EN

agency {noun}

volume_up
1. general
agency (also: bureau, office, shop)
On my way back to the agency I dropped in on Fitzstephan for half an hour.
Az iroda felé visszaúton egy fél órára fölmentem Fitzstephanhoz.
This thug gave me the name and number of a travel agency in New York.
Ez a szemét adta meg nekem egy New York-i utazási iroda nevét és telefonszámát.
A great chunk of the original lobby was now a travel agency.
A szálloda egykori halljának nagy része ma utazási iroda.
The new Fundamental Rights Agency should become the main instrument of this activity once the Treaty of Lisbon enters into force.
Az új Alapjogi Ügynökségnek kell e tevékenység fő eszközévé válnia, ha a Lisszaboni Szerződés egyszer hatályba lép.
And in fact, the more we have of either of these things -- the more agency and the more imagination with respect to a given regret, the more acute that regret will be.
És valójában minél több ilyen dolog van -- annál több a tevékenység és képzelőerő egy bizonyos bánkódás miatt, és annál intenzívebb a bánkódas.
It is estimated that the global extinction rate is between 100 and 1 000 times higher than the usual natural rate, and human agency is chiefly responsible.
A becslések szerint a globális fajkihalási ráta legalább 100-szor, de talán 1000-szer magasabb, mint a normális, természetes ráta, és ezért főleg az emberi tevékenység a felelős.
It is clear the agency has experienced significant difficulties in setting up and operating in a satisfactory way.
Egyértelmű, hogy az Ügynökség jelentős nehézségeket tapasztalt a kielégítő indulás és működés tekintetében.
2. "advertising"
agency
volume_up
ügynökség {noun} (pl reklám)
Instead of an agency for armament, we call for a disarmament agency.
Ne fegyverkezési ügynökség legyünk, hanem a lefegyverzés ügynöksége.
The third point concerns the transparency surrounding the financing of the Agency.
A harmadik pont az Ügynökség finanszírozására vonatkozó átláthatósággal kapcsolatos.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Az Európai Védelmi Ügynökség katonai űrfelügyeleti képességet fog kifejleszteni.

Context sentences for "agency" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Az Európai Védelmi Ügynökség katonai űrfelügyeleti képességet fog kifejleszteni.
EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
English(f) details of the training which the agency intends to provide for its staff;
f) az ügynökség által a munkatársainak nyújtani kívánt képzés részletes adatai;
EnglishSeveral speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
Több felszólaló, köztük Turmes úr is, kitért az ügynökség jogköreinek kérdésére.
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (
EnglishWe are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Arra számítunk, hogy az Ügynökség a közös energiapolitika hasznos eszköze lesz.
EnglishHowever, I do want to emphasise the importance of setting up a European agency.
Szeretném azonban kihangsúlyozni az európai ügynökség létrehozásának jelentőségét.
EnglishWe should establish a European rating agency on the basis of a foundation model.
Egy alapítványi mintán nyugvó európai hitelminősítő intézetet kellene létrehoznunk.
EnglishAll these issues have been recognised by Frontex, the Union's specialist agency.
Ezeket a kérdéseket mind felismerte a Frontex, az Unió szakirányú ügynöksége.
EnglishYour agency called this office... to get me assigned to help you on this raid.
A maga ügynöksége hívott minket... hogy segítsek maguknak ebben a rajtaütésben.
EnglishI put in another San Francisco call, for the agency, talking to the Old Man.
Még egy kapcsolást kértem San Franciscóval, az irodával és a főnökkel beszéltem.
EnglishThey didn't need to know that he was an officer of the Central Intelligence Agency.
Azt nem kellett tudniuk, hogy valójában a Központi Hírszerző Ügynökség tisztje.
EnglishFive days ago, we received a message from your agency-a revision of the contract.
Öt napja üzenetet kaptunk a tieidtől amelyben kiterjesztik rád is a körözést.
EnglishWe'd be in contempt of agency regulations if we reinstated him without a hearing.
Megszegnénk az ügynökség szabályzatát, ha vizsgálat nélkül helyeznénk vissza.
EnglishMultiannual framework for the Fundamental Rights Agency for 2007-2012 (debate)
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2007 és 2012 közötti többéves kerete (vita)
EnglishRelated websites: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
Kapcsolódó weboldalak: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
EnglishThe danger is that this will be lost, or at least diluted, in this new Agency.
A veszély az, hogy mindez elvész vagy legalábbis felhígul ebben az új ügynökségben.
EnglishAfter these amending budgets, this Agency's budget increased to EUR 19.2 million.
E költségvetés módosítások után, az ügynökség költségvetése 19,2 millió euróra nőtt.
EnglishThat is why I voted for the report on the Community Fisheries Control Agency.
Ezért a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló jelentés mellett szavaztam.

Synonyms (English) for "agency":

agency
advertising agency
English
government agency