"to tie up" translation into Finnish

EN

"to tie up" in Finnish

FI

EN to tie up
volume_up
{verb}

to tie up (also: to attach)
volume_up
koplata {vb} [coll.]

Similar translations for "to tie up" in Finnish

tie noun
to tie verb
up adjective
up adverb
up preposition
Finnish

Context sentences for "to tie up" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Tulemme juuri keskusteluista, joissa pyrittiin niputtamaan ongelmat yhteen.
EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
Meidän on nivottava asia samaan pakettiin komission puheenjohtajan ja muiden henkilöiden kanssa.
EnglishI believe his amendments actually tie up some of the problems that we have been dealing with.
Mielestäni hänen tarkistuksissaan itse asiassa ratkaistaan jotkin ongelmat, joita olemme käsitelleet.
EnglishCompensated tie-up schemes are also essential for the preservation of the CFPs social role.
Korvausten myöntäminen pyyntikieltojärjestelyistä on myös tärkeää YKP:n sosiaalisen roolin säilyttämiseksi.
EnglishYou cannot persuade a skipper to tie up his boat when he knows that the waters are being plundered by someone else.
Kipparia on mahdoton saada pysymään maissa, kun hän tietää, että joku muu harjoittaa kalastusta vesillä.
EnglishWe have to tread very carefully here if we are not to tie up even more red tape around the Member States.
Tässä asiassa meidän täytyy edetä hyvin varovaisesti, mikäli emme halua lisää byrokratiaa jäsenvaltioiden kiusaksi.
EnglishWe welcome a broad IGC agenda, although it is difficult to tie up the loose ends of Amsterdam.
Pidämme laajaa HVK:n asialistaa hyvänä asiana, vaikka Amsterdamin sopimuksessa ratkaisematta jääneistä asioista on vaikea päästää sopuun.
EnglishIt will tie up the industry in red tape.
Se sitoisi byrokratiallaan koko teollisuuden.
EnglishAn application to restructure in any sense should be enough to allow an application to tie up in this particular area.
Toiminnan lopettamista koskeva hakemus tällä erityisalalla pitäisi voida esittää minkä tahansa uudistamista koskevan hakemuksen perusteella.
EnglishI hope that, after this week's vote, we can tie things up and be sure of safer toys under the Christmas tree in future.
Toivon, että tämän viikon äänestyksen jälkeen voimme liittää asiat yhteen ja olla varmoja, että joulupukki tuo tulevaisuudessa turvallisempia leluja.
EnglishThe only real consequence of this proposal will be to tie up the agriculture industry in yet more red tape and burden it with yet more expense.
Tämän ehdotuksen ainoa todellinen seuraus on se, että se aiheuttaa maatalousalan rasitteeksi yhä lisää byrokratiaa ja kustannuksia.
EnglishIt will soon no longer be possible for the services of the Commission to tie up the loose ends of these projects once ten new Member States have joined.
Komission palvelut eivät kohta enää pysty käsittelemään näiden hankkeiden jälkityötä, kun joukkoon on tullut kymmenen uutta jäsenvaltiota.
EnglishWe have a great opportunity to tie up this decision quickly, a mere three months after Parliament first debated this revised document.
Meillä on loistava tilaisuus tehdä päätös nopeasti, vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun parlamentti keskusteli ensimmäisen kerran tästä tarkistetusta ehdotuksesta.
EnglishI support highlighting the importance of aquaculture, priority for small-scale inshore fisheries and the compensation proposed for enforced tie-up.
Kannatan vesiviljelyn merkityksen korostamista, pienimuotoisen sisävesikalastuksen asettamista etusijalle ja pakollisista fuusioista ehdotettua korvausta.
EnglishI recalled the objectives of the Commission, which tie up with the proposals which Parliament itself presented at the time of the revision of this Treaty.
Muistutan nyt, mitkä komission tavoitteet ovat. Ne ovat yhdenmukaisia parlamentin itsensä perustamissopimusta tarkistettaessa esittämien ehdotusten kanssa.
EnglishAnd to crown it all, to come back full circle, and tie up all loose ends, article 13 of the Treaty of Amsterdam states that this treaty is agreed for an unlimited term.
Ja kaiken kruununa, kaiken takaamiseksi ja varmistamiseksi, Amsterdamin sopimuksen 13 artiklassa todetaan: " Tämä sopimus on tehty rajoittamattomaksi ajaksi" .
EnglishI would like to warn against the introduction of a tax on financial transactions and various forms of bank taxes, because it would tie up the financial market and distort competition.
Haluan varottaa rahoitustoimien transaktioveron ja erilaisten pankkiverojen käyttöönotosta, sillä se sitoisi rahoitusmarkkinoita ja vääristäisi kilpailua.
EnglishIf SMEs and especially inventors are to derive any benefit from this Community patent, what they do not want is a convoluted system which will tie them up in paperwork and red tape.
Pk-yritysten ja etenkin keksijöiden pitäisi voida hyötyä yhteisöpatentista, eivätkä he halua sekavaa järjestelmää, joka hukuttaa heidät paperitöihin ja byrokratiaan.
EnglishWe heard all too vividly the desperate plight of the fishing communities who had been forced to tie up their boats, through no fault of their own, since last November.
Kuulimme erittäin elävästi kerrottuja tarinoita epätoivosta ja ahdingosta kalastusyhteisöissä, jotka ovat tahtomattaan joutuneet pitämään aluksensa laiturissa viime marraskuusta lähtien.