"to work out" translation into Finnish

EN

"to work out" in Finnish

EN to work out
volume_up
{verb}

I will leave it to you to work out the number of rejections.
Annan teidän siis laskea pettyneiden henkilöiden määrän.
You could work out the precise savings that this entailed for companies, but the overall message is clear.
Olisi mahdollista laskea tarkalleen yrityksille tästä syntyneet säästöt, mutta joka tapauksessa viesti on kokonaisuudessaan selkeä.
to work out (also: to act, to act as, to act on, to function)
to work out (also: to exercise)
to work out (also: to organize)

Similar translations for "to work out" in Finnish

work noun
to work verb
out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish

Context sentences for "to work out" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishWe would like to close by thanking Mrs Damião for the work she has carried out.
Päätteeksi tahdomme silti kiittää jäsen Damiãoa hänen suorittamastaan työstä.
EnglishI have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
Puhujia on ollut 26, mikä tekisi näin ollen noin 23 sekuntia kutakin puhujaa kohden.
EnglishThe Council is also carrying out work on an integrated crisis management system.
Neuvosto työskentelee myös yhtenäisen kriisinhallintajärjestelmän parissa.
EnglishThese devices work right out of the box—and you don't have install drivers.
Nämä laitteet voidaan ottaa käyttöön suoraan pakkauksesta asentamatta ohjaimia.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Alankomaiden vapauspuolue tekee nyt kaikkensa, jotta tämä todella tapahtuisi.
EnglishWe have reason to thank the rapporteur for carrying out the work on this report.
On syytä kiittää esittelijää mietinnön laatimista varten tehdystä työstä.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Sen sijaan työtä on jatkettava siltä pohjalta, mitä olemme saaneet toistaiseksi aikaan.
EnglishBut we are acquiring new tools for the task, and we must carry out this work together.
Mutta me saamme tähän uusia välineitä, ja tätä työtä meidän on tehtävä yhdessä.
EnglishThe first concerns the mother of a handicapped teenager who goes out to work.
Ensimmäinen koskee erästä äitiä, jolla on teini-ikäinen työssä käyvä poika.
EnglishMr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
Basesculla ja hänen poliittisella lähipiirillään on siten työsarka valmiina.
EnglishThis is the time for Russia, too, to work out a policy for bringing peace to Chechnya.
Myös Venäjän on nyt aika suunnitella toimintalinjaa rauhan saamiseksi Tšetšeniaan.
EnglishOf course, it would work out cheap if it did not have to bear all those costs.
Tietenkin ydinvoima on halpaa silloin, jos se ei maksa näitä kustannuksia.
EnglishA second list of priority initiatives fills out our work in other important areas.
Toinen, ensisijaisten aloitteiden luettelo kattaa työmme muilla merkittävillä aloilla.
EnglishMr President, Mrs Niebler carried out sterling work in her capacity as rapporteur.
Arvoisa puhemies, jäsen Niebler on tehnyt esittelijänä erinomaista työtä.
EnglishIt is very difficult to work out whether there are any facts amongst all that fiction.
On hyvin vaikeaa päätellä, onko kaiken kuvitteellisen joukossa yhtään tosiseikkoja.
EnglishThose who have not carried out their work properly bear a serious responsibility.
Ne, jotka eivät ole hoitaneet tehtäviään kunnolla, kantavat suurta vastuuta harteillaan.
EnglishBut the history books and the daily news tell us it doesn't always work out that way.
Mutta historiankirjat ja uutiset kertovat meille, ettei siinä aina käy niin.
EnglishI wish to thank the Members and the Commission for the work we have carried out together.
Haluan kiittää jäseniä ja komissiota siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet.