EN

admittedly {adverb}

volume_up
This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
Ezek a jogszabályok kétségkívül technikai jellegűek, amelyek megnehezítik az alkalmazási eljárást.
Member States admittedly need to improve the controls which they apply to transport in transit.
A tagállamoknak kétségkívül javítaniuk kell a tranzitfuvarozásra alkalmazott ellenőrzéseiket.
Admittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
Egyszer kétségkívül elkésett, de nem küldtem el Önért a motoros kíséretet.
This document is, admittedly, an absolute necessity, which is precisely why we must scrutinise its content closely.
E dokumentum - bevallottan - elengedhetetlenül szükséges, és pontosan ezért kell tüzetesen átvizsgálnunk annak tartalmát.
The text is, admittedly, a first step in the right direction since hedge funds were not previously obliged to be transparent.
A szöveg bevallottan egy első lépés a jó irányba, mivel a fedezeti alapoknak korábban nem kellett átláthatónak lenniük.
Its post-colonial period was largely dominated by presidential totalitarianism, with its rulers being backed by its admittedly rather primitive army.
A gyarmatosítás utáni korszakában nagyrészt az elnöki diktatúra dominált, ahol az uralkodókat az ország bevallottan meglehetősen primitív hadserege támogatta.

Context sentences for "admittedly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAdmittedly, a lot of good questions, trains of thought and solutions are enumerated.
Kétségtelen, hogy az számos jó kérdést, gondolatsort és megoldást számba vesz.
EnglishAdmittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
Egyszer kétségkívül elkésett, de nem küldtem el Önért a motoros kíséretet.
EnglishAdmittedly they are enriched more by our kind intentions than by their intrinsic worth.
Igaz, ezen ajándékokat inkább a jó szándékunk teszi értékessé, mintsem a valódi áruk.
EnglishAdmittedly, these procedural changes may create costs in the short term.
Kétségtelen, hogy ezek az eljárási változások költségeket idézhetnek elő rövid távon.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Kétségkívül a határ jobbik oldalán éltem, de tudtam a történtekről.
EnglishAdmittedly, whether doing or undoing, one is still taking action.
Elismert dolog, hogy akár létrehozunk vagy semmivé teszünk valamit, cselekszünk.
EnglishSuch measures might admittedly be temporary, which is one of the requirements of the boost.
Igaz, hogy ezek esetleg átmeneti intézkedések, ami a fellendülés egyik követelménye.
EnglishUnintentional, admittedly, but it isn't always the thought that counts.
Na jó, nem akarattal tette, de nem mindig az számít, mit gondol az ember.
EnglishThen, admittedly, came two or three financially difficult years.
Ezt követően, tény, két vagy három pénzügyi szempontból nehéz év következett.
EnglishAdmittedly, their success was not unalloyed, but it is worth emphasising what was achieved.
Kétségtelen, hogy a sikerük nem volt egyértelmű, de érdemes hangsúlyozni azt, amit elértek.
EnglishAdmittedly, the Swedish people were quite quickly put right about your Government's real intentions.
Elismerem, a svéd nép nagyon gyorsan felismerte kormányának igazi törekvéseit.
EnglishThis legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
Ezek a jogszabályok kétségkívül technikai jellegűek, amelyek megnehezítik az alkalmazási eljárást.
EnglishAdmittedly, she had also been relieved when it was finally over.
A férfi állandóan kitalált valamit, hogy aztán haragját Tinán vezesse le.
EnglishAdmittedly, what is not required is more funds, new institutions or new legislation.
Elismert tény, hogy nem további pénzeszközökre, új intézményekre vagy új jogszabályokra van szükség.
EnglishAfter all, they were relatives, admittedly distant, but neither time nor separation could mute their bond.
Rokonok ugyan, de sem az idő, sem a földrajzi távolság nem választhatta szét őket.
EnglishMember States admittedly need to improve the controls which they apply to transport in transit.
A tagállamoknak kétségkívül javítaniuk kell a tranzitfuvarozásra alkalmazott ellenőrzéseiket.
EnglishAdmittedly, Carson had never seen anything like this.
Carson még sohasem látott ehhez hasonlót, de nem lepődött meg különösebben.
EnglishAdmittedly it is months too late, but it is absolutely necessary.
Igaz, több hónapos késéssel, de mindenképpen szükség van erre.
EnglishAdmittedly, cooperation in areas such as education and modernisation of the economy has borne fruit.
Az tény, hogy a gazdaság modernizációja és az oktatás terén zajló együttműködés sikeres volt.
EnglishAdmittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
Tudjuk, hogy a büntetésekkel nem sok érhető el.

Synonyms (English) for "admittedly":

admittedly