"agility" translation into Hungarian

EN

"agility" in Hungarian

EN

agility {noun}

volume_up
agility
volume_up
gyorsaság {noun} (emberé)
A gyorsaság végett magyarázta Rothberg.

Context sentences for "agility" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI must admire your agility, though your wisdom escapes my sight.
El kell ismernem elméd fürgeségét, jóllehet szavaid bölcsességét egyelőre nem látom.
EnglishThe priest's agility, his rhythm, his accuracy, his style--they all made Saul think of Chris.
A pap ügyessége, ritmusérzéke, pontossága, stílusa - mind-mind Chrisre emlékeztették Sault.
EnglishMy increased agility, and keenness of mind were more than welcome.
Kivontam a tőrömet, átszúrtam vele a bal tenyeremet, aztán kihúztam.
EnglishIts bulging belly had dragged against the tiles, but it went up the shower-curtain with weird agility.
Dagadó hasát húzta a csempén, a zuhany függönyére mégis ügyesen fölkapott.
EnglishI believe that that gallant lad would have equaled a monkey in lightness and a wild goat in agility.
Azt hiszem, ez a derék fiú olyan ügyes volt, akár egy majom, és olyan fürge, akár egy zerge.
EnglishIt swam to the side, and then with marvellous agility a froglike figure climbed out of the water and up the bank.
Kiúszott oldalra, majd a békaforma alak csodálatos fürgén kikúszott a partra.
EnglishHad it been selected for its agility, Provalov wondered, or just because it was a cheap car to rent?
Fürgesége miatt döntött mellette Konyev, tűnődött Provalov, vagy azért, mert olcsó volt kibérelni?
EnglishBut it doesn't do it with anything like the agility of a human.
De gyorsasága egyáltalán nem hasonlítható az emberéhez.
EnglishThe agility would have been remarkable in anyone, let alone a man in his sixties.
Ez a teljesítmény bárki esetében figyelemre méltónak számítana, nemhogy a hatvanadik életévét jócskán betöltött embernél.
EnglishTomorrow, said Mazirian, you will need all your agility.
Holnap mondta Mazirian minden fürgeségedre szükséged lesz.
EnglishTo his credit, the half-drow showed some agility by managing to keep his feet and avoid bumping other patrons.
A fickó egy gyors szökelléssel megtartotta az egyensúlyát, és nem ütközött neki a többi vendégnek.
English'Maybe -' With a speed and agility that was terrifying, the big dog changed direction and came at the car.
A hatalmas állat hirtelen irányt változtatott, és megdöbbentő fürgeséggel és erővel a kocsinak rontott.
EnglishWe simply want to improve its operability and agility, always in line with the subsidiarity principle.
Egyszerűen csak javítani akarjuk az Alap működését és gyorsaságát, mindig a szubszidiaritás elvével összhangban.
EnglishWith unexpected agility, given the combination of her age and weight, she hurried with Tess up the mansion's front staircase.
Korához és testsúlyához képest váratlan fürgeséggel kísérte fel Tesset az udvarház főlépcsőjén.
EnglishWhy in the name of hell, I outshouted him, did the devil give you beauty, agility, eyes to see visions, minds to cast spells?
Mi a gyehennának adott nektek az ördög szépséget, fürgeséget, szemet a látomásra, észt a bájolásra?
EnglishSpeed and agility returned in a rush.
Sebessége, fürgesége egy szemvillanás alatt visszatért.
EnglishBut the boy had simian agility in him.
A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása.
EnglishYou were bounding about with great agility.
EnglishPenkawr led the way up the ascending gorges, their ungainly mounts picking their way with astonishing agility over the treacherous ground.
Penkawr meredek ösvényeken át vezetett, írómba hátasaik csodás biztonsággal leltek utat az álnok terepen.
EnglishAnd I reached down and picked him up, and immediately became fascinated and impressed by its speed and its strength and agility.
Lenyúltam érte és felvettem, és azonnyomban megbabonázott és lenyűgözött a gyorsasága, az ereje és a mozgékonysága.

Synonyms (English) for "agility":

agility
agile