EN

transfer {noun}

volume_up
Switching from unanimity to qualified majority is not a transfer of jurisdiction.
Yksimielisyydestä määräenemmistöön siirtyminen ei ole toimivaltuuksien siirto.
You will receive an e-mail message that the transfer of ownership is still pending.
Saat sähköpostiviestin, joka kertoo, että omistajuuden siirto odottaa edelleen.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Yrityksen eläkkeelle jäävien omistajien tulee suunnitella yrityksensä siirto etukäteen.

Context sentences for "transfer" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Arvoisa herra puhemies, esillä oleva budjettisiirto perustuu kahteen esitykseen.
EnglishThey were unable to transfer their manufacturing to countries with cheap labour.
Ne eivät ole onnistuneet siirtämään tuotantoaan maihin, joissa työvoima on halpaa.
EnglishIt would therefore be a mistake to transfer EU funds from Asia to Latin America.
Sen vuoksi olisi virhe siirtää EU:n varoja Aasiasta Latinalaiseen Amerikkaan.
EnglishSwitching from unanimity to qualified majority is not a transfer of jurisdiction.
Yksimielisyydestä määräenemmistöön siirtyminen ei ole toimivaltuuksien siirto.
EnglishReal-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) system, applicable from
Real-time Gross settlement Express Transfer eli Euroopan laajuinen automatisoitu
EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Lyhyen matkan lentokuljetusten vaihtaminen rautatiekuljetuksiin on välttämätöntä.
EnglishThirdly, the transfer of quotas between producers will no longer be permitted.
Kolmanneksi, kiintiöiden siirtämistä viljelijältä toiselle ei saa enää sallia.
EnglishSubject: Transfer of unused ESF appropriations from Objective 4 to Objective 3
Aihe: Käyttämättä jääneiden ESR-määrärahojen siirto tavoitteesta 4 tavoitteeseen 3
EnglishYou will receive an e-mail message that the transfer of ownership is still pending.
Saat sähköpostiviestin, joka kertoo, että omistajuuden siirto odottaa edelleen.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Palvelukauppa tarkoittaa myös tiedon siirtoa maiden ja kansalaisten välillä.
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Kuten tiedämme, geenien siirtyminen organismien välillä on yleinen ilmiö luonnossa.
EnglishOnly then can we ease the hesitation surrounding the transfer of sovereignty.
Vain siten voimme lievittää suvereniteetin siirtämisen herättämiä epäilyksiä.
EnglishAfter several years, both are eligible for transfer back to their home Member State.
Useiden vuosien jälkeen molemmat voidaan siirtää takaisin kotijäsenvaltioonsa.
EnglishThe first refers to the option of transfer with or without the corresponding land.
Ensimmäinen kysymys koskee vapaaehtoista viitemäärien sitomista pinta-alaan.
EnglishThey are working so close to each other that there is horizontal transfer of DNA.
He työskentelevät niin tiiviisti yhdessä, että vaihtavat DNA:ta keskenään.
Englishin euro and have adopted conventions for basic cross-border credit transfer services.
sopineet maiden välisten pienten euromääräisten maksujen käsittelyyn parhaaksi
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Yrityksen eläkkeelle jäävien omistajien tulee suunnitella yrityksensä siirto etukäteen.
EnglishAll efforts should now be focused on the achievement of a peaceful transfer of power.
Kaikkien pyrkimysten tulisi nyt keskittyä vallan siirtämiseen rauhanomaisesti.
EnglishNowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
Nykyisin siirtymisen puheenjohtajakaudesta toiseen täytyy sujua kitkattomasti.
EnglishThe Commission regards this transfer as key to the restoration of peace in Darfur.
Komissio katsoo tämän siirron olevan keskeinen asia rauhan palauttamiseksi Darfuriin.