"workability" translation into Finnish

EN

"workability" in Finnish

EN workability
volume_up
{noun}

workability

Synonyms (English) for "workable":

workable

Context sentences for "workability" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would be grateful if the Commission could comment on Amendment No 15 and its workability.
Olisin kiitollinen, jos komissio kommentoisi tarkistusta 15 ja sen toimivuutta.
EnglishThe credibility and workability of the international system are at stake.
Kyse on kansainvälisen järjestelmän uskottavuudesta ja toimivuudesta.
EnglishWe have the opportunity to create a global standard if we combine the Commission’s proposal with better workability.
Meillä on tilaisuus laatia maailmanlaajuinen normi, jos lisäämme komission ehdotuksen toimivuutta.
EnglishMs Gál said it was absolutely right that it is about the workability of the Agency and that is what we have to face.
Jäsen Gál sanoi, että on aivan totta, että kyse on viraston toimivuudesta, ja se meidän on kohdattava.
EnglishIt is absolutely essential to ensure the workability of the emissions trading system when it starts in January 2005.
On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että päästöoikeuksien kaupan järjestelmä toimii, kun se käynnistetään tammikuussa 2005.
EnglishApart from the viability and workability of the proposed solution, security guarantees and guarantees for the application of the arrangements are needed.
Huolimatta ehdotetun ratkaisun toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta tarvitaan turvatakuita ja takuita järjestelyjen toimeenpanosta.
EnglishWe also need this Parliament and the Council of Ministers to make renewed efforts to ensure the quality and workability of the rules you adopt.
Myös Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston on toteutettava uusia toimia, jotta ne voivat varmistaa hyväksymienne säännösten laadun ja toimivuuden.
EnglishYet what we have is a review that failed to take account of the reforms needed to increase the effectiveness and workability of the Fund.
Meillä on kuitenkin edessämme tarkistettu ehdotus, johon ei ole sisällytetty tarvittava uudistuksia, joilla olisi lisätty rahaston tehokkuutta ja toimivuutta.
EnglishThese amendments are not intended for additional or more far-reaching measures, but should help improve the workability of the current rules.
Näitä muutoksia ei ole tarkoitettu täydentäviksi tai pitemmälle meneviksi toimiksi, vaan niiden tulee parantaa nykyisten sääntöjen täytäntöön pantavuutta.
EnglishThe compromise presented by the rapporteur is balanced and takes particular account of issues such as workability and the clarity of the provisions.
Esittelijän ehdottama kompromissi on tasapainoinen, ja siinä otetaan erityisesti huomioon säännöksien käytännöllisyyttä ja selkeyttä koskevat näkökohdat.
EnglishThe Commission will also assess the potential impact and workability of new measures to complement existing European Union regulations in the fight against discrimination.
Lisäksi komissio arvioi sellaisten uusien toimien mahdolliset vaikutukset ja toimivuuden, joilla voitaisiin täydentää Euroopan unionin nykyisiä asetuksia syrjinnän torjunnan alalla.