EN

tie {noun}

volume_up
FI

tie {noun}

volume_up
Ukrainalla on edessään pitkä ja kivinen tie, mutta tämä tie on oikea.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Esimerkiksi korjattu tie saattaa vaikuttaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
Yksinkertaisinta on kuvitella tie, jossa ajoneuvot ajavat samalla nopeudella.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
tie (also: reitti)
Toinen on tie kohti Eurooppaa ja toinen on Venäjän vallan alainen tie.
One is the European route and the other the sub-Soviet route.
Vapaaehtoistyö oli meistä useimpien nuoruudessa nopein tie politiikkaan.
When most of us were young, voluntary work was the quickest route into politics.
Tämä on ainoa tie menestykseen maailmanlaajuisilla markkinoilla.
This is the only route to success in the global marketplace.
tie (also: keino, konsti)
Te sanoitte, että Timothy Geithnerin tie on väärä tie ja että se johtaa kadotukseen.
You said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
Tämä on mielestäni oikea tie eteenpäin ja minusta on tärkeää valita tämä tie.
In my view, that is the right way forward and it is important that we take that route.
Sillä vain Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämisen tie vie Eurooppaan.
Because the only way into Europe is via the Copenhagen criteria.
tie (also: kuja, polku)

Context sentences for "tie" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
Neuvosto sitoo jatkossakin omat kätensä vaikeaselkoisilla äänestysmenettelyillään.
EnglishThe bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
Venäjää ja Euroopan unionin jäsenmaita yhdistävät siteet ovat vuosisatoja vanhoja.
EnglishWe must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
Meidän ei pidä sitoa itseämme liian aikaisin, paljon voi vielä tapahtua.
EnglishIn the event of a tie, the eldest candidates will be declared elected.
Jos ehdokkaat saavat yhtä paljon ääniä, valituiksi julistetaan vanhimmat ehdokkaat.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Tulemme juuri keskusteluista, joissa pyrittiin niputtamaan ongelmat yhteen.
EnglishAmendment No 14 does not tie in with this, however, and I therefore cannot support it.
Tarkistus 14 ei todellakaan sovi tähän, joten en voi kannattaa sitä.
EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
Meidän on nivottava asia samaan pakettiin komission puheenjohtajan ja muiden henkilöiden kanssa.
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Pitäisi myös muistaa, että puutuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan.
EnglishWhy do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
Miksi meidän on näin nyrjäytettävä kielemme, kun puhumme urheilusta?
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Mielestäni ei ole kovin hyödyllistä omaksua jotain uutta linjaa.
EnglishOne does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
Salainen äänestys ei ole sama kuin solmion vaihtaminen.
EnglishFor your information, I can point out that I am wearing neither a tie, shirt nor jacket.
Pyydän teitä huomaamaan, ettei minulla ole pukua, kauluspaitaa eikä solmiota vaan itse asiassa farmarit.
EnglishIt is precisely the way in which they tie in with each other that gives the definition its coherence.
Juuri tämä niiden keskinäinen yhteys tekee määritelmästä yhtenäisen.
EnglishI believe his amendments actually tie up some of the problems that we have been dealing with.
Mielestäni hänen tarkistuksissaan itse asiassa ratkaistaan jotkin ongelmat, joita olemme käsitelleet.
EnglishI am thus not persuaded that it is absolutely vital to tie certain quotas to certain countries.
En ole siis sitä mieltä, että olisi täysin välttämätöntä sitoa tiettyjä kiintiöitä tiettyihin maihin.
EnglishIf I have counted correctly, that last vote means that there was a tie, and the amendment was therefore rejected.
Jos laskin oikein, tällä äänellä äänet menisivät tasan, ja tarkistus olisi hylätty.
EnglishCompensated tie-up schemes are also essential for the preservation of the CFPs social role.
Korvausten myöntäminen pyyntikieltojärjestelyistä on myös tärkeää YKP:n sosiaalisen roolin säilyttämiseksi.
EnglishWe need to know more about how the future mechanism will tie in with existing institutional structures.
Meidän on tiedettävä enemmän siitä, miten tuleva mekanismi sopii nykyisiin toimielinrakenteisiin.
EnglishThat is why we should tie ratification of the partnership and cooperation agreements to a peace settlement.
Siksi kumppanuus- ja yhteistyösopimusten ratifiointiin täytyisi liittää rauhan aikaansaaminen.
EnglishIn the event of a tie, the President has the casting vote.
Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Other dictionary words