EN

to accept [accepted|accepted] {verb}

volume_up
Mr Czarnecki, will you accept a question from Mrs Hautala?
Czarnecki úr, elfogad egy kérdést Hautala asszonytól?
'Do you think God might accept a promissory note?'
Szerinted Isten kötelezvényt is elfogad? érdeklődött Kalten.
Magánszemélyektől is elfogad támogatást?

Context sentences for "to accept" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
EnglishEve saw Rochelle lift herself up from her languor to accept the proffered thanks.
Eve látta, amint Rochelle kiegyenesedik, hogy fogadja a köszönetnyilvánításokat.
EnglishI have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.
Beszéltem az előadóval, aki úgy tűnik, támogatja és elfogadja ezt a módosítást.
EnglishAccept the default text or modify the text according to your own preferences.
Fogadja el az alapértelmezett szöveget, vagy módosítsa az ízlésének megfelelően.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nem tudom elfogadni azt az érvüket, miszerint a jelentés jogalapja helytelen.
EnglishShe had appeared to accept Tuppence's presence in her bedroom quite naturally.
Úgy tett, mint aki természetesnek tartja, hogy ott találta őt a hálószobájában.
EnglishI accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
Elfogadom, amit a tisztelt képviselő az Európai Szociális Alapról (ESZA) mondott.
EnglishLet us look towards our future, Mr President, and accept our duty to build it.
Elnök úr, nézzünk a jövőbe, és fogadjuk el a jövő építésének ránk rótt feladatát.
EnglishCan't you just accept the fact that I'm older than you are and let it go at that?'
Nem vagy képes elfogadni azt, hogy idősebb vagyok nálad, és belenyugodni a ténybe?
EnglishI couldn't prevent Ellie's death, that I can accept, but I caused Graham's death.
Ellie halálát nem akadályozhattam meg, ezt elfogadom, de Graham halálát én okoztam.
EnglishNeither of the great cultures, robot or human, would accept the notion of equality.
Sem a robotok, sem az emberek kultúrája nem fogadta volna el az egyenlőség elvét.
EnglishWe should not accept the imposition of any superior body telling us what to do.
Nem fogadhatjuk el, hogy a felsőbb szerv mondja meg nekünk, hogy mit tegyünk.
EnglishI accept your explanation, Mr President; I accept the explanation of the President.
Elnök úr, elfogadom a magyarázatát, elfogadom a Parlament elnökének magyarázatát.
EnglishOnly 10 EU Member States, including Portugal, accept refugees for resettlement.
írásban. - (PT) Csak 10 tagállam, köztük Portugália, telepít le menekülteket.
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Nem fogadjuk el, hogy a válság kevesebb Európát vagy Európa-ellenességet követelne.
EnglishSo basically, no one would accept family planning if their children didn't survive.
Alapvetően, senki nem fogadná el a családtervezést, amíg a gyerekek meghalnak.
EnglishSelect the key that you want to use to accept the automatic word completion.
Válassza ki az automatikus szókiegészítés elfogadásához használandó billentyűt.
EnglishI could accept the ornithologist's theory, but it still made a ripple in my mind .
El tudom fogadni az ornitológus elméletét, de még mindig töröm valamin a fejemet...
EnglishIt will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ...
Ezt sokkal könnyebb lesz elérni, ha jobban elfogadjuk saját demokratikus ...
EnglishIn fact, we can accept Amendments 4 and 7 of Mr García-Margallo y Marfil's report.
Valójában elfogadjuk García-Margallo y Marfil úr jelentésének 4. és 7. módosítását.

Synonyms (English) for "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptance
acceptant
English