"to weigh" translation into Finnish

EN

"to weigh" in Finnish

EN

to weigh [weighed|weighed] {verb}

volume_up
Yes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.
Meidän on tosiaankin aina vaikea punnita asioita yksittäistapauksissa.
Civil liberty groups have the duty to weigh all new measures being advocated.
Kansalaisoikeusryhmien velvollisuutena on punnita kaikkia uusia esitettyjä toimenpiteitä.
It is our job in Parliament to weigh up carefully the impact on different industries and sectors within the EU.
On meidän tehtävämme parlamentissa punnita huolellisesti vaikutukset eri teollisuudenaloille ja sektoreille EU:ssa.
The visa procedure should weigh heavily on our conscience.
Viisumimenettelyn pitäisi painaa raskaasti omaatuntoamme.
This would be a real tragedy and one which would weigh heavily on the conscience of us all.
Tämä on todella traagista ja painaa meidän kaikkien omaatuntoa.
Kashmir should weigh heavily on our consciences.
Kašmirin pitäisi painaa raskaasti omaatuntoamme.
But this conference provided, above all, an opportunity to weigh up the importance of some demands.
Kuitenkin tämän konferenssin avulla voitiin ennen kaikkea arvioida tiettyjen vaatimusten merkitystä.
I therefore believe that it would be worth us fully evaluating this aspect, weighing it up again, and only then adopting it.
Minusta kannattaisi siksi arvioida tätä näkökohtaa, punnita sitä uudelleen, ja vasta sitten hyväksyä mietintö.
The crucial question, in my opinion, has to do with weighing the costs and benefits for the European Union in the event that accession is postponed.
Mielestäni on oleellista arvioida, mitä haittaa ja mitä hyötyä liittymisen lykkääntymisestä on Euroopan unionille.
And suffering, certainly personal suffering, cannot be captured in cold statistics or weighed up on a merely rational level.
Kärsimystä, varsinkaan henkilökohtaista kärsimystä, ei voi mitata kylmillä luvuilla tai sivuuttaa silkalla järjellä.

Context sentences for "to weigh" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have to weigh up that consideration with the debatable issue about safety.
Tätä näkökohtaa on arvioitava kiistellyn turvallisuusnäkökohdan yhteydessä.
EnglishIn conclusion, the challenges posed by Iran weigh very heavy in my portfolio.
Lopuksi totean, että Iranin asettamat haasteet ovat merkittävässä asemassa tehtävissäni.
EnglishWe all need to weigh up the facts, but what standards should we apply?
Meidän kaikkien on punnittava vaihtoehdot, mutta mitä käytämme mittapuuna?
EnglishThe restrictions weigh a little more each day on the shoulders of farmers.
Rajoitukset painavat joka päivä vähän enemmän viljelijöiden hartioita.
EnglishThis death and destruction weigh like lead weights on our consciences too.
Kuolemat ja hävitykset painavat kuin synti myös meidän omaatuntoamme.
EnglishThis question must weigh heavily when the voting procedure is reviewed.
Tällä kysymyksellä on suuri painoarvo uudistettaessa äänestysmenettelyä.
EnglishObviously, how much you weigh depends on how much you eat and how much energy you burn.
Tietysti paino riippuu siitä, kuinka paljon syö ja kuluttaa energiaa.
EnglishWe therefore have to be careful and to weigh up all the consequences of the measures to be taken.
On siis oltava varovainen ja arvioitava toteutettavien toimien kaikkia seurauksia.
EnglishThe consequences of the decisions we take will weigh heavily, socially and economically.
Tekemillämme päätöksillä on erittäin tärkeä merkitys sekä sosiaalisesti että taloudellisesti.
EnglishWe also need to weigh up, as the rapporteur has said, what Parliament has negotiated.
Meidän on myös, kuten esittelijä on todennut, arvioitava sitä, mistä parlamentti on neuvotellut.
EnglishWe have to very carefully weigh the pros and cons in deciding how we go about this.
Meidän on punnittava hyvin tarkasti etuja ja haittoja ennen kuin päätämme, mitä asian suhteen tehdään.
EnglishWe have to stop allowing two-ton monsters to transport people who weigh 80 kilograms.
Emme saa enää sallia sitä, että 80-kiloiset ihmiset ajavat kahden tonnin painoisilla jättiläisautoilla.
EnglishThe centuries of slavery and colonisation weigh heavy in the history of the member countries.
Vuosisatoja kestänyt orjuus ja siirtomaiden perustaminen ovat osa jäsenvaltioiden synkkää historiaa.
EnglishBut heavy threats weigh against the continuation of this policy.
Tämän politiikan jatkamisen tiellä on kuitenkin vakavia uhkia.
EnglishAt least in defence purchases, politicians always independently weigh up costs and benefits.
Ainakin puolustushankintoja tehtäessä poliitikot punnitsevat aina itsenäisesti kustannuksia ja hyötyjä.
EnglishWe need to weigh up the evil and take important initiatives.
Meidän on arvioitava epäkohtia ja tehtävä merkittäviä aloitteita.
EnglishMy opinion is that the lives of all of us and of our children weigh and count more than the automobile industry.
Minun mielestäni oma ja lastemme elämä on tärkeämpi kuin autoteollisuuden intressit.
EnglishI said at the outset that we need to weigh our words carefully.
Totesin aluksi, että meidän on harkittava sanojamme tarkasti.
EnglishI believe that security and control issues exist that weigh on visa liberalisation like boulders.
Katson, että viisumivapauteen liittyy kivenlohkareiden painoisia turvallisuus- ja valvonta-asioita.
EnglishSecondly, we must carefully weigh up the risks of a moratorium.
Toiseksi on otettava huomioon lykkäämiseen liittyvät riskit.