EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
Copy, save, download, distribute, transmit or manipulate the photographic imagery.
kopioida, tallentaa, ladata, jaella, lähettää tai manipuloida valokuvia
In devising their projects, applicants are free to choose the type of programmes they prefer to produce and transmit.
Suunnitellessaan hankkeitaan hakijat voivat vapaasti valita niiden ohjelmien tyypin, joita ne haluavat tuottaa ja lähettää.
That will be at the end of 2010, when the first Galileo satellites will start transmitting their signals.
Tämä tapahtuu vuoden 2010 lopussa, kun ensimmäiset Galileo-satelliitit alkavat lähettää signaaliaan.
If they are to transmit the new technologies, they must also be able to transmit the means of using them properly.
Kun he välittävät uutta tekniikkaa, on heidän myös voitava välittää niiden kanssa toimimista.
It is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Parlamentin puheenjohtajiston tehtävänä on välittää tyytymättömyytemme Euroopan unionin puheenjohtajavaltiolle.
The crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Ratkaiseva kysymys onkin, kuinka voimme välittää arvojamme kieltämättä omaa etuamme tässä asiassa.
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Toissijaisuusperiaatteen avulla voimme ylläpitää, kehittää ja siirtää eteenpäin perintöämme, kulttuuriamme ja perinteitämme.
We believe it would be much better to transmit the information directly from country to country if it is needed.
Olemme sitä mieltä, että tiedot voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää suoraan maasta toiseen huomattavasti paremmin.
The important thing is not to transmit all of the information that you have, but to transmit the information that is relevant to those who are receiving it.
Tärkeää ei ole siirtää kaikkea tietoa vaan se tieto, joka on vastaanottajan kannalta oleellista.
We should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
Emme saa joutua paniikkiin tai levittää paniikkia aina, kun joltain maatilalta löydetään kuollut luonnonvarainen lintu, jossa on merkkejä viruksesta.
Are we certain that the viruses that transmit avian influenza among birds and poultry cannot be passed on to human beings?
Olemmeko varmoja, että virukset, jotka levittävät lintuinfluenssaa lintujen ja siipikarjan keskuuteen, eivät voi siirtyä ihmiseen?
Cattle and sheep are particularly badly affected by the disease, which is caused by a virus transmitted by the gnat, a type of midge.
Tämä polttiaisten, joka on eräs hyttyslaji, levittämän viruksen aiheuttama tauti vaikuttaa erityisen pahoin nautaeläimiin ja lampaisiin.

Context sentences for "to transmit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
Yksi ratkaisu voisi olla kokousten välittäminen parlamentin verkkosivujen kautta.
EnglishThis would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
Näin edistettäisiin niiden arvojen leviämistä, joihin yhteiselomme Euroopassa perustuu.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
Komissio aikoo nyt toimittaa ehdotuksen ministerineuvoston päätettäväksi.
EnglishCopy, save, download, distribute, transmit or manipulate the photographic imagery.
kopioida, tallentaa, ladata, jaella, lähettää tai manipuloida valokuvia
EnglishTransponders transmit the aircraft' s code and position to the air traffic control tower.
Transponderit ilmoittavat lennonjohdolle lentokoneen koodin ja sijainnin.
EnglishThe same goes for teachers, who transmit these abilities to their pupils.
Sama pätee opettajiin, jotka välittävät kykynsä oppilailleen.
EnglishI would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Haluaisin pyytää teitä, komissaari, välittämään tämän parlamentin yksimielisen viestin.
EnglishI will transmit the other question to my colleagues and I will keep you properly informed about events in the area.
Välitän muut kysymykset kollegoilleni ja pidän teidät hyvin perillä asiasta.
EnglishThe EU has to be able to receive as well as transmit.
EU:n on oltava valmis sekä ottamaan vastaan että välittämään.
EnglishIf they are to transmit the new technologies, they must also be able to transmit the means of using them properly.
Kun he välittävät uutta tekniikkaa, on heidän myös voitava välittää niiden kanssa toimimista.
EnglishThe crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Ratkaiseva kysymys onkin, kuinka voimme välittää arvojamme kieltämättä omaa etuamme tässä asiassa.
EnglishIn this regard, however, we are taking the opportunity afforded by the report to transmit some very clear messages.
Tässä suhteessa käytämme mietinnön tarjoaman tilaisuuden välittää erittäin selkeitä viestejä.
EnglishWe should be able to transmit that message to the citizens if we want the project to be a success.
Meidän täytyy pystyä välittämään tämä kansalaisille, jos haluamme hankkeen onnistuvan.
EnglishIt is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Parlamentin puheenjohtajiston tehtävänä on välittää tyytymättömyytemme Euroopan unionin puheenjohtajavaltiolle.
EnglishI shall transmit the necessary information on each of the amendments through the usual channels, Mr President.(1)
Arvoisa puhemies, välitän tarpeellisen tiedon jokaisesta tarkistuksesta tavanomaisten kanavien kautta.(1)
EnglishThis means that we see the issue of interoperability, like that of obligations to transmit, as being essential.
Se merkitsee, että meidän näkökulmastamme sekä yhteentoimivuus että lähetysvelvollisuus ovat välttämättömiä.
EnglishIt uses RFID (radio frequency identification) technology to receive and transmit information wirelessly.
Siinä käytetään RFID-teknologiaa (radiotaajuustunnistus), jonka avulla otetaan vastaan ja siirretään tietoa langattomasti.
EnglishIn line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Toissijaisuusperiaatteen avulla voimme ylläpitää, kehittää ja siirtää eteenpäin perintöämme, kulttuuriamme ja perinteitämme.
EnglishWe believe it would be much better to transmit the information directly from country to country if it is needed.
Olemme sitä mieltä, että tiedot voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää suoraan maasta toiseen huomattavasti paremmin.
EnglishThe chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Vain muutaman millimetrin kokoinen siru pystyy tallentamaan, ottamaan vastaan ja lähettämään langattomasti tietoa.