutamat parlamentin jäsenet oikeutetusti vaativat.
EnglishFinally, we need to step up our own engagement with the Arab League countries.
Lopuksi meidän on vahvistettava omaa sitoumustamme arabiliiton maiden kanssa.
EnglishWe would have preferred to take a bigger step, but everyone gave up something.
Olisimme halunneet ottaa suuremman askeleen, mutta kaikki luopuivat jostakin.
EnglishSecondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.
Meidän on myös vahvistettava Mugaben painostamista kansainvälisessä yhteisössä.
EnglishWe therefore need to step up work on the creation of a unitary patent market.
Siksi meidän on ponnisteltava kovemmin yhtenäisten patenttimarkkinoiden luomiseksi.
EnglishHowever, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tehostettava ponnistelujaan lasten köyhyyden torjumiseksi.
EnglishLet me assure you that Korea will continue to step up its cooperation with the EU.
Voin vakuuttaa teille, että Korea aikoo jatkaa yhteistyönsä vauhdittamista EU:n kanssa.
EnglishSecondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
Toiseksi Euroopan unionin on merkittävästi parannettava konfliktien ehkäisytyötä.
EnglishWe must step up our efforts to protect women from all types of violence.
Meidän on tehostettava toimiamme suojataksemme naisia kaikenlaiselta väkivallalta.
EnglishThe only way out is for them to join forces and step up their fight against this policy.
Ainoa ratkaisu on liittyä joukkoon ja vastustaa tehokkaammin tätä politiikkaa.
EnglishThe Union must step up its political presence in the area with a series of initiatives.
Unionin on tehostettava poliittista läsnäoloaan tällä alueella useilla aloitteilla.
EnglishWe must therefore step up our efforts in terms of European coordination and governance.
Meidän on tehostettava toimiamme eurooppalaisen koordinoinnin ja hallinnon suhteen.
EnglishI should also like to see the Food and Veterinary Office step up its monitoring efforts.
Haluaisin myös elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tehostavan valvontatoimiaan.
EnglishWe also call for cooperation between the Member States to step up control of vessels.
Kehotamme myös jäsenvaltioita tehostamaan yhteisvoimin alusten valvontaa.
EnglishSuch a scheme is an important step towards greening up the European Union.
Tällainen suunnitelma on tärkeä askel kohti Euroopan unionin vihertymistä.
EnglishFirst of all, Member States have to step up national implementation of EU legislation.
Ensinnäkin jäsenvaltioiden on tehostettava EU-lainsäädännön kansallista toteuttamista.
EnglishEurope will have to step up to the plate even if it is painful for our fellow citizens.
EU:n on tehostettava toimia, vaikka se olisi tuskallista kansalaisillemme.
EnglishFollowing the Lisbon Summit, Barcelona is expected to step up economic reforms.
Lissabonin jälkeen Barcelonan Eurooppa-neuvostolta odotetaan talousuudistusten nopeuttamista.
Other dictionary words