"to strengthen" translation into Finnish

EN

"to strengthen" in Finnish

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verb}

Furthermore, the agreement helps to strengthen the policy on non-proliferation.
Lisäksi yhteistyösopimus vahvistaa politiikkaa ydinaineiden levittämisen estämiseksi.
The European Research Area will strengthen the scientific and technological platform.
Eurooppalainen tutkimusalue vahvistaa tieteellistä ja teknologista ohjelmaa.
It is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
On hyvin tärkeää vahvistaa maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa.
I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Katson, että tämä ehdottomasti voimistaa asiantuntemusta ja suosituksia.
I think this could strengthen dialogue, not only in spirit.
Mielestäni ehdotus voisi voimistaa vuoropuhelua, vaikkakin vain ajatusten tasolla.
This is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
Tämän takia meidän pitää voimistaa pakotteitamme hallitusta vastaan.
to strengthen (also: to grow, to tone)
This should strengthen international competitiveness in the long term.
Kansainvälisen kilpailukyvyn tulisi siten vahvistua pysyvästi.
This will also help to strengthen political stability.
Sitä kautta voi myös poliittinen vakaus vahvistua.
I think we must become credible, for without credibility we will have no popular support and the United Nations will not be strengthened.
Mielestäni meidän on oltava uskottavia, sillä ilman uskottavuutta meillä ei ole kansan tukea eikä Yhdistyneet Kansakunnat voi vahvistua.
to strengthen (also: to get up)
to strengthen
to strengthen
to strengthen

Context sentences for "to strengthen" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe question for tomorrow, therefore, is: how will we strengthen the Commission?
Huomisen kannalta on siis esitettävä kysymys: kuinka me vahvistamme komissiota?
EnglishSecondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
Toiseksi meidän on tiivistettävä vuoropuhelua Irakin poliittisen johdon kanssa.
EnglishThis is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
EnglishPerhaps European troops could be used to strengthen the UN peacekeeping forces.
Eurooppalaisjoukkojen avulla voitaisiin ehkä lujittaa YK:n rauhanturvajoukkoja.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Venäjän on vahvistettava näitä instituutioita ja toimittava oikeusvaltion tavoin.
EnglishThat is why it is crucially important to strengthen the European Works Councils.
Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että eurooppalaisia yritysneuvostoja vahvistetaan.
EnglishTherefore we must also do more to strengthen the southern borders of the Union.
Meidän on siis tehtävä vielä lisää unionin eteläisten rajojen vahvistamiseksi.
EnglishThirdly, we have tried to strengthen the use of recycling as opposed to recovery.
Kolmanneksi olemme pyrkineet lisäämään kierrätystä jätteiden hyödyntämisen sijaan.
EnglishWe are going to launch missiles which will simply strengthen Mr Milosevic's regime.
Lähettääksemme pommikoneita vahvistamaan herra Miloseviia ja hänen hallitustaan.
EnglishThe reports of nepotism do not strengthen confidence in the Commission in any way.
Tiedot sukulaisten suosimisesta eivät mitenkään paranna luottamusta komissioon.
EnglishThe first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Ensimmäinen vaatimus on parlamentaarisen valvonnan vahvistaminen jäsenvaltioissa.
EnglishThe purpose of this report is to strengthen the SME dimension in Community policy.
Mietinnön tarkoituksena on pk-yritysten aseman lujittaminen yhteisön politiikassa.
EnglishAt the same time, it is also necessary to strengthen the national parliaments.
Samanaikaisesti myös kansallisia parlamentteja on ehdottomasti vahvistettava.
EnglishOur amendments seek to clarify and strengthen the position of asylum seekers.
Tarkistuksemme pyrkivät selvittämään ja vahvistamaan turvapaikanhakijoiden asemaa.
EnglishWe must strengthen relations with third countries and with regional organisations.
Meidän on vahvistettava suhteitamme kolmansiin maihin ja alueellisiin järjestöihin.
EnglishOn the contrary, we must strengthen these ties with the Arab and Muslim world.
Päinvastoin, meidän on vahvistettava siteitä arabimaihin ja muslimimaailmaan.
EnglishThese meetings will provide key opportunities to strengthen our relationships.
Nämä tapaamiset tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia suhteidemme lujittamiseen.
EnglishAgenda 2000 must strengthen and not destroy the common agricultural policy.
Agenda 2000: ta on vahvistettava, eikä yhteistä maatalouspolitiikkaa saa tuhota.
English(ET) With the Lisbon Agenda, the European Union aimed to strengthen economic union.
(ET) Lissabonin strategialla Euroopan unioni pyrki vahvistamaan talousliittoa.
EnglishFrom this perspective, we will strengthen the coordination of European instruments.
Tästä näkökulmasta aiomme tehostaa Euroopan unionin välineiden koordinointia.