EN

active {adjective}

volume_up
active (also: acting, activated, zippy)
Build active targetConstructs a series of make commands to build an active target.
Az aktív célpont lefordításaVégrehajtja az aktív célpont lefordításához szükséges Make parancsokat.
Pharmacokinetic investigation of pharmacologically active substances is desirable.
A farmakológiailag aktív anyagok farmako-kinetikai vizsgálatát el kell végezni.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre.
The Commission was very active and cooperation was very close.
A Bizottság nagyon tevékeny, az együttműködés pedig rendkívül szoros volt.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
That is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
Ezért van szükségünk tevékeny politikára Közép-Ázsiában, a fekete-tengeri régióban.
I am thinking of active measures against corruption.
A korrupció elleni hatékony intézkedésekre gondolok.
An active and effective European Union contributes to the overall security of the Euro-Atlantic area.
Egy aktív és hatékony Európai Unió hozzájárul az euro-atlanti régió egészének biztonságához.
After all, events in North Africa demonstrate that for effective reform, you need an active civil society.
Végül is az észak-afrikai események megmutatják, hogy a hatékony reformokhoz aktív civil társadalom szükséges.
McLanahan mistook the look for active interest and charged forward.
McLanahan félreértette a nézést, azt hitte élénk érdeklődés jele, így aztán tovább nyomult.
Only his eyes were active, darting round and round the room, puzzled, alert with intelligence.
Csak a szeme mozgott, zavart, de élénk, fürkésző pillantása körbejárt a szobában.
The Commission has also been active in this area and has tabled proposals we regard as very interesting.
A Bizottság szintén aktívan foglalkozott e kérdéssel, és elénk is tárt néhány nagyon érdekes javaslatot.
I believe we must take active steps here in the interests of our producers.
Úgy gondolom, cselekvő lépéseket kell tennünk a gyártóink érdekében.
. - (HU) I welcome the European Union's active participation and assumption of responsibility in looking for a solution for Kosovo.
. -) Üdvözlöm az Európai Unió cselekvő részvételét és felelősségvállalását a koszovói megoldáskeresésben.
The aim of the 'Youth in Action' programme is to inspire a feeling of active European citizenship, solidarity and tolerance among Europeans, from adolescence to adulthood.
A Cselekvő ifjúság program célja, hogy ösztönözze az aktív európai polgárság érzését, a szolidaritást és a toleranciát az európaiak körében, serdülőkortól felnőttkorig.
active (also: acting, influential)
The WHO Commission on Social Determinants is of the opinion that by adopting a pro-active approach the inequalities can be reduced within a relatively short space of time.
A WHO egészségre ható társadalmi tényezőkkel foglalkozó bizottsága szerint, megfelelő fellépéssel - viszonylag szűkös határidőn belül is - az egyenlőtlenségek mérsékelhetők.

Context sentences for "active" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe police chief seems to have been the active figure, and he's out of our way.
Úgy tűnik, a rendőrfőnök volt mindenben a ludas, ő pedig már nem árthat nekünk.
EnglishPharmacokinetic investigation of pharmacologically active substances is desirable.
A farmakológiailag aktív anyagok farmako-kinetikai vizsgálatát el kell végezni.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre.
EnglishUse the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!
Ragadd meg a lehetőséget, és járulj hozzá tevékenyen a demokrácia fejlődéséhez!
EnglishSo, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
A multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
Ugyanakkor az Európai Tanácsnak aktív politikai menetrendet kell ösztönöznie.
EnglishHere we have no tornadoes, no hurricanes, no active volcanoes, no killer bees.
Itt nincsenek hurrikánok, tornádók, nincsenek aktív vulkánok és gyilkos méhek sem.
EnglishHe's already reviewed every active case, and targeted a few for quick movement.
Már minden függőben lévő ügyet átnézett, és néhány gyors lépést már el is tervezett.
EnglishHe enjoyed his grandchildren, who were born while he was still vigorous and active.
Örvendezett unokáinak, akiknek születésekor még életerős, tevékeny férfi volt.
EnglishControls the frequency with which the thumbnail of the active window is updated.
Azt befolyásolja, hogy az aktív ablak kicsinyített képe milyen gyakorisággal frissül.
EnglishThe new approach implies that the equivalent standardisation committees are active.
Az új megközelítés feltételezi, hogy az adott szabványosítási bizottságok aktívak.
EnglishWell, a squadron recall was the most active thing he could have ordered, he thought.
Nos, a riadó elrendelése a lehető leghatározottabb lépés az ő részéről, gondolta.
EnglishThe Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
A Tanács úgy határozott, hogy a munkaidőt felosztják aktív és inaktív részekre.
EnglishThat is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
Ezért van szükségünk tevékeny politikára Közép-Ázsiában, a fekete-tengeri régióban.
EnglishThis must be prevented in future by a pro-active information and dialogue policy.
A jövőben ennek pro-aktív tájékoztatással és párbeszéd-politikával kell elejét venni.
EnglishWe have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
Először is ambiciózusabbnak és tevékenyebbnek kell lennünk a szabályozás területén.
EnglishWe need to become more pro-active on the fundamental issues that concern us.
Sokkal kezdeményezőbbnek kell lennünk a minket érintő alapvető kérdéseket illetően.
EnglishI am very grateful to Mr Schnellhardt for his report and his active support.
Nagyon hálás vagyok Schnellhardt úrnak a jelentéséért és aktív támogatásáért.
EnglishFinally, it encourages active participation in local urban mobility forums.
Végül pedig a helyi városi mobilitási fórumokon való aktív részvételre biztat.
EnglishDefines the number of rows, row heights, and column widths for the active vocabulary
Megadja a sorok számát, magasságát és az oszlopok szélességét az aktív szókincshez