EN aggregate
volume_up
{noun}

1. general

aggregate (also: total)
We will be stronger as a result, and will achieve an aggregate incorporating all the valuable elements, an aggregate which is greater than the sum of its parts.
Ennek eredményeképpen erősebbek leszünk, és az összes értékes elem egyesítésével egy olyan elegyet hozunk létre, ami több, mint részeinek összege.
The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.
A Számvevőszék lényeges hibaarányt állapított meg, amely becslése szerint a kedvezményezettek körének kifizetett összes visszatérítés legalább 12 %-ára rúgott.
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
. - A GDP (bruttó hazai termék) az összes pénzalapú gazdasági tevékenység hozzáadott értékét összesítve jeleníti meg.
aggregate
aggregate
Warn if an aggregate or union initializer is not fully bracketed
Figyelmeztetés, ha egy aggregátum vagy egy union-inicializáló nincs megfelelően zárójelezve
aggregate
aggregate

2. mineralogy

aggregate
aggregate

3. engineering

aggregate

4. mathematics

aggregate

Synonyms (English) for "aggregate":

aggregate

Context sentences for "aggregate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSuch aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Az ilyen összesített információ elegendő a további elemzésre EU-szinten.
EnglishThere is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Nincs valamiféle közös tudat, ami több fájdalmat tapasztalhatna meg, mint egyetlen tudat.
EnglishA renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
2008-ban az euróövezet összesített költségvetési hiány rátájának ismételt növekedése várható.
EnglishHowever, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Összesített adatok továbbítása azonban minden bizonnyal túlzás.
EnglishIt would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Nem viselnénk el minden igény ráborítását az EU-ra.
EnglishYou don't notice it, but when the aggregate comes up you're dead.
Nem veszed észre, de amint összesíted letaglóz.
EnglishIn addition, the aggregate value of EU investments in the Mercosur countries in 2005 was around EUR 100 billion.
A Mercosur-országokban történt EU-beruházások összértéke pedig körülbelül 100 milliárd euró volt 2005-ben.
English1. aggregate tonnage of deliveries of substandard products and seconds (in the Community and in third countries),
1. a leszállított selejtes és másodosztályú termékek összesített súlya (szállítások a Közösségben és a harmadik országokban),
English(b) commercial consignments the aggregate value of which does not exceed an amount which shall not be less than US $60;
b) kereskedelmi kiszerelések, melyek összértéke nem halad meg egy adott összeget, mely nem lehet kevesebb 60 USA dollárnál,
English(b) commercial consignments the aggregate value of which does not exceed an amount which shall not be less than US $300.
b) kereskedelmi kiszerelések, melyek összértéke nem halad meg egy adott összeget, mely nem lehet kevesebb 300 USA dollárnál.
EnglishWe were not dismayed at having wrecked the ship we came in, for we now had several other vessels whose aggregate volume would hold us all.
A hajónk elvesztése senkinek sem okozott fejfájást, hiszen most már több ilyen óriás közül is választhattunk.
EnglishThe greatest number of units sold at a price is 80 ; therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.
Az aláírók félévenként beszámolnak a kiegyenlítő vámmal kapcsolatos lépésekről is, amelyekre a megelőző hat hónapban került sor.
EnglishThe aggregate numbers are overwhelming.
EnglishYou are but a unit in that aggregate.
EnglishThese figures, asked President Matthews, they represent the final aggregate grain crop the Soviet Union brought in a month ago?
Ezek a számok kérdezte Matthews elnök a Szovjetunió összesített gabonatermését tükrözik, amit egy hónappal ezelőőtt arattak le?
EnglishThere are smart ways to buy them and to aggregate that purchasing power to bring very efficient vehicles into the market faster.
Vannak ügyes megoldások a vásárlásra és ennek a vásárlóerőnek az egyesítésére a hatékony autóknak a gyorsabb piacra kerülése érdekében.
EnglishIn this example, the greatest number of units sold at a particular price is 65 ; therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.
2 E Megállapodás alkalmazásában a 'kormány' kifejezés kiterjed az Európai Gazdasági Közösség illetékes hatóságaira.
EnglishThis mix, however, provides a number of opportunities for a combination of the various policies to produce a much larger aggregate effect.
Ez az összetétel azonban számos lehetőséget biztosít a különféle politikák kombinációjára a sokkal nagyobb aggregált hatás megteremtése érdekében.
Englishin the aggregate
EnglishThere's also a microphone that's listening to the aggregate laughter and applause and booing -- I hope not -- to help make some of its next decisions.
Van egy mikrofon is ami az összesített nevetést és tapsot figyeli, és a fújolást, -- remélem, hogy nem -- és az segíti néhány soron következő döntésében.